Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޭކިން ސޯޑާއިން ކުރެވޭ އެހެނިހެން ބޭނުންތަށް!

ބޭކިން ސޯޑާއަކީ އަހަރެމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެއީ އަހަރެމެން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ވެސް ގޭގައި ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާއެއްޗެކެވެ. މިސާލަކަށް ފުށްގަނޑެއް މޮޑެލަން ޖެހު...

ބޯހާސްކަން ފިލުވާލަން ކުރެވިދާން ކަންކަން!

ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތަކީވެސް ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތަހަންމަލް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަކީ އަނެކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، އެކަކު...

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ޤައުމުތައް

ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ދަތުރުކުރަން ފޯރި ހުންނަ ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަށް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ވީމާ، ދިވެހިން އާންމުކޮށް ދަތުރުކުރާ މަންޒިލަ...

ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ކުރެވޭ އިތުރު ބޭނުންތައް

ދަތް އުނގުޅާ ބޭހަކީ އަހަރެމެންގެ ދުވަހުގެ ފެށުމޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދަތް އުނގުޅުން ފިޔަވާ ދަތް އުނގުޅާ ބޭހުން ކުރެވޭ އެތަކެއް ބޭނުމެއް ހުރެއެވެ. އަދި މިއީ އާންމު ދިރިއުޅ...

ވަރުން ދަވަން އަހަރެމެން ސިއްސުވާލައިފި!

ވަރުން ދަވަން އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ތަރިއޭ ބުނުމުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ އެއް ތަނބޭ ބުނުމަކީވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއ...

ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ގައުރީ ޚާން އިސްތިހާރަކުން!

ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ގޯރީ ޚާން އަކީ "ކަޕްލް ގޯލްސް" ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ކުރާނެއެވެ. މިހަފްތާ ތެރޭގައި މިދެތަރިން މިވަނީ އިސްތިހާރަކުން ފެނިފައެވެ. އަދި މި ފޮޓޯ ތަކުން ޝާހްރުކް ޚާން އޭނާގ...

ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ ނެޓްފްލިކްސް އަށް!

ކަޕިލް ޝަރްމާ ގެ ކޮމެޑީ ޝޯއަކީ ދިވެހިންތެރޭގައި ފުދޭވަރެއްގެ މަގުބޫލް ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޝޯއެކެވެ. އަދި އިނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ސޮނީ ޓެލެވިޝަން އާއި ކަޕިލް ގެ ޝޯ އާއި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެއްއަހަރ...

އާމިރް ޚާން އަދި އަންހެނުންނަށް ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިއްޖެ!

އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާމީރް ޚާންއަށް ލޯބި ކުރާ އެތަށް ދިވެހިންނެއް އުޅެއެވެ. ވީމާ އާމިރް ޚާން ގެ ބަލިހާލްވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާނެ ކަން ޔަގީނެވެ. ހަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އާމިރް ޚާން އަށް ވަނީ ސ...

ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާނެ ތަންތަން!

އަހަރެމެން ދިވެހިންނަކީ ދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށް ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކަމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ކަމެކެވެ. ބަންދެއް ނުވަތަ ޗުއްޓީ އެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަކީވެސް ގިނަބައެއްގެ އާދައެކެވެ. އެހެން ނަ...

ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް އަށް ބޭނުންވި ވަރުގެ ތަރުހީބެއް ނުލިބުން؟

"ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހުކުރުދުވަހު މިވަނީ ސިނަމާ ތަކުގައި އަޅުވަން ފަށާފައެވެ. އަދި ކުރިން ކަމުގެ މާހިރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފިލްމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި ފުރަތަމަ ހަފްތާ...

ޓްރެންޑިން