Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ގަނޑުފެނުން ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާތައް

ގަނޑުފެނަކީ އެންމެ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އެކައްޗެވެ. އެ ހަދާކަށް މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އަދި އެ ހޯދަން މާ ދުރަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މިހާރުވެސް އައިސްއަލަމާރި ހުޅުވާލުމާއިއެކު ގަނޑު...

ކާށި ތެޔޮ ހަންގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗަކަށް ވާ ސަބަބު

ކާށި ތެލަކީ އެކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ފައިދާ ހުރި ތެޔޮ އެކެވެ. އަސްލު ކާށި ތެލުގައި އެކި ބާވަތުގެ ކެމިކަލްސް ތަކެއް އަދި ބާރުގަދަ މާއްދާތަކެއްވެސް ނުހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޓިބެކް...

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މޭ ނުބައިކޮށް ހޮޑުލަވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

މާބަނޑުއިރުގައި ހޮޑުލެވުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނައިން ހޮޑުލެވޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި؛ 1. ހުސްބަނޑަށް ނުހުރުންހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ކާން އާދަ ކުރ...

މަބުސްތާން ގެ ފައިދާ

މެންގޮސްޓީން ނުވަތަ މަބުސްތާން އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރަނިވި މޭވާއެކެވެ. މި މޭވާއަކީ އިންޑޮނޭޝިއާއިން އަލަށް ތަޢާރަފުވި ނަމަވެސް، މިހާރު ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެތައް ޤައުމަކުން ލިބޭ މޭވާ...

ޕިރަމިޑް އޮފް ގިޒާ - އިންސާނުން ހަދާފައިވާ އާދަޔާ ހިލާފު އިމާރާތެއް

ޕިރަމިޑް އޮފް ގިޒާ އަކި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕިރަމިޑެވެ. އިޖިޕްޓްގެ އެލް ގިޒާ ގައި ހުންނަ މި ޕިރަމިޑަކީ ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުން 85 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. އެއީ 2504 ބ...

މި ރަށުގައި ވެރިކަން ކުރަނީ އަންހެނުން

މިއީ އިންޑިއާގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ މެގަލާޔާ ގައި ދިރިއުޅޭ ބައެކެވެ. ޚާސީ ޓްރައިބު ގެ ނަންދެވިފައިވާ މި މީހުންނަކީ އަންހެން ދަރިން ލިބުމަށް އުއްމީދު ކުރާ ބައެކެވެ. މުދަލާއި ގޯތި ގެދޮރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދިރިހުރި އެއްޗަކީ ކޮބާކަން އިނގޭތަ؟

އެއީ ބޮޑު މަހެއް ނޫނެވެ. ހަންޑިކުޑައެކެވެ. އަރްމިލާރިއާ އޮސްޓޯޔޭ ނުވަތަ ހުމަންގަސް ފަންގަސް ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ހަންޑިކުޑައަކީ 2400 – 8650 އަހަރާއި ދެމެދު ދިރިހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ލަފާ ކުރެ...

އެމްޕަވަރ ފިޓްނަސް ޖިމްގެ މެސެޖް ހީކުރިގޮތާ ތަފާތު

2011 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މި ޖިމްއަކީ އެހެން ޖިމް ތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ތަފާތު ޖިމްއެކެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެނީ މި ޖިމްގެ ނަމެވެ. ނަމުގައި 'އެމްޕަވަރ' އެކުލާވ...

110 މިލިއަން އަހަރު ވެފައިވާ ޑައިނަސޯ ކަށިގަނޑެއް

21 މާރިޗު 2011 ގައި މިކަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ޝޯން ފަންކަ އަށް އެލްބަރޓާސް މިލެނިއަމް މައިން ތެރެއިންނެވެ. މައިން ތެރޭ ކޮންނަމުން ދިޔައިރު ކުއްލިއަކަށް ހަރު އެއްޗެއްގައި ޖެހުމުން މިއީ އާދައިގެ ގާގަނ...

ބައިވެރިއެއް ހޯދުމަށް ވެލިގަނޑުގައި ކުރެހުމެއް އުފައްދާ މަހެއް

ޖަޕާނުގެ ކަޑުއަޑީގައި ވެލިގަނޑުމަތީ އާދަޔާހިލާފަށް އުފެދިފައި ހުރި 'ޕެޓަރން' ތަކެއް ފެނުނީ 1995 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެފަދަ އެތައް ޑިޒައިންތަކެއް ވެލިގަނޑުގައި ހަދާފައި ހުރިތަން ފެނުނުއިރު،...

ޓްރެންޑިން