Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ހަށިގަނޑުގައި ކޮލެސްޓްރޯލް ގިނަވުން ބިނާވަނީ މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް

ކޮލެސްޓްރޯލްއަކީ ހަށިގަނޑުގެ ލޭގެ ފެނުގެ ބައިގައި އުފެދޭ ސަރުބީ މާއްދާއެކެވެ. ކޮލެސްޓްރޯލައަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކުގެ ބޭރުފަށަލައިގައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވީހިނދު އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށ...

އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރުމަށް ތިބާ އަތްއުފުލުމީ ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ފިނޑިކަމެވެ.

ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އަންހެނުންނަކީ ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބަޔެކެވެ. އެކަނބަލުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެކަނބަލުންގެ އިއްޒަތާއި ކަރާމާތް އޮތީ ގޮތްނޭނގޭ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ތެރ...

ވިސްނުން ބަލިކަށިކުރުވަނީ މިކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ވިސްނުމުގެ ނިޢުމަތަކީ ނިއުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ވިސްނުމާއި ހިޔާލަށް ވަރަށްބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. ކުޅަދާ...

ލޯބިން ފުރިގެންވާ ޒަވާޖީ ހަޔާތީ ހޯދާނީ ކިހިނެތް؟

ޒަވާޖީ ހަޔާތެއްގެ ރަނގަޅު ފެށުމަކީ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެކެވެ. އެ އެޅުނު ރަނގަޅު ފާލާއިއެކު ލޯތްބާއި އަޅަލުމުގެ ފާލެއް އަޅައިފިނަމަ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގައި ނިކުންނާނެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނުހުންނާނެވެ. އެކެ...

ޤަބޫލުނުކުރެވުނަސް ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ ބުރަ ބަޔަކީ އަންހެނުންނެވެ.

އަންހެނަކު ނިދައިފިކަމުގައިވަނީނަމަ އެއީ ވަރަށް ކަންނެތް އަންހެނެކެވެ. ބުނާ ކަމެއް އެއިރަކު ނުކޮށްދީފިކަމުގައިވަނީނަމަވެސް ވާނީ ކަންނެތް އަންހެނަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ ފިރިހެނުން ޤަބޫލުކުރާގޮތެވެ. އެ ޤަ...

ހިޔާލް ފާޅުކުރުމަކީ އިމުންނެއްޓެންޖެހޭ ހައްޤެއް ހެއްޔެވެ؟

ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއެއްގައިވެސް އެބަޔެއްގެ ހިޔާލަކީ މުހިންމު އަދި އޭގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ވަކިވަކި އަފުރާދުންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އިސްލަހަށްޓަކަ...

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއިލާތައް އޮންނަ ގޮތާއިމެދު ކަންބޮޑުނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ކާމިޔާބު ކައިވެންޏަކީ ކޮބާ ކަމާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. އެއީ މައިން ބަފައިންގެ ރުހުން ލިބިގެން ކުރާ ކައިވެނިތޯ ނުވަތަ ދެ މީހަކު ލޯބިވެގެން ލޯބީގެ ހައްޤުގައި ކުރާ ކައިވެނި ކަމާމެދު ވ...

ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ދެކުދިން ދުރުވުމަކީ މާޔޫސްވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުއިން ގިނަ ފަހަރު ފެންނަ މަންޒަރަކީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ވަކިވެގެން ދިޔުމުން ހަޔާތުގެ އެކަން ބަރުދާސްތުކުރުމެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ކައިވެންނާ...

ދުނިޔެ ދެކުނު ބޮޑެތި ހާދިސާތައް

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު ނުރައްކައުތެރި އަދި ކިތަންމެ ބޭނުންނުވާ ކާރިސާތަކާއިވެސް ދިމާވެއެވެ. ޤުދުރަތީ ނިޔާޢެއް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މި ކާރިސ...

ފިޔާ ކޮށާއިރު ލޮލަށް އަސަރުކުރާނަމަ މިކަންތައްތައް ކޮށްލައްވާށެވެ.

ފިޔާ ކޮށާއިރު ލޮލުގައި ކަރުނަ ހިލުމުގައި ފިޔާ ދަމައިގަންނަ ބާރަކީ ކޮބައިކަން އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިޔާ ކޮށައި ހިނދު އެއިން ނިކުންނަ "އެންޒީމް" އޭ ކިޔޭ މާއްދާޢެއްގެ ސަބަބުން ގޭހެއް ފޮނުވައިދެއެވެ. އެއަށް...

ޓްރެންޑިން