Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ބައިވެރިޔާއި ގުޅުން ކެނޑުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތަކީ ކޮބާ؟

ލޯބިވެރިންނާއި ރައްޓެހިން ގިނަ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި އަހަރެމެންގެ ނަފްސަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގުޅުމަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމަށްޓަކައި އެކި ކަހަލަ ފޮތްތަކާއި ވާހަކަތައް ހުންނާނެއެވެ. އެންމެ ގިނައިން އަހަރެ...

ރީނދޫ ބޭނުންކޮށްގެން މޫނު ރީތިކުރުން.

ރީނދޫއަކީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފައިދާ ހުރި ކަންތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެ...

ކިޑްނީއިން ވިހަ ނައްތާލުމުށް އެހީވާ ބައެއް ކާނާ

ހަށިގަނޑުގައި ގޯހެއްވާކަން އަންގައިދޭ ވަރަށް ގިނަ ނިޝާންތައް ވެއެވެ. އެގޮތުން ބުރަކަށީގައި ރިއްސުން އަދި މާގަދަޔަށް ދާ ހިއްލުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. ނެޝެނަލް ކިޑްނީ ފައުންޑޭޝަންގެ ދިރާސާތަ...

ފުންނާބަށް ތަދުވުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ފުންނާބަށް ތަދުވާން ދިމާވެއެވެ. އުސް ފައިވާނަށް އެރުންވެސް މީގައި ހިމެނެއެވެ. ފުންނާބުގައި އުފެދޭ އިންފްލެމޭޝަންގެ އަދި ޓާސަލް ޓަނަލް ސިންޑްރޯމްގެ ސަބަބުން ވެސް ...

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ގުޅުމަކުން ދުރުވާނީ ކިހިނެއް.

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުންވެސް އަނިޔާއެއް ލިބޭކަމުގައި ވާނަމަ އެމީހަކާއި ދުރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ގުޅުންތަކަކީ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮށްލ...

އަރާމު ނިންޖަކަށް އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އޮވެ ނިދުން

ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ހު ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދި ބޭނުންވާނެ ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ނިދިން މީހުން މަޚްރޫމް ކަރުވާ ކަމަކީ ނިދަން އޮވެވޭ ގޮތެވެ. ނިދަން އޮވެވޭ ގޮތެއްގެ ސަބަބުނ...

ރީތި ވުމުގައި ބޭކިން ސޯޑާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ 8 ގޮތެއް

ބައެއް އަންހެނުންނަކީ ރީތި ވުމަށް ލޯބިކުރާ އަދި އެމީހުންގެ ރީތި ކަމުގެ ސިއްރު އެހެން މީހުންނަށް ނާންގައި ސިއްރުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. މިއީ ބައެއްފަހަރު ވެދާނެގޮތެކެވެ. އެއީ ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރެ...

ލުނބޯ ތޮށި އުކާނުލާ މިގޮތަށް ބޭނުންކުރައްވާ

ލުނބޯ އަކީ ސިއްހަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ބާވަތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެކައްޗެވެ. މީރު ވަހާއި، ރަހައާއި ތާޒާކަން އޭގައި އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ލުނބޯގައި އެކުލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނިއުޓްރިޝަންގެ ސަބަބުން ހަށ...

ބޭސް ބޭނުންނުކޮށް ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ލޭމައްޗައް ދިއުމަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައްޔެކެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ލޭގެ ޕްރެޝަރު ހުންނަން ޖެހޭނީ 120/80mmHg އަށެވެ. ވީމާ އެއަށް ވުރެ މަތިނަމަ އެ ދަށް ކުރަން މަސަކަތްކު...

މާތް ﷲ ގެ 99 އިސްމަފުޅު.

ތިރީގައި މިވަނީ މާތް ﷲ ގެ ރިވެތި ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އޮނަސައްތަ އިސްމުފުޅާއި އޭގެ މާނައެވެ.   1. الرَّحْمَنُ ރަޙުމަތާއި ނިޢުމަތުން އަޅުތަކުންނަށް އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެ 2. الرَّحِيمِ ޚާއްޞަ ގޮ...

ޓްރެންޑިން