Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޕީނަޓް ބަޓަރ އަށް ގަޔާވަންޔާ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެއް

ޕީނަޓް ބަޓަރަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އަނގަޔަށް މީރު ކާނާއެކެވެ. ޕާނުގައި ޖަހާލައިގެން ކާންވެސް އެހާމެ ކަމުދެއެވެ. ނަމަވެސް އައިސްކުރީމާއި ކޭކާއި ތަފާތު ޕޭސްޓްރީސްގައި ޕީނަޓް ބަޓަރު ހާކާފައި ވިއްކ...

ޗައިނާގެ ހިތްގައިމު ކެނޯލާ ދަނޑުތަށް

ޗައިނާގެ ސަދަން ޕްރޮވިންސްގައި ހުންނަ ލުއޯޕިން ކައުންޓީގައި އޮންނަ ރަންގުކުލައިގެ މާތަށް ފޮޅިފައިވާ ކެނޯލާ ދަނޑުތަކަކީ ބަލާމީހަކު އަޖައިބުކުރުވާހާ ފުރިހަމަ ތަނެކެވެ. ކެނޯލާއަކީ އާންމުކޮށް ކައްކާތެޔ...

ނަޓެއްލާ ޕޭންކޭކް ރެސިޕީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: - އިންސްޓެންޓު ޕޭންކޭކް މިކްސް - ނަޓެއްލާ - ބަޓަރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ޓެރޭއަކަށް ޕާޗްމެންޓް ޝީޓެއް ނުވަތަ ކިޗަން ފޮއިލް ލުމަށްފަހު ޕޭންކޭކްގެ ބައްޓަމަށް 1/2 އިންޗި ބޯމިނަށް ...

ކޮޓަރީގައި ސްނޭކް ގަހެއް ބެހެއްޓުމުގެ ފައިދާ

އޮކްސިޖަނަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތާއި ދިރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ގަހަކީ ޖައްވުގައި ހުންނަ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑްތައް އޮކްސިޖަންއަށް ބަދަލުކުރާ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ހުންނަ ގ...

ކާން ރަނގަޅީ ކެއްކި ތަރުކާރީތަ ނުވަތަ ރޯތަރުކާރީތަ؟

ތަރުކާރީއަކީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވިޓަމިނާއި މިނަރަލްސްތަށް ލިއްބައިދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކާނާގެ ބާވަތެކެވެ. ބައެއް މީހުން ރޯތަރުކާރީ ކެއުމަށް ލަފާދޭއިރު އަނެއް ބައިމީހުން ލަފާދެނީ ...

ކުރުނބާ އެނާޖީ ޑްރިންކް

ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ޖޯޑު ކުރުބާ ފެން އެއްކުރުބާގެ ހެވަށް 1/4 ލުބޯ ހުތް 1 ސަމުސާ މާމުއި ތުނިކޮށްކޮށާފައިވާ މޭވާ   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ހެވާތަށް ކަހާލުމަށްފަހު ކުރުނބާ ފެނާއި އެއްކޮށްލައްވާށެވެ...

ބުޅި އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޅިތައް އިތުރަށް ރީތިކޮށްދޭ މާސްކެއް

ގިބަޔަކު ފަން އިސްތަށިގަނޑަށް ލޯބިކުރާއިރު އެތައް ބަޔަކަށް ލިބިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ބަލާލަން ހިތްގައިމަސް ބުޅި އިސްތަށިގަނޑަކީ ރީތިކޮށް ގެންގުޅެން އުދަނގޫ އިސްތަށިގަނޑެވެ. ބައެ...

ހޯމޯން ބެލެންސް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އަންހެނުންނަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ އެއްކަމަކީ ހޯމޯން މައްސަލަޖެހުމެވެ. އާންމުކޮށް ހޯމޯން މައްސަލަޖެހޭ އެއްކަމަކީ ޕޮލިސިސްޓިކް އޯވޭރިއަން ސިންޑްރޮމް(ޕީކޮސް) ޖެހުމެވެ. މި ސިންޑްރޮމްގެ ސަބަބުން އަންހެނު...

ފާހާނަ ސާފުކުރުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް

ބުރަކޮށް އުޅޭއިރު ފާހާނައިގެ ތަށިމުށިތައް ސާފުކުރަން މޮޅެތި އެއްޗެހި ގަނެގެން އެތައް އިރެއްވަންދެން އުގުޅުމަކީ ބުރަ ވަގުތުދާ މަސައްކަތެކެވެ. ފާހާނާ އެންމެ އަވަހަށް ސާފުކުރެވޭ އަގުހެޔޮ ގޮތެއް ބޭނުން...

ސްނޭކް ގަހެއް ހައްދާނެ ގޮތް

ގޭތެރޭގައި ހުންނަ ވައިގައި އޮކްސިޖަން މިންވަރު އިތުރުކޮށްދީ ވައިގައި ހުންނަ ވިހަތައް ސާފުކުރުމަށް ސްނޭކް ގަހަކީ ވަރަށް ކަމުދާ ގަހެކެވެ. މިއީ މަދު ފެންފޮދެއް ދީގެން ހެއްދިދާނެ ގަހެކެވެ. މާގިނައިން ފ...

ޓްރެންޑިން