Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ރިޝްވާން ރަޝީދު

އައިފޯން 8 އިންގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

އެޕަލް އައިފޯންއޭ ބުނުމުން ނޭނގޭނެ އެކަކުވެސް މި ރާއްޖޭގައި ހުނާނެ ހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ. ސްޓީވް ޖޮބްސް 2007 އަހަރު ދައްކާލި އައިފޯން ވަނީ ބޮޑު މަޤުބޫލު ކަމެއް ހޯދައިފައިއެެވެ. ސްމާޓްފޯން ބަޒާރުގައ...

ޓްރެންޑިން