Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއިލާތައް އޮންނަ ގޮތާއިމެދު ކަންބޮޑުނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އެންމެ ކާމިޔާބު ކައިވެންޏަކީ ކޮބާ ކަމާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. އެއީ މައިން ބަފައިންގެ ރުހުން ލިބިގެން ކުރާ ކައިވެނިތޯ ނުވަތަ ދެ މީހަކު ލޯބިވެގެން ލޯބީގެ ހައްޤުގައި ކުރާ ކައިވެނި ކަމާމެދު ވ...

10/21/2017

ދުނިޔެ ދެކުނު ބޮޑެތި ހާދިސާތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު ނުރައްކައުތެރި އަދި ކިތަންމެ ބޭނުންނުވާ ކާރިސާތަކާއިވެސް ދިމާވެއެވެ. ޤުދުރަތީ ނިޔާޢެއް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މި ކާރިސ...

10/17/2017

110 މިލިއަން އަހަރު ވެފައިވާ ޑައިނަސޯ ކަށިގަނޑެއް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

21 މާރިޗު 2011 ގައި މިކަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ޝޯން ފަންކަ އަށް އެލްބަރޓާސް މިލެނިއަމް މައިން ތެރެއިންނެވެ. މައިން ތެރޭ ކޮންނަމުން ދިޔައިރު ކުއްލިއަކަށް ހަރު އެއްޗެއްގައި ޖެހުމުން މިއީ އާދައިގެ ގާގަނ...

10/13/2017

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގަބުރު ވަޅުނުލުމުގެ ސަގާފަތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ އާލަމެކެވެ. ލޯބިވާ މީހުން ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިޔުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. ނަމަވެސް މަރުވެދިއުމުން އަހަރެމެންނަށް އޮތީ އެކަން ގަބޫލުކޮށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުޢާ...

08/02/2017

ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސިންގަޕޫރުގެ ޕާކް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ކ.ކޮށްދިއްޕަރުގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ "ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު" ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ. ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ހުޅުވާފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ މަހުގެ ފަހ...

07/03/2017

އިންޑިއާއިން ވެސް ޖީއެސްޓީ ނަގަން ފަށައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އިންޑިއާގައި ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. އިންޑިއާގައި ކުރިން ނަގަމުން ގޮސްފައިވަނީ ސްޓޭޓް ޓެކްސްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް ކުރި...

07/02/2017

ފިހާރަ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ތައް ބަންދު ކުރާ ގަޑިތަކަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލު ގެނެއްސި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމާއި އެކު ފިހާރަ ބަންދުކުރާ ވަގުތަށާއި އަދި ކެފޭ އާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިތަކަށް ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ބަދަލު ގެނެއްސިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާފައިވާ ގޮ...

07/02/2017

ދުންފަތުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި އެއްވަރަށް ތިމާވެއްޓަށްވެސް ގެއްލުންވޭ!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ދުންފަތުގެ އިސްޢުމާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 7 މިލިއަން މީހުން މި ދުނިޔެ ދޫކުރެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ދުންފަތުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދުނިޔެއަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުނ...

06/13/2017

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދާ %9 އަށް އިތުރުވެއްޖެ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާ ކިޔާއިރު މި އަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ސީ.އައި.އެފް ވަނީ %9 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 3 ބިލިއަނެއްހާ މުދާ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގައި ރާއްޖެ ...

05/21/2017

ޖީއެމް އިން އިންޑިއާއަށް ކާރު އުފައްދައި ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޖެނެރަލް މޮޓޯރސް (ޖީއެމް) އިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރު ނިމުމާއި އެކު އިތުރަށް އިންޑިއާ މާކެޓަށް ކާރު އުފައްދައި ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގައި ޗެވްރޮލެޓް ބްރޭންޑް ވިއްކާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޖ...

05/21/2017

ހެންޑަރސަން އައިލޭންޑް އިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ކުނި ފެނުން!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގާތްގަނޑަކަށް 38 މިލިއަން ޕްލާސްޓިކް ކުނި ވަނީ ހެންޑަރސަން އައިލޭންޑް ގެ ގޮނޑުދޮށަށް އެއްވެފައި ހުއްޓާ ފެނިފައެވެ. ހެންޑަރސަން އައިލޭންޑް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަޅު އަދި ދުރު ރަށް ތަކުގެ ތެރެއިން އެ...

05/17/2017

ވޭތުވެދިޔަ 12 މަސް ތެރޭ މީރާގެ އާމްދަނީ %55.85 ކުރިއަށް!

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ގޮތުގައި ވުޖޫދަށް އައީ ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުއެވެ. މިއަދު މީރާއިން ޝާއިރު...

05/11/2017

ޓްރެންޑިން