Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއިލާތައް އޮންނަ ގޮތާއިމެދު ކަންބޮޑުނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އެންމެ ކާމިޔާބު ކައިވެންޏަކީ ކޮބާ ކަމާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު ކުރެއެވެ. އެއީ މައިން ބަފައިންގެ ރުހުން ލިބިގެން ކުރާ ކައިވެނިތޯ ނުވަތަ ދެ މީހަކު ލޯބިވެގެން ލޯބީގެ ހައްޤުގައި ކުރާ ކައިވެނި ކަމާމެދު ވ...

10/21/2017

ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސިންގަޕޫރުގެ ޕާކް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ކ.ކޮށްދިއްޕަރުގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ "ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު" ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ. ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ހުޅުވާފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ މަހުގެ ފަހ...

07/03/2017

ފިހާރަ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ތައް ބަންދު ކުރާ ގަޑިތަކަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލު ގެނެއްސި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރަމަޟާން މަސް ނިމުމާއި އެކު ފިހާރަ ބަންދުކުރާ ވަގުތަށާއި އަދި ކެފޭ އާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިތަކަށް ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ބަދަލު ގެނެއްސިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާފައިވާ ގޮ...

07/02/2017

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދާ %9 އަށް އިތުރުވެއްޖެ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާ ކިޔާއިރު މި އަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ސީ.އައި.އެފް ވަނީ %9 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 3 ބިލިއަނެއްހާ މުދާ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގައި ރާއްޖެ ...

05/21/2017

ވޭތުވެދިޔަ 12 މަސް ތެރޭ މީރާގެ އާމްދަނީ %55.85 ކުރިއަށް!

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ގޮތުގައި ވުޖޫދަށް އައީ ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުއެވެ. މިއަދު މީރާއިން ޝާއިރު...

05/11/2017

ޓްރެންޑިން