Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ދުނިޔެ ދެކުނު ބޮޑެތި ހާދިސާތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު ނުރައްކައުތެރި އަދި ކިތަންމެ ބޭނުންނުވާ ކާރިސާތަކާއިވެސް ދިމާވެއެވެ. ޤުދުރަތީ ނިޔާޢެއް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މި ކާރިސ...

10/17/2017

110 މިލިއަން އަހަރު ވެފައިވާ ޑައިނަސޯ ކަށިގަނޑެއް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

21 މާރިޗު 2011 ގައި މިކަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ޝޯން ފަންކަ އަށް އެލްބަރޓާސް މިލެނިއަމް މައިން ތެރެއިންނެވެ. މައިން ތެރޭ ކޮންނަމުން ދިޔައިރު ކުއްލިއަކަށް ހަރު އެއްޗެއްގައި ޖެހުމުން މިއީ އާދައިގެ ގާގަނ...

10/13/2017

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ގަބުރު ވަޅުނުލުމުގެ ސަގާފަތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ އާލަމެކެވެ. ލޯބިވާ މީހުން ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިޔުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. ނަމަވެސް މަރުވެދިއުމުން އަހަރެމެންނަށް އޮތީ އެކަން ގަބޫލުކޮށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުޢާ...

08/02/2017

އިންޑިއާއިން ވެސް ޖީއެސްޓީ ނަގަން ފަށައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އިންޑިއާގައި ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) ނަގަން ފަށައިފި އެވެ. އިންޑިއާގައި ކުރިން ނަގަމުން ގޮސްފައިވަނީ ސްޓޭޓް ޓެކްސްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް ކުރި...

07/02/2017

ދުންފަތުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި އެއްވަރަށް ތިމާވެއްޓަށްވެސް ގެއްލުންވޭ!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ދުންފަތުގެ އިސްޢުމާލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 7 މިލިއަން މީހުން މި ދުނިޔެ ދޫކުރެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ދުންފަތުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދުނިޔެއަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުނ...

06/13/2017

ޖީއެމް އިން އިންޑިއާއަށް ކާރު އުފައްދައި ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޖެނެރަލް މޮޓޯރސް (ޖީއެމް) އިން އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރު ނިމުމާއި އެކު އިތުރަށް އިންޑިއާ މާކެޓަށް ކާރު އުފައްދައި ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގައި ޗެވްރޮލެޓް ބްރޭންޑް ވިއްކާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޖ...

05/21/2017

ހެންޑަރސަން އައިލޭންޑް އިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ކުނި ފެނުން!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގާތްގަނޑަކަށް 38 މިލިއަން ޕްލާސްޓިކް ކުނި ވަނީ ހެންޑަރސަން އައިލޭންޑް ގެ ގޮނޑުދޮށަށް އެއްވެފައި ހުއްޓާ ފެނިފައެވެ. ހެންޑަރސަން އައިލޭންޑް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަޅު އަދި ދުރު ރަށް ތަކުގެ ތެރެއިން އެ...

05/17/2017

ޓްރެންޑިން