Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ބޮލީވުޑް

ސައިފް، ކަރީނާ އަދި ޓައިމޫރުގެ އާއިލީ ފޮޓީ

1 އޮގަސްޓް 2017 - 09:42

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ޓައިމޫރު އަކީ އޭނާ ދުނިޔެއަށް އައުމާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. މަޝްހޫރު މައިންބަފިންނަށް ލިބުމުގެ އިތުރުން، އޭނާ އަކީ ލޯބިކަމުންވެސް މީހުންގެ ހިތްތައް ދަމާގަނެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

ޓައިމޫރު އާ އެކު ނަގާ ކޮންމެ ފޮޓޯއެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދައެވެ. އެގޮތުން އެ ތަސްވީރަކީ ޓައިމޫރު އިންޑިއާއިން ބޭރަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ނަގާފައިވާ ތަސްވީރެކެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން