Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ވަރުން ދަވަން އަހަރެމެން ސިއްސުވާލައިފި!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ވަރުން ދަވަން އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ތަރިއޭ ބުނުމުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ އެއް ތަނބޭ ބުނުމަކީވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއ...

08/12/2017

ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ގައުރީ ޚާން އިސްތިހާރަކުން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ގޯރީ ޚާން އަކީ "ކަޕްލް ގޯލްސް" ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ކުރާނެއެވެ. މިހަފްތާ ތެރޭގައި މިދެތަރިން މިވަނީ އިސްތިހާރަކުން ފެނިފައެވެ. އަދި މި ފޮޓޯ ތަކުން ޝާހްރުކް ޚާން އޭނާގ...

08/11/2017

ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ ނެޓްފްލިކްސް އަށް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކަޕިލް ޝަރްމާ ގެ ކޮމެޑީ ޝޯއަކީ ދިވެހިންތެރޭގައި ފުދޭވަރެއްގެ މަގުބޫލް ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޝޯއެކެވެ. އަދި އިނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ސޮނީ ޓެލެވިޝަން އާއި ކަޕިލް ގެ ޝޯ އާއި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އެއްއަހަރ...

08/10/2017

އާމިރް ޚާން އަދި އަންހެނުންނަށް ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިއްޖެ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާމީރް ޚާންއަށް ލޯބި ކުރާ އެތަށް ދިވެހިންނެއް އުޅެއެވެ. ވީމާ އާމިރް ޚާން ގެ ބަލިހާލްވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާނެ ކަން ޔަގީނެވެ. ހަބަރުތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އާމިރް ޚާން އަށް ވަނީ ސ...

08/09/2017

ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް އަށް ބޭނުންވި ވަރުގެ ތަރުހީބެއް ނުލިބުން؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

"ޖަބް ހެރީ މެޓް ސޭޖަލް" މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހުކުރުދުވަހު މިވަނީ ސިނަމާ ތަކުގައި އަޅުވަން ފަށާފައެވެ. އަދި ކުރިން ކަމުގެ މާހިރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފިލްމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި ފުރަތަމަ ހަފްތާ...

08/07/2017

ކަރަން ޖޯހަރް އެހެން ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަނީބާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރަންބީރް ކަޕޫރް، ކަރަން ޖޯހަރް އަދި ސިދާތް މަލްހޯތްރާ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ފެންނަ ފެނުމަށް 3 ތަރިންވެސް ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެ އެއްޗެހި ލައިގެންނެވެ. މިއީ ރާ...

08/06/2017

ބޮލީވުޑްގެ 2017ގެ އުފެއްދުންތަށް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޮލީވުޑްއަކީ ދިވެހިންވެސް ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ބަލާ ކަންކަން ހޯދަމުންދާ އިންޑަސްރީއެކެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކަކީ ހަމަ އެހާމެ މަގުބޫލު ފިލްމްތަކެއްވެސް މެއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން...

08/05/2017

މިއީ ލާމަސީލު ރަހުމަތްތެރިންނެވެ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

މި ފެށޭ ހަފްތާއަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީގޮތުން ރަހުމަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހަށް ވުމާއެކި ބޮލީވުޑްގެ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ރަޙުމަތްތެރިންނަށް ނަޒަރު ހިންގާލަމާތޯއެވެ. ޝާހްރުކް ކާން އަދި ސަލް...

08/03/2017

ސައިފް، ކަރީނާ އަދި ޓައިމޫރުގެ އާއިލީ ފޮޓީ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ޓައިމޫރު އަކީ އޭނާ ދުނިޔެއަށް އައުމާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. މަޝްހޫރު މައިންބަފިންނަށް ލިބުމުގެ އިތުރުން، އޭނާ އަކީ ލޯބިކަމުންވެސް މީހުންގެ ހިތްތައް ދަމާގަނެފައިވާ ކުއ...

08/01/2017

ރިތިކް ދެން ފެނިގެން ދަނީ 'ކަބައްޑީ" ކުުޅުންތެރިއެއް ގޮތުގައިބާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރިތިކް ރޯޝަން އަކީ ބޮލީވުޑްގެ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ތަރިއެކެވެ. އަދި މިއަހަރު ކުރީ ކޮޅު ނިކުތް އޭނާގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ކާބިލް" އަށް ފަހު އޭނާ އެހެން ފިލްމަކުން ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެތަކެއ...

07/31/2017

ސުރްބީ ޖްޔޯތީ ކޮމެޑީ ޝޯއަކުން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ސުރްބީ ޖްޔޯތީއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި "ޒޯޔާ" ގެ ނަމުގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތަރިއެކެވެ. ލޯބީގެ ސިލްސިލާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، ސުރްބީ މިހާރު އެހެން މަސައްކަތަކާއި ދިމާއަށް އެނބުރިލަނ...

07/30/2017

ބޮލީވުޑްގައި ޢާއިލާގެ މީހެއްނެތި މަޤުބޫލުކަން ހޯދި ތަރިން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޮލީވުޑްއަކީ ގިނައިން މުޅިއާއިލާ ހެން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. އަދި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ، އެކަނި މައި އެކަނި މި މައިދާނަށް ނިކުމެ އަމިއްލަ ނަން ރޯޝަން ކުރާ ތަރިންވެސް އުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ބ...

07/26/2017

ސަލްމާން ޚާން އެއްފަހަރާ ދެފިލްމެއްގެ މަސައްކަތުގައި!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެންނަށް އިނގޭ ގޮތުގައި ސަލްމާން ޚާން އަކީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅޭ ތަރިއެކެވެ. އަދި މިހާރު އިނގޭ ގޮތުގައި، ސަލްމާން ދަނީ "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ގެ މަސައްކަތުގައި މޮރޮކޯގައި ޝ...

07/25/2017

ރަންބީރް ކަޕޫރް ކަރަން ޖޯހަރްއާއި އިދިކޮޅުބާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރަންބީރް ކަޕޫރްއަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނަންވިދާ އެއް ތަރިއެވެ. އަދި ރަންބީރް ކަޕޫރް ވަނީ ކަރަން ޖޯހަރްއާއި އެކުވެސް އެތަކެއް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަރަން ޖޯހަރްގެ ޝޯއެއ...

07/20/2017

އައިފާ އެވޯޑް 2017

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އަހަރަކު އެއްފަރު މުޅި ބޮލީވުޑް އަށް އަންނަ އީދެއްފަދައިން އައިފާ އެވޯޑް ފާހަގަ ކުރެވިގެންދަނީ އެންމެ ކުލަގަދަކޮށެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ވެސް އެއް ޤައުމެއްގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު މި އެވޯޑް ޝޯ ފާހަގަކ...

07/20/2017

ޓްރެންޑިން