Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޕްރިޔަންކާ އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްލަން ރާއްޖޭގައި!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަކީ އަހަރެމެން ދިވެހިންނަށް ދެވަނަ ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުން ނުވާ ތަރިއެކެވެ. މިއީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ވިދަމުން އަންނަ އެއް ތަރިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހޮލީވުޑްގައި ވެސް ކުރިއަރަމުން އަނ...

07/19/2017

އައިފާ އެވޯޑްސްއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ 3 ތަރިން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބެލުންތެރިންނަށް ހިތާމަހުރި ޚަބަރެކެވެ. މި ބޮލީވުޑްތަރިންނެއް "އައިފާ އެވޯޑްސް" އިން ފެނިގެން ނުދާނެއެވެ. މި ތަރިންނަށް ދެވުނު ސަބަބު އެ އަނގާފައި ނެތަސް އަންދާޒާ ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އެ ތަރިންގެ މަސަ...

07/18/2017

ބިޕާޝާއަށް ގްރީން ކާޕެޓްއަށް ނުދެވުނީ ކީއްވެބާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރޭގައި ބޭއްވުނު އައި.އައި.އެފް.އޭ ގްރީން ކާޕެޓްގައި ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިންވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ބިޕާޝާ ބާސޫ މިތަނުން ފެނިގެން ނުދިޔައިމަ...

07/17/2017

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" އަޅުވަން އޮތް ދުވަސް ލަސްވެއްޖެ

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބެލުންތެރިން ވަނީ މިދުވަހަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ. އަދި މި ފިލްމް ނުކުންނާނެ ދުވަހުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އެއީ ކެޓްރީނާ ކައިފްއަދި ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ "ޖައްގާ ޖާސޫސް"އެވެ. މި ފިލްމްއަށް މިވަނޫ އިތުރު ގޮން ...

07/14/2017

ބޮލީވުޑް މައިންނާއި ދަރިންގެ އުމުރުގެ ތަފާތު އިނގޭތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޮލީވުޑްގައި ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަރިން ޙިޔާރުކުރާއިރު އުމުރުފުރަޔަށް ބެލުމަކީ އޮންނަކަމެއް ނޫންކަން އަހަރެމެނަށް އިނގެއެވެ. ނަމަވެސް، މަންމައާއި ދަރިފުޅުގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ތަރިންގެ ތެރެއިނ...

07/11/2017

ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝާހްރުކްއަށް ޙާއްސަކުރި އެޕިސޯޑް ކެންސަލްކޮށްލަން ޖެހުނީ ކީއްވެ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ނަން މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އިތުރު ތަޢާރަފެއް ބޭނުންނުވާ މީހެކެވެ. ކަޕިލްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ އިހަށް ދުވަހަކުއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން...

07/09/2017

މިއީ ސުޝާންތް ގެ އައު ލޯބިވެރިޔާބާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތް އަކީ ހިންދީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ޕަވިތްރަ ރިޝްތާ" އިން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުވި ބަތަލެކެވެ. އަދި މި ޑްރާމާ ސިލްސިލާގައި "މާނަވް" ގެ ރޯލް ކުޅުނު ސުޝާންތް އޭރު...

07/06/2017

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލް 6 ޖޯޑު!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ސައިފް އަލީ ކާން އަދި ކަރީނާ ކަޕޫރް މިދެތަރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ފަހުން އަހަރެމެންގެ ބަހުރުވައިން ނަމަ، "ކަޕްލް ގޯލްސް" އަށް މި ޖޯޑުވަނީ ވެފައެވެ. މިދެތަރިންގެ ކައިވެންޔަށް ފަހު ދަރިއެއް ލިބި...

07/05/2017

ތިރީހުގެ އަހަރުތަކުގައިވެސް ބޮލީވުޑްގެ މައިބަދައަށް ވެފައިވާ ތަރިން

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޮލީވުޑް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަކީ އަހަރެމެންނަށް ޝައްކެއްނެތް ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އެތަށް ބައެއްގެ ބުރަމަސައްކަތްކަންވެސް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބޮލީވުޑްގެ މައިބަދަކަމުގައ...

06/30/2017

ސަލްމާން ޚާން ގެ "ޓިއުބް ލައިޓް" އަކަށް އެހާ ތަރުހީބެއް ނެތް

މަރިޔަމް ލައިސާ

އީދު ތެރޭގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ނުފެނި ނުދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު އީދުގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ޖާދޫ މަސައްކަތެއް ނުކުރިއެވެ. ކަބީރް ޚާން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޓ...

06/28/2017

ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ސަލްމާން ޚާން އެއް ފިލްމަކުން ފެންނަނީބާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ސަލްމާން ޚާން އަކީ ދެވަނަ ތައާރަފެއް ބޭނުންނުވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިންނެވެ. އަދި މި ދެތަރިން އެއްކޮށް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކަކީ އަދިވެސް ބެލުންތެރިން ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ބަލަމުންގެންދ...

06/28/2017

މިސް އިންޑިއާ 2017 އަށް ބޮލީވުޑްތަރިންގެ ފަރާތުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

މިސް އިންޑިއާ 2017 ގެ ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަށް ވަނީ ރޭގައި އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މި އިވެންޓުވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ޔަޝްރާޖްސްޓޫޑިއޯ ގައި ބާއްވާފައެވެ. އަދި މި ރަސްމީޔާތަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެ...

06/27/2017

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ޢީދު ފާހަގަކުރުން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އެއްމަސް ދުވަހުގެ މާތްކަމާއި އަޅުކަމުގައި އުޅުމަށްފަހު، ޢީދު ދުވަސް އަހަރެމެންނާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ މާތްކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އަދި މި ކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި...

06/26/2017

ބޮލީވުޑްތަރިން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރި ހެދުމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޮލީވުޑްގައި ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އެއްވެސް ބަތަލާއެއް އެއްބަސްވާން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ލިސްޓަށް އިތުރު ބަތަލާއެއ...

06/23/2017

ބިޕާޝާ އަދި ކަރަން "ބައިިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް" ފާހަގަ ކޮށްފި!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބިޕާޝާ ބާސޫއާއި ކަރަން ސިންގ ގްރޫވަރ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް ޖޯޑު ކަމަށް ގިނަބައަކު ޤަބޫލު ކުރާނެއެވެ. އަދި މިދެމަފިރިން ވަނީ ކައިވެންޔަށް އެއް އަހަރުވެގެން ދާދި ފަހުން އެކަން ފާހަގަ ކ...

06/22/2017

ޓްރެންޑިން