Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ކަރީނާ ކަޕޫރްއާއި ނުލާ ތައިމުރް ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަކޮށްލައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކަރީނާ ކަޕޫރް އަދި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދަރިފުލު ތައިމުރް މައިންބަފައިންނާ ނުލާ މާމަ ބަބީތާ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލައިފިއެވެ. މިއީ ތައިމުރް މި މަސް ތެރޭގައި ބޭރަށް ނެރޭ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި ތައިމުރް ބ...

06/20/2017

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" އަކީ ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ފުރަތަމަ އަދި ފަހު އުފެއްދުންބާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރަންބީރް ކަޕޫރަކީ ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ފިރިހެން ބަތަލާއެވެ. އަދި ދާދިފަހުން ރަންބީރު ވަނީ އޭނާ އެންމެ ބުރަކޮށް އަދި އެންމެ ހިތްވަރާއި އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތް ނ...

06/18/2017

ބާހުބަލީ 2 ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ ރެކޯޑު ތަކެއް އައު ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުން އަންނަ އެސްއެސް ރާޖާމޯލީގެ ފިލްމު "ބާހޫބަލީ 2: ދަ ކޮންކްލޫޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޓްރޭޑް އެނަލިސ...

06/17/2017

ކެތްރީނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތް އިރު ސަލްމާންގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ލިބުނު އެހީގެ ވާހަކަ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކެތްރީނާ ކައިފް އަދި ސަލްމާން ޚާން އެއްކޮށް އުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް އެ ދެމީހުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ވަރަށް ޙާއްސަ ދެމީހުންނެވެ. ވަރަށް ފަހުންފިލްމްފެއަރގެ އެޑިޓަރ ޖިތޭޝް ޕިލާއި ކެތް...

06/16/2017

"ކިކް" ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

2014 ވަނަ އަހަރުގައި ރިލީޒް ކުރެވުނު ސަލްމާން ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ޙަބަރުތަކުން ބުނެފިއެވެ. މި ފިލްމަކީ ސާޖިދު ނަދިއަޑްވ...

06/15/2017

1930 ކްރޯޑު ރުޕީސް އާއި އެކު ޑަންގަލް ދުނިޔެއިން 5 ވަނައަށް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އާމިރް ޚާންގެ ޑަންގަލް ވަނީ މިހާތަނަށް އެންމެ ހަތަރު ފިލްމަކުން ވާޞިލްވެފައިވާ ހިސާބަށް ވާޞިލްވެ އިނގިރޭސި ނޫން ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ 5 ވަނައިގައި ހިމެނ...

06/15/2017

އާމިރް ހާން ގެ "ޑަންގަލް" ވަރަށް ކާމިޔާބު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބާހުބަލީ 2 ވައްޓާލުމަށްފަހު އާމިރް ހާންގެ ޑަންގަލް ފިލްމް ވަނީ އިންޑިއާގެ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 1700₹ ކްރޯޑަށް ވުރެ ގިނައިން ހޯދާ މިހާގިނައިން ފައިސާ ހޯދި ފުރަތަމަ އިންޑިއާ ފިލްމުގެ ދަރަޖަ ހޯދ...

06/02/2017

ރެޑް ކާޕެޓް އަކީ މަޖާ ކުރަން ހުރި ތަނެއް – ދިޕިކާ ޕާޑުކޯން

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދިޕިކާ ޕާޑުކޯން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ކޭންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އަކީ މަޖާކުރުމަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ހަފްލާއެކެވެ. މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެއް ކަމަށްވާ ދިޕިކާ ޕާޑުކޯން، މި ހަފްލާގައި ލީ ހެދުން އިންޓަނޭ...

05/21/2017

'ނާމް ކަރަން' ޑްރާމާގައި މާމަގެ ރޯލް ކުޅޭ ރީމާ ލަގޫ ނިޔާވެއްޖެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށް އަދި ވަރަށް ދުވަސްވީ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ރީމާ ލަގޫ ވަނީ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މުމްބާއީގެ އަނދޭރީގެ ކޮކިލާބެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި...

05/18/2017

ޝްރައްދާގެ އަސްލު ބޭބެ ސްކްރީނަށް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ވަރަށް އަވަހަށް ނެރެން އުޅޭ "ހަސީނާ: ދަ ކުއީން އޮފް މުމްބާއި" ފިލްމުގައި ޝްރައްދާގެ ބޭބެއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރަނީ ޝްރައްދާގެ އަސްލު ލޭ ކަމަށްވާ ސިއްދާންތް ކަޕޫރެވެ. ސިއްދާންތް މި ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެ...

05/10/2017

ބަހުބަލީ 2، ރިކޯޑްތައް މުގުރާލައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެސް އެސް ރާޖަމައުލީ ލިޔެ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ބާހުބަލީ 2-ދަ ކޮންކްލޫޝަން" މި ފިލްމް މިވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށްވެ އެތަކެއް ރިކޯޑުތަކެއް މުގުރާލާފައެވެ. އިންޑިއާއިން ބޭރުގ...

05/10/2017

ދޮބާރާ ގެ ޓްރެއިލާރ، ވަރަށް ބިރުވެރި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެމީހުން ކަމުގައިވާ ހުމާ ޤުރޭޝީ އަދި ސާޤިބް ސަލީމް ކޮއްކޮ އާއި ބޭބެއެއްގެ ރޯލް ޕްރަވާލް ރާމަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ދޮބާރާ-ސީ ޔޯ އީވިލް" ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނެއެވެ. މި ފިލްމަކ...

05/10/2017

ޓްރެންޑިން