Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

މެސީ ކައިވެނި ކޮށްފި!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ދެވަނަ ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުން ނުވާ، އާޖެންޓީނާއަށް އުފަން މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ވާ ލިއޮނަލް މެސީ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ. މެސީ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އެންމެ ކ...

07/02/2017

ބެޔޯންސޭ ގެ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނަށް ނަން ކިޔައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބެޔޯންސޭ ވިހެއުމާއި އެކު އެންމެން ވެސް ވަނީ އެ ދެކުދިންނަށް ދޭނެ ނަމެއް ވިސްނާ އެ ދެކުދިންނަށް ނަން ދޭން ކެތް މަދުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ބެޔޯންސޭ ގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ބްލޫ އައިވީ ގެ ނަމަށް ވުރެ ވަކި ރީ...

07/02/2017

ޖޯން ސީނާ އަދި ނިކީ ބެއްލާގެ ކައިވެނި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެކި ތަރިންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މަޝްހޫރު ޑަބްލިއު ޑަބްލިއު އީ ގެ ތަރި ޖޯންސީނާގެ މަތިން ހަނދާން ނެތްތޯ؟ އާދެ. ޖޯން ސީނާއާއި ނިކީ ބެއްލާގެ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް އަލި އަޅުވާލަން ޖެހޭ ވަރުގެ ވާހަކަ...

05/11/2017

ޑެމީ ލޮވާޓޯ އަދި އެމްއެމްއޭ ފައިޓާއާއި އޮތް ގުޅުން ނިމިއްޖެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޑެމީ ލޮވޭޓޯ އަދި އޭނާގެ ބައިވެރިޔާ، ގިލްހެއިމޭ "ބޮމްބާ" ވަސްކޮންސޭލޯސް އާއި ވަކިވެއްޖެއެވެ. 24 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ޑެމީ ލޮވޭޓޯ އާއި އެމްއެމްއޭ ފައިޓާ ގިލްހެއިމޭ އާއި ވަކިވިތާ ދުވަސްކ...

05/11/2017

މޭގަން މާކްލް އަދި ޕްރިންސް ހެރީ ކައިވެނި ކުރަން ނިންމީތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

މޭގަން މާކްލް އަދި ޕްރިންސް ހެރީގެ އެކި ވާހަކަތައް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. އެދެމީހުން އަނގޮއްޓި ބަދަލުކުރި ވާހަކައާއި މޭގަން ހެރީގެ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިނުން ފަދަ އެތައް ވާހަކައެއް ދަނީ ދެކެވެމުންނެވެ....

05/10/2017

ޓްރެންޑިން