Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޕްްރިޔަންކާ ޗުއްޓީއަށްފަހު އަނބުރާ ނިއުޔޯކްސިޓީ އަށް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރާއްޖޭގައި އާއިލާއާއި އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ނިއުޔޯކްސިޓީއަށް އަނބުރާ ގޮސްފިއެވެ. ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ދަނީ ހޮލީވުޑްއަށް އޭނަ ކުޅޭ 3 ވަނަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި...

07/26/2017

އަލާޑިން ކާރޓޫނަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމުގެ ތަރިން ޑިޒްނީއިން ހާމަކޮށްފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މި ޚަބަރު ޑިޒްނީއިން ދިނީ ޑިޒްނީ ފޭން ކޮންވެންޝަންގެއެވެ. ލީޑް ރޯލު ކުޅޭނެ 3 ތަރިންގެ ފޮޓޯ އެންމެންގެ ތެރޭހާމަކުރީ މި ފިލްމުގައި ކުޅޭނެ ބައެއް އެނގެން ކެއްމަދުވެފައި ހުއްޓާއެވެ. އަދި އެންމެ މަޤުބޫލ...

07/16/2017

'ޕްރިޓީ ލިޓްލް ލަޔާސް' ނިމުމަކަށް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެން އެންމެންވެސް އުންމީދުކުރި ދުވަސް އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެ އަނގާރަ ދުވަހަކު ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު ނިނުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. 7 އަހަރުގެ ސިހުމާއި، ރުއިމާއި، ބިރުވެރިކަމަށްފަހު "ޕްރިޓީ ...

06/29/2017

"ގޯތަމް" ގެ އެކްޓަރު ޑޯނަލް ލޯގް ޓްވިޓަރ ގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ހޯދުމަށް އެހީއަށް އެދެފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މީހަކު ގެއްލިގެން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޚަބަރުކޮށްފައި ވާކަން އަދި ޔަޤީންވެފައި ނުވި ނަމަވެސް ގޮސިޕް ކޮޕް އިން ވަނީ ޑޯނަލް ލޯގް ގެ ދަރިފުޅު ޖޭޑް ލޯގް ގެއްލިފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު މި ފާއިތުވެ ދިޔަ ...

06/28/2017

ޑޭނިއަލް ޑޭ ލެވިސް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލީ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

3 ފަހަރު އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރު ކަމަށްވާ ޑޭނިއަލް ޑޭ ލެވިސް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލީ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ޑޭނިއަލް އާއި ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކި ފަރާތުން ބު...

06/21/2017

"ޕްރިޓީ ލިޓިލް ލަޔާރސް" އަށް އަލްވަދާއު ކިޔަން ތައްޔާރުތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެން ދިވެހިންނަކީ ވެސް ބޭރުގެ ސިލްސިލާތަކަށް ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ބައެކެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ހޮލީވުޑް އަދި ބޮލީވުޑްވެސް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން "ޕްރިޓީ ލިޓިލް ލަޔާރސް" އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވ...

06/20/2017

ރައިއާން ރޭނޯލްޑް "ޑެޑްޕޫލް 2" ނިކުންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ފޭނުންނަށް ތަސްވީރެއް ޙިއްސާ ކޮށްލައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގައި ރިލީޒް ކުރެވުނު "ޑެޑްޕޫލް" ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށެވެ. އެތައް ބަޔަކަށް ކަމުގޮސް ސިނެމާތައް ފުރާލި މި ފިލްމް ގެ ދެވަނަ ބައި "ޑެޑްޕޫލް 2" އަ...

06/19/2017

"ސްޓްރޭންޖަރ ތިންގްސް" ގެ 2 ވަނަ ސީޒަން މާ ބިރުވެރިވާނެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

"ސްޓްރޭންޖަރ ތިންގްސް" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޑައިރެކްޓަރު ޝޯން ލެވީ ވަނީ މި ޝޯގެ 2 ވަނަ ސީޒަން މާ ބިރުވެރިވާނެ ކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްފައެވެ. ފޭސްބުކްގެ ލައިވް އިންޓަވިއުއެއްގައި ހޮލީވުޑް ރިޕޯޓަރާއި ފާއ...

06/18/2017

ބެޔޯންސޭ ވިހައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޮސް އޭންޖަލަސްގައި ބެޔޯންސޭ މިއަދު ވަނީ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ވިހާފައެވެ. އުފަންވެފައި ވަނީ ކޮން ޖިންސެއްގެ ކުދިންކަން ނޭނގުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ޖޭޒީ އަށާއި ބެޔޯންސޭގެ އެތައް ފޭނުންނަކަށް ވަރަށް...

06/18/2017

އޯލެންޑޯ ބްލޫމް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ފްލައިންގެ ތަސްވީރެއް މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޮސްއޭންޖަލަސްގެ އެކްޓަރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ކަމަށްވާ އޯލެންޑޯ ބްލޫމް ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ފްލައިންއާއި އެކު ބައްދައިގެން ނަގާފައިވާ ތަސްވީރެއް މިއަދު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި މިއަދު ހި...

06/17/2017

ބިލްބޯޑުގެ އެވާޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެލީން ޑަޔަން "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސެލީން ޑަޔަން ބިލްބޯޑުގެ އެވާޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުރިގޮތާއި ލަވަ ކީ ގޮތުން ހީވީ ޕަރީއެއްހެން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ އިރު ސެލީން ޑަޔަން މި ހުށައެޅުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިނ...

05/22/2017

"ބްލެކް އެޑަމް" – ވަރަށް އަވަހަށް ނިކުންނަނީ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފިލްމީ ތަރި ޑްވޭން ޖޯންސަން އުފައްދާ ފިލްމް "ބްލެކް އެޑަމް" އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ނުކުމެދާނެ ކަމަށް އިޝާރާތެއް ކޮށްފިއެވެ. އަދި އޭނާ އަދާ ކުރާ ރޯލަކީ ސުޕާމޭން (ހެންރީ ކެވިލް) އާއި ތަޅާ ...

05/20/2017

ރިއަލިޓީ ޝޯއަކުން މަޤުބޫލުކަން ހޯދާ މުއްސަނދިކަމަށް - ކައިލީ ޖެނާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ރިއަލިޓީ ސްޓާރ، ކައިލީ ޖެނާ އަކީ ކާރޑޭޝިއަން އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ 19 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ކައިލީ ޖެނާ އުފަންވެފައިވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރު ކެލިފޯނިއާ އ...

05/19/2017

"ގާރޑިއަން އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" އެއް ވަނާ ގައި ވީ އިރު "ކިނގް އާރތުރް: ލެޖެންޑް އޮފް ތަ ސްވޯރޑް" ފުލުގައި

އައިޝަތު ޒާޔާ

"ގާރޑިއަން އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖެހިޖެހިގެން އައި ދެ ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް އެމަރިކާގެ ބޮކްސް އޮފީސްގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފިއެވެ. ފަހު ހަފްތާ ބަނދުގައި ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ޖުމްލަ 63 މިލިއަން ޑ...

05/15/2017

"ސްކޭންޑަލް" ނިމުމަކަށް އަންނަނީ!

އައިޝަތު ޒާޔާ

ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އަޑު އިވިފައި ގޮތުގައި އޭ.ބީ.ސީ ޑްރާމާ އެއް ކަމުގައިވާ ސްކޭންޑަލް ގެ އެންމެ ފަހުން ނުކުތް ސީޒަން އަކީ އޭގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަންއެވެ. މި ޑްރާމާ ސިލްސިލާގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ ޝޮންޑާ ...

05/12/2017

ޓްރެންޑިން