Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހޮލީވުޑް

ޕްްރިޔަންކާ ޗުއްޓީއަށްފަހު އަނބުރާ ނިއުޔޯކްސިޓީ އަށް!

26 ޖުލައި 2017 - 08:30

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރާއްޖޭގައި އާއިލާއާއި އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ނިއުޔޯކްސިޓީއަށް އަނބުރާ ގޮސްފިއެވެ. ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ދަނީ ހޮލީވުޑްއަށް އޭނަ ކުޅޭ 3 ވަނަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އަބަދެކޭ އެއްފަދައިން ޕްރިޔަންކާ ފެނިފައިވަނީ އެންމެންވެސް އާޝޯހުކޮށްލުވާ ފަދަ ރީތި ގޮތަކަށެވެ. ޕްރިޔަންކާ ހުރީ މާޖެހިފޮތީގެ ޖަންޕްސޫޓެއް ލާފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ދަތުރަށްފަހު އޭނަ ފެންނަނީ ކުޑަކޮށް ކަޅުވެލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާގެ ރީތިކަމުގެ މިސާލު އޭނަ ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

ޕްރޮޔަންކާގެ 3 ވަނަ ހޮލީވުޑް ފިލްމްގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ މަޝްހޫރު ތަރިންފަދަ ލިއަމް ހެމްސްމިތް، އެޑަމް ޑެވިން އަދި ރެބެލް ވިލްސަން އާއި އެކުގައެވެ. މިއީ "އިސިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް" ކިޔާ ފިލްމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން