Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އެޑަލްގެ އެންމެ ފަހު 2 ޝޯ ކެންސަލް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އެޑަލްގެ ވޯކަލް ކޯޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން އެޑަލް އޭނާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝޯ ތަކުތެރެއިން 2 ޝޯ ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ. 29 އަހަރުގެ މި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނަން ހިނގާ އެއް ލަ...

07/03/2017

ޓޭލާރ ސްވިފްޓް ގެ އައު އަލްބަމެއް ނުކުންނަން އުޅޭ ޚަބަރު، ޓޭލާރ ގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޓޭލާރ ސްވިފްޓްގެ ވާހަކަ އަޑު ނީވި ޓޭލާރ ސްވިފްޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނަތާ ދުވަސް ކޮޅެއްވެދާނެއެވެ. އެއީ ނަޝްވިލްގައި ހުރެގެން އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް އަލްބަމް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާތީކަމަ...

05/11/2017

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދްނާން ސާމީއަށް ލިބުނީ އަންހެން ދަރިއެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުނު މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދްނާން ސާމީގެ އަންހެނުން ރޯޔާ ސާމީ ވިހެއީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އަދި މި ދެމަފިރިންވަނީ އެކުއްޖާ...

05/11/2017

ނިކީ މިނާޖް ގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރިކަމެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ނިކީ މިނާޖް މިއަދު ހެނދުނު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެްއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސްކޫލު ފަރާތުން ހެއްކާއިއެކު ސީދާ "އޭ" ގްރޭޑް ހާސިލް ކުރާކަން ނިކީ މިނާޖްއަށް ދައްކައިފި ނަމަ އެ ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު ކޮށްދޭނ...

05/08/2017

ޓްރެންޑިން