Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހަށިގަނޑުގައި ކޮލެސްޓްރޯލް ގިނަވުން ބިނާވަނީ މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކޮލެސްޓްރޯލްއަކީ ހަށިގަނޑުގެ ލޭގެ ފެނުގެ ބައިގައި އުފެދޭ ސަރުބީ މާއްދާއެކެވެ. ކޮލެސްޓްރޯލައަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކުގެ ބޭރުފަށަލައިގައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވީހިނދު އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށ...

12/27/2017

ޕީނަޓް ބަޓަރ އަށް ގަޔާވަންޔާ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޕީނަޓް ބަޓަރަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އަނގަޔަށް މީރު ކާނާއެކެވެ. ޕާނުގައި ޖަހާލައިގެން ކާންވެސް އެހާމެ ކަމުދެއެވެ. ނަމަވެސް އައިސްކުރީމާއި ކޭކާއި ތަފާތު ޕޭސްޓްރީސްގައި ޕީނަޓް ބަޓަރު ހާކާފައި ވިއްކ...

11/30/2017

ނަޓެއްލާ ޕޭންކޭކް ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: - އިންސްޓެންޓު ޕޭންކޭކް މިކްސް - ނަޓެއްލާ - ބަޓަރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ޓެރޭއަކަށް ޕާޗްމެންޓް ޝީޓެއް ނުވަތަ ކިޗަން ފޮއިލް ލުމަށްފަހު ޕޭންކޭކްގެ ބައްޓަމަށް 1/2 އިންޗި ބޯމިނަށް ...

11/30/2017

ކޮޓަރީގައި ސްނޭކް ގަހެއް ބެހެއްޓުމުގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އޮކްސިޖަނަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތާއި ދިރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ގަހަކީ ޖައްވުގައި ހުންނަ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑްތައް އޮކްސިޖަންއަށް ބަދަލުކުރާ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ހުންނަ ގ...

11/29/2017

ކާން ރަނގަޅީ ކެއްކި ތަރުކާރީތަ ނުވަތަ ރޯތަރުކާރީތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ތަރުކާރީއަކީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވިޓަމިނާއި މިނަރަލްސްތަށް ލިއްބައިދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކާނާގެ ބާވަތެކެވެ. ބައެއް މީހުން ރޯތަރުކާރީ ކެއުމަށް ލަފާދޭއިރު އަނެއް ބައިމީހުން ލަފާދެނީ ...

11/28/2017

ކުރުނބާ އެނާޖީ ޑްރިންކް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ޖޯޑު ކުރުބާ ފެން އެއްކުރުބާގެ ހެވަށް 1/4 ލުބޯ ހުތް 1 ސަމުސާ މާމުއި ތުނިކޮށްކޮށާފައިވާ މޭވާ   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ހެވާތަށް ކަހާލުމަށްފަހު ކުރުނބާ ފެނާއި އެއްކޮށްލައްވާށެވެ...

11/28/2017

ބުޅި އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޅިތައް އިތުރަށް ރީތިކޮށްދޭ މާސްކެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ގިބަޔަކު ފަން އިސްތަށިގަނޑަށް ލޯބިކުރާއިރު އެތައް ބަޔަކަށް ލިބިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ބަލާލަން ހިތްގައިމަސް ބުޅި އިސްތަށިގަނޑަކީ ރީތިކޮށް ގެންގުޅެން އުދަނގޫ އިސްތަށިގަނޑެވެ. ބައެ...

11/27/2017

ހޯމޯން ބެލެންސް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އަންހެނުންނަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ އެއްކަމަކީ ހޯމޯން މައްސަލަޖެހުމެވެ. އާންމުކޮށް ހޯމޯން މައްސަލަޖެހޭ އެއްކަމަކީ ޕޮލިސިސްޓިކް އޯވޭރިއަން ސިންޑްރޮމް(ޕީކޮސް) ޖެހުމެވެ. މި ސިންޑްރޮމްގެ ސަބަބުން އަންހެނު...

11/26/2017

ފާހާނަ ސާފުކުރުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބުރަކޮށް އުޅޭއިރު ފާހާނައިގެ ތަށިމުށިތައް ސާފުކުރަން މޮޅެތި އެއްޗެހި ގަނެގެން އެތައް އިރެއްވަންދެން އުގުޅުމަކީ ބުރަ ވަގުތުދާ މަސައްކަތެކެވެ. ފާހާނާ އެންމެ އަވަހަށް ސާފުކުރެވޭ އަގުހެޔޮ ގޮތެއް ބޭނުން...

11/26/2017

ސްނޭކް ގަހެއް ހައްދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ގޭތެރޭގައި ހުންނަ ވައިގައި އޮކްސިޖަން މިންވަރު އިތުރުކޮށްދީ ވައިގައި ހުންނަ ވިހަތައް ސާފުކުރުމަށް ސްނޭކް ގަހަކީ ވަރަށް ކަމުދާ ގަހެކެވެ. މިއީ މަދު ފެންފޮދެއް ދީގެން ހެއްދިދާނެ ގަހެކެވެ. މާގިނައިން ފ...

11/25/2017

ތުންފަތަށް މަޑުކަން ގެނެސްދޭ ގުދުރަތީ ސްކްރަބެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: ކުޑަ ބީޓްރޫޓެއް 2 ސަމުސާ ރޯކިރު 1 ސަމުސާ ރޯޒް ވޯޓާ 1 ފިނިފެންމާ   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ބީޓްރޫޓް ސާފުކޮށްފައި ތޮށި މެށުމަށްފަހު ކޮށާލާށެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި އެއްޗެއްސާއި އެއްކޮ...

11/25/2017

އިސްތަށި ވެރުމަށް ހައްލެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިސްތަށި ވެރުމަކީ ގުދުރަތީ ކަމެކެވެ. އާންމުކޮށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލުންވެސް ދުވާލަކު 60 ހާއި 100 އާއި ދެމެދުގެ އިސްތަށި ވެރޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އާދަޔާއި ޚިލާފަށް އިސްތަށިވެރޭނަމަ މިކަމަަށް ހައްލު ހޯދަނ...

11/24/2017

ބޭކެޑް ޕޮޓޭޓޯ ޕިއްޒާ ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: ބޮޑު 5 އަލުވި ކުކިން އޮއިލް ޕިއްޒާ ސޯސް މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް ޕިއްޒާ މަސްގަނޑަށް 1 ބެލް ޕެޕާ 1 ޓޮމާޓޯ 1 ކެޕްސިކަމް 1 ޖޯޑު ބޯންލެސް ޗިކަން ނުވަތަ މަސްދަޅެއް 1 ފިޔާ 2 ހިކަނދިފަތ...

11/24/2017

ހަނީ ރޯސްޓެޑް ކެރެޓް ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި: 6 ޅަ ކެރެޓް 1 ސައިސަމުސާ ސަމުސާ މާމައި ކުކިން އޮއިލް ނުވަތަ ޒައިތޫނި ތެޔޮ ރަހަލާވަރަށް ލޮނު ރަހަލާވަރަށް އަސޭމިރުސް 1/2 ލުބޯ ހުތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ކެރެޓްތައް ސާފުކޮށްލުމ...

11/23/2017

އިސްތަށި ވެރޭނަމަ އޯބަތް ވަރެއްނެތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އޯބަތަކީ އިންޑިއާ ހިސާބުގައި ކެއްކުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސްއާއި ފައިޓޮ އިސްޓްރޮޖެނުން މުއްސަނދިވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އޯބަތުގެ ބޭނުން ކެއްކުމާއި ހިސާބުން ނުނިމެއެވެ....

11/22/2017

ޓްރެންޑިން