Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޗިކަން މަޝްރޫމް ގްރޭވީ ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި - 4 ކުކުޅު ފައި  - 1 ޖޯޑު ކޮށާފައިހުރި މަޝްރޫމް - 1/2 ޖޯޑު ފިޔާ ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި - 2 ލޮނުމެދު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި - 1 ސައިސަމުސާ ރޯސްމެރީ ފަތް - 1 ގިތެޔޮ މިރުސް - 2 ހިކަނދ...

11/21/2017

މަބުސްތާން ގެ ފައިދާ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މެންގޮސްޓީން ނުވަތަ މަބުސްތާން އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރަނިވި މޭވާއެކެވެ. މި މޭވާއަކީ އިންޑޮނޭޝިއާއިން އަލަށް ތަޢާރަފުވި ނަމަވެސް، މިހާރު ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެތައް ޤައުމަކުން ލިބޭ މޭވާ...

11/07/2017

ވަރަށް މީރު ޕީނަޓް ބަޓަރ އެންޑް ޗޮކްލެޓް ކަޕް ހަދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޕީނަޓް ބަޓަރާއި ޗޮކްލެޓަކީ ގިނަބައެއް އޭގެ މީރުކަމާމެދު ދެބަސްނުވާނެ ތެކެއްޗެވެ. އެހެންކަމުން މިދޭތި އެއްކޮށްގެން ހަދާ އެއްޗެއް މީރުނުވެ ނުދާނެކަން ގައިމެވެ. މިއީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އަނގަޔ...

10/19/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިޓަމިންގެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރުން މުހިއްމު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ބަނޑުގައި އުފެދެމުން އަންނަ ކުޑަދަރިފުޅަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދެނީ މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުންނެވެ. އެހެންކަމުން މާބަނޑުދުވަސްވަރު ރަނގަޅު އަދި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ވިޓަ...

10/03/2017

ވިހެއުމަށްފަހު މިބާވަތްތައް ބޭނުންކުރަން އާދަކުރައްވާށެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އެތައް ވޭނެއް އެޅުމަށްފަހު ދަރިފުޅު ބަނޑުން އުފަންކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް ބުރަ އަދި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފަދަ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިހަނގުރާމައާއި ކުރިމަތި ލުމަށްފަހު ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑ...

09/29/2017

ފޭރުގެ ސިއްހީ ފައިދާތައް އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދިވެހިންގެ ގޯތިތެރެއިން ފެންނަ ފޭރުގެ ފައިދާތަކަކީ ހަށިގަނޑެއްގެ ނިޒާމުތަކަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ފައިދާތަކެކެވެ. ޞިއްޙީގޮތުން ބަލާއިރު، ފޭރަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާތަކެއް އެކުލެވި...

09/25/2017

އޮރެންޖުން އެތަކެއް ފައިދާއެއް ލިބޭ

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާލެވޭ ފޮނި ލުނބޯ ނުވަތަ އޮރެންޖަކީ ޞިއްޙީ އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް އެއިން ލިއްބައިދޭ މޭވާ އެކެވެ. މި މޭވާއަކީ ތަފާތު ވިޓަމިންތަކާއި، މަޢުދަންތައް، އަދި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަ...

09/21/2017

ކުޑަދަރިފުޅު ނުކެއުމާއި އެއިގެ ހައްލު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ތުއްތުކުދިން ނުކެއުމަކީ އާއްމުކޮށް ކޮންމެ މަޔަކު ވެސް އެކަމާއި ޝަކުވާކޮށް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވާ ވަރުގެ ކަމެކެވެ. އެކަމާއި ވިދިގެން ކެވޭފަދަ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.  ކޮންމެއަކަސް ކުދިން ނުކެއުމުގައި...

09/10/2017

80 އަހަރަށްފަހު އާ ވައްތަރެއްގެ ޗޮކުލެޓެއް، ހުންނަނީ ފިޔާތޮށިކުލައިގަ!

މަސީއާ މޫސާ

ވައިޓް ޗޮކުލެޓް އީޖާދުކުރެވުނުތާ 80 އަހަރު ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އީޖާދުކުރެވެން އައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޗޮކުލެޓެއް އީޖާދުކުރެވިއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް ބެރީ ކޯލަބައުޓް އިން އީޖާދުކުރި ޗ...

09/08/2017

މިސަބަބާއި ހުރެ އާފަލް ކާންވީއެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ގަސްގަހާ ގެހި ބެހިފައިވާ ޢާއިލާ ތަކުގެ ތެރެއިން އާފަލު ގަސް ނިސްބަތްވަނީ ރޮޒޭސިއީ އޭ ކިޔޭ ޢާއިލާގެ މެލަސް އޭ ކިޔޭ ޖީނަސް އަށެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ހައްދާ މޭވާގެ އެއްބާވަތަކީ އާފަލެވެ.  މިއީ ސި...

09/07/2017

މި ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ އެއްކޮށްގެން ކެއުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ބައެއްކަހަލަ ކާނާ އަކީ އެއްކޮށްގެން ކެއުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު އެއީ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށްހީނުވިއަސް އެއީ ގިނަ ދުވަސް ތަކަކުން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލ...

08/13/2017

މިއިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމަވާނަމަ އިނގުރު ބޭނުން ނުކުރާށެވެ.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އިނގުރަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހަށިގަނޑަށް އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމާއި ހަށިގަނޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެހީވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިނގުރު ބޭނުން ކުރުމުން ފައިދާ ނުލިބޭ...

08/11/2017

ކެލްސިއަމުން ފުރިފައިވާ ކާނާ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކެލްސިއަމް އަކީ ދަތްތަކާއި ހަށިގަނޑުގައި ހެދެމުންނާއި ފީވަމުން އަންނަ ކަށިތައް ވަރުގަދަކޮށްދޭ މިނަރަލްއެކެވެ. ލޭ މަނާކުރުމަށް އެހީވާ އަދި މަސްގަނޑާއި ނާރުތަކަށް ވެސް އެހާމެ ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބަ...

07/14/2017

ހިކަނދިފަތުން ލިބިދޭ ބައެއް ފައިދާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ގިނަފަހަރަށް ހިކަނދިފަތް އަޅައިގެން ކެއްކިއަސް އަހަރެމެން ކާއިރު ހިކަނދިފަތް އެއްލާލަނީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިކަނދިފަތަކީ އެއްލާލާވަރަށްވުރެ މާ ގިނަ ފައިދާތައް އޭގައ އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ހ...

06/27/2017

ޗޮކްލެޓް ކެއުމުން އެހާ އުފާވަނީ ކީއްވެ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ގިނަ މީހުން ޗޮކްލެޓް ކަނީ މީރުކަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗޮކްލެޓްގައި ހިމެނޭ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މާއްދާތަކަކީ ސިކުނޑީގައިވާ އުފާވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ހިސާބުތައް 'ސ...

06/25/2017

ޓްރެންޑިން