Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޗިކަން މަޝްރޫމް ގްރޭވީ ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި - 4 ކުކުޅު ފައި  - 1 ޖޯޑު ކޮށާފައިހުރި މަޝްރޫމް - 1/2 ޖޯޑު ފިޔާ ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި - 2 ލޮނުމެދު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި - 1 ސައިސަމުސާ ރޯސްމެރީ ފަތް - 1 ގިތެޔޮ މިރުސް - 2 ހިކަނދ...

11/21/2017

މަބުސްތާން ގެ ފައިދާ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މެންގޮސްޓީން ނުވަތަ މަބުސްތާން އަކީ އަނގަޔަށް މީރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރަނިވި މޭވާއެކެވެ. މި މޭވާއަކީ އިންޑޮނޭޝިއާއިން އަލަށް ތަޢާރަފުވި ނަމަވެސް، މިހާރު ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެތައް ޤައުމަކުން ލިބޭ މޭވާ...

11/07/2017

ވޮލްނަޓް ގެ ފައިދާތައް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

• ހިތުގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުކޮށްދެއެވެ.މިގޮތުން ލޭ ނާރުތަކުގައި ސަރުބީ ޖެހުމުން ހުއްޓުވާ މީގައި ހުންނަ އޮމޭގާ 3 ފެޓީ އެސިޑުން ހަށިގަނޑު ތެރެ ދުޅަވުމުން ރައްކައުތެރިކޮށްދެއެވެ. • އެންޓިއޮކްސިޑަނ...

10/24/2017

ހަކުރު އެންމެ މަދު އަދި ގިނަ 5 މޭވާ: ހަކުރު ބަލި ހުންނަ ނަމަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތެއް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ޒިންމާއެކެވެ. ހަކުރު ދޫކޮށްލާ މަސްނޫވި ހަކުރު ބައެއް މީހުން ބޭނުންކުރާއިރު، އަނެއް ބައި މީހުން ފޮނި އެއްޗެއް ކާލާހިތ...

10/20/2017

ވަރަށް މީރު ޕީނަޓް ބަޓަރ އެންޑް ޗޮކްލެޓް ކަޕް ހަދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޕީނަޓް ބަޓަރާއި ޗޮކްލެޓަކީ ގިނަބައެއް އޭގެ މީރުކަމާމެދު ދެބަސްނުވާނެ ތެކެއްޗެވެ. އެހެންކަމުން މިދޭތި އެއްކޮށްގެން ހަދާ އެއްޗެއް މީރުނުވެ ނުދާނެކަން ގައިމެވެ. މިއީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އަނގަޔ...

10/19/2017

އެވޮކާޑޯ ހަނީ އައިސްކްރީމް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އެވޮކާޑޯ އަކީ އޭގައި ވިޓަމިންސް، މިނެރަލްސް އަދި ފައިބަރ ގިނަ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. މި މޭވާއަކީ މިލްޝޭކް އަދި އައިސްކްރީމް ފަދަ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްލަންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި ފައިދާހ...

10/13/2017

ބަނޑުގެ ސަރުބީ ވިރުވަން މި ބުއިން ބޭނުންކުރައްވާ

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ބަނޑުގައި ޖަހާ ސަރުބީ އަކީ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވެސް ވިރުވަން އެންމެ އުނދަގޫ ސަރުބީއެވެ. މި ބުއިމަކީ ޤަވާއިދުން ބޭނުންކުރުމުން ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިވެސް މީގެ އަސަރު ދައްކާ ކަމަށް ...

10/10/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިޓަމިންގެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރުން މުހިއްމު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ބަނޑުގައި އުފެދެމުން އަންނަ ކުޑަދަރިފުޅަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދެނީ މައިމީހާގެ ހަށިގަނޑުންނެވެ. އެހެންކަމުން މާބަނޑުދުވަސްވަރު ރަނގަޅު އަދި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ވިޓަ...

10/03/2017

ވިހެއުމަށްފަހު މިބާވަތްތައް ބޭނުންކުރަން އާދަކުރައްވާށެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އެތައް ވޭނެއް އެޅުމަށްފަހު ދަރިފުޅު ބަނޑުން އުފަންކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް ބުރަ އަދި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފަދަ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިހަނގުރާމައާއި ކުރިމަތި ލުމަށްފަހު ކޮންމެ މަޔަކުވެސް އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑ...

09/29/2017

ފޭރުގެ ސިއްހީ ފައިދާތައް އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދިވެހިންގެ ގޯތިތެރެއިން ފެންނަ ފޭރުގެ ފައިދާތަކަކީ ހަށިގަނޑެއްގެ ނިޒާމުތަކަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ފައިދާތަކެކެވެ. ޞިއްޙީގޮތުން ބަލާއިރު، ފޭރަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާތަކެއް އެކުލެވި...

09/25/2017

އޮރެންޖުން އެތަކެއް ފައިދާއެއް ލިބޭ

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާލެވޭ ފޮނި ލުނބޯ ނުވަތަ އޮރެންޖަކީ ޞިއްޙީ އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް އެއިން ލިއްބައިދޭ މޭވާ އެކެވެ. މި މޭވާއަކީ ތަފާތު ވިޓަމިންތަކާއި، މަޢުދަންތައް، އަދި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ތަ...

09/21/2017

ކުޑަދަރިފުޅު ނުކެއުމާއި އެއިގެ ހައްލު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ތުއްތުކުދިން ނުކެއުމަކީ އާއްމުކޮށް ކޮންމެ މަޔަކު ވެސް އެކަމާއި ޝަކުވާކޮށް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވާ ވަރުގެ ކަމެކެވެ. އެކަމާއި ވިދިގެން ކެވޭފަދަ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.  ކޮންމެއަކަސް ކުދިން ނުކެއުމުގައި...

09/10/2017

80 އަހަރަށްފަހު އާ ވައްތަރެއްގެ ޗޮކުލެޓެއް، ހުންނަނީ ފިޔާތޮށިކުލައިގަ!

މަސީއާ މޫސާ

ވައިޓް ޗޮކުލެޓް އީޖާދުކުރެވުނުތާ 80 އަހަރު ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އީޖާދުކުރެވެން އައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޗޮކުލެޓެއް އީޖާދުކުރެވިއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް ބެރީ ކޯލަބައުޓް އިން އީޖާދުކުރި ޗ...

09/08/2017

މިސަބަބާއި ހުރެ އާފަލް ކާންވީއެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ގަސްގަހާ ގެހި ބެހިފައިވާ ޢާއިލާ ތަކުގެ ތެރެއިން އާފަލު ގަސް ނިސްބަތްވަނީ ރޮޒޭސިއީ އޭ ކިޔޭ ޢާއިލާގެ މެލަސް އޭ ކިޔޭ ޖީނަސް އަށެވެ. ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ހައްދާ މޭވާގެ އެއްބާވަތަކީ އާފަލެވެ.  މިއީ ސި...

09/07/2017

މި ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ އެއްކޮށްގެން ކެއުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ބައެއްކަހަލަ ކާނާ އަކީ އެއްކޮށްގެން ކެއުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު އެއީ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށްހީނުވިއަސް އެއީ ގިނަ ދުވަސް ތަކަކުން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލ...

08/13/2017

ޓްރެންޑިން