Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އީދުދުވަހަށް ކުކުޅު ބިރިޔާނީ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ފިޡުރުއީދަކީ ރަމަޟާން މަހު ރޯދަހިފުމަށް ފަހު އަންނަ ދުވަހެކެވެ. ވީމާ، މީރު ކާއެއްޗެއް ކައްކާލާ އާއިލާ އާއި އެކު މެންދުރު ގަޑީ ކާލުމަކީ އަހަރެމެންގެ އާދައެކެވެ. އަދި ޢީދުދުވަހު މެންދުރަށް ކުކުޅު ބިރ...

06/24/2017

ސިއްހީ ގޮތުން ފައިދާހުރި ނަމަވެސް ރަނގަޅުނޫން ކާނާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބައެއް ކާނާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ބައެއް ބާވަތުގެ ކާނާ އަކީ ސިއްޙީ ގޮތުން ފައިދާހުރި ކާނާއެއް ނޫން ކަމުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކާނާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކާނާގެ ތެރެއިން ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ފައިދާހުރި ބާވަތްތ...

06/18/2017

ކޮފީ ބުއިމުން ފާހާނާއަށް ދެވެނީ ކީއްވެ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ކޮފީ ތައްޓެއް ބުއިމާއެކީ ފާހާނާއަށް ދާންޖެހޭ މީހުންނެވެ. މިއީ ވަރަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކަމަކަށް ވާއިރު މިކަމުގެ ސަބަބު ދެނެގަންނަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމު...

06/16/2017

އަޖިނަމޮޓޯ އަކީ ކެއުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫން!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގުނަސް އަޖިނަމޮޓޯ އަކީ ހަށިގަނޑަށް އެހާ ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަޖިނަމޮޓޯ އަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އަޖިނަމޮޓޯ ގިނ...

06/16/2017

ބަދަން (ޕީނަޓް) ކެއުމުގެ ފައިދާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބަދަނަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް މީރު އެއްޗެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހާމެ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ.  1. ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީ ވެދިނުން ބެލޭންސްޑް ޑައިޓެއް ގެން...

06/15/2017

ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅުކޮށްދޭ ކާނާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

އަބަދުވެސް އަޑުއިވޭ ވާހަކަ އަކީ ކެރެޓާއި އެހެނިހެން އޮރެންޖު ކުލައިގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާއަކީ ލޮލުގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކާނާ ކަމެވެ. މިއީ ހަޤީގަތުގައިވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެވެ. މި ކާނާތަކ...

06/15/2017

ފްރެންޗް ފްރައިސް މާގިނައިން ކެއުމަކީ އަވަހަށް މަރުވުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ދާދި ފަހުން 'އެމެރިކަން ޖާނަލް އޮފް ކްލިނިކަލް ނިއުޓްރިޝަން' ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން ދެފަހަރު ފްރެންޗް ފްރައިސް ކެއުމަކީ އަވަހަށް މަރުވުމާ ގުޅިފައިވާ ...

06/14/2017

ރޭގަނޑު ކެއުމުން ފަލަވޭތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ އެއްވެސް ހަޤީޤަތެއް އެކުލެވޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ރޭގަނޑު ގަޑި އަކީ ފެޓް ރައްކާކޮށް ބަރުދަން އިތުރު ކޮށްދޭނެ ގަޑިއެއް ނޫނެވެ. ހަޤީޤަތުގައި ފަލަވުމަކީ ނުވަތަ ބަރުދަން އިތުރުވުމަކީ މުޅިއަކު ކެވުނު...

06/14/2017

ކުރުނބާ ފެން ބޯންވީ ސަބަބު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކުރުނބާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމީ ގަސް ކަމަށްވާ ރުކުގައި އަޅާ އެންމެ ފައިދާ ހުރި އެކައްޗެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރުނބާ ފެން މީރުވާ ފަދައިން ކުރުނބާ ފަނިވެސް އެހާ ކަމުދެއެވެ. ކުރުނބާ ފެނަކީ އޭގައި ގިނަ...

06/11/2017

އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހުމަށް ދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބާއި ރައްކާތެރިވުމަށް ކެވޭނޭ އެއްޗެހި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އުރަމައްޗަށް ޖެހޭ ކެންސަރަކީ ވަރަށް އާއްމު ކެންސަރެކެވެ. ރާއްޖޭގައިވެސް ވަރަށް އާއްމު ބައްޔެކެވެ. އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހޭ ޢަދަދު ކުރިއަށްވުރެ ދަށް ވަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް އަދިވެސް ކޮންމެ އަހަރ...

06/10/2017

ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ދޮންކެޔޮ ކާންދޭންވީ ސަބަބު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދޮންކެޔޮއަކީ ގިނަ މީހުންނަށް ވަރަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ދޮންކެޔޮ ހުންނައިރު، ދޮންކެޔޮ ގައި ވިޓަމިންސް މިނެރަލްސް އަދި ފައިބަރު އެކުލެވެއެވެ. އަދި ފެޓް މަދު މި މޭވާގައި އެކުލެވޭ ނެ...

06/08/2017

ކެންސަރާއި އިންފެކްޝަނުން އަދި ލޭމައްޗަށް ދިއުމުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެޕަލް ސިޑަރ ވިނެގަރ، ލޮނުމެދު އަދި މާމުއި އެއްކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ މި ބުއިމަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. އެއީ މި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ފައ...

06/03/2017

ކިވީ މޭވާ – މާބަނޑު މީހުންނަށް އަޖައިބުން ފުރިގެންވާ ފައިދާތަކެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކިވީ އަކީ އޭގައި ފޮނި ލުނބޯ އަށް ވުރެ ދެގުނަ ވިޓަމިން ސީ އެކުލެވިގެންވާ މީރު މޭވާއެކެވެ. އަދި ކިވީގައި ޑައެޓަރީ ފައިބަރ، ވިޓަމިން އީ، ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް، އަދި އެހެނިހެން މިނެރަލްސްތައް އެކުލެވިގެންވެ...

06/03/2017

މީރު، ފަސޭހައިން ހަދާލެވޭނެ އަލުވި ޕައި!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 10 ބިސް 1 ދަޅު މަސް 500ގ އަލުވި (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި ތެލުލާފައި) 1 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) މިރުސް (ރަހަ ލާ ވަރުގެ) 2 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް ލޮނު (ރަހަ ލާ ވަރުގެ) 1/2 ލުނބޯ ގ...

06/02/2017

މާ ގިނައިން ކެއުމުން ދުރުހެލިވުމަށް އެހީވެދޭ 5 ކާނާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބައެއް މީހުންނަކީ ކިތައްމެ ބޭނުންވިޔަސް ކާ ހިތްވާ ވަރުން ކެވޭތީ ނުހިކިފައި ތިބި ބައެކެވެ. ކާ އެއްޗެހި ކެއުން ނުހުއްޓިގެން ގޮސް ބަރުދަން އިތުރުވެގެން އެކި ކަހަލަ ބަލިތަކަށް މަގުފަހި ވާތަންވެސް އާދެއ...

06/01/2017

ޓްރެންޑިން