Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ރޯދަވީއްލާއިރު ލުނބޯ ފަނިތައްޓެއް ބުއިމަށް ހިޔާރުކުރައްވާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލުނބޮއަކީ ސިއްހަތަށް އެތަކެއް ފައިދާއެއް ކުރަނިވި މޭވައެކެވެ. ހަންގަނޑު އޮމާން ކޮށްދިނުމާއި ގައިގައި ވަރު ޖެއްސުމަށް ވެސް ލުނބޯ އެހީވެދެއެވެ. ލުނބޯހުތު ފަނިން ވިޓަމިން ސީ، އަޔަންސް، ކެލްސިއަމް، ޕޮޓ...

06/01/2017

ލޭގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ މިންވަރު ދަށްކުރަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކާނާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޭގައި ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ނަމަ ހަކުރު ބަލި، ލޯ އަނދިރިވުން، ސްޓްރޯކް އަދި ހާޓް އެޓޭކުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު ރަނގަޅު މިންގަނޑެއްގައި ...

05/31/2017

ރޯދަ ވީއްލާއިރު އަލަނާސި ކެއުން ވަރަށް ރަނގަޅު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އަލަނާސި އަކީ މީރު މޭވާ އެކެވެ. ފޮނި ހުތް ރަހައެއް އެކުލެވޭ އަދި ހަށިގަނޑަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާއެކެވެ. ހަކުރު ނާޅާ އަލަނާސި ޖޫހުގައި 130 ކެލަރީސް އެކުލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެލްސިއ...

05/31/2017

ކިރަށް ވުރެ ގިނައިން ކެލްސިއަމް އެކުލެވޭ 7 ކާނާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ މީހުންނަށް ކިރަކީ އެހާ ކަމުދާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން ގިނަ ފަހަރަށް ހަށިގަނޑުގައި ކިރުން ލިބޭ މާއްދާތައް ނުލިބިގެން ބަލިތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ކިރު ނުބުޔަސް ކިރުން ލިބޭ އެ...

05/29/2017

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ރަނގަޅު ކާނާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ބައިވަރު ކަންތައްތައް ވާއިރު ބަރުދަން ލުއިކުރާ ކާނާ ތަކެއް ވެސް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި؛ 1. އާފަލު ކޮންމެ އާފަލެއްގައި 50 ކެލަރީސް އެކުލެވެއެވެ. އަދި އޭގައި ސ...

05/25/2017

ގެރި މަހުގައި ހުންނަ ރަތް ދިޔަ އަކީ ލެއެއް ނޫން

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހައިރާން ވެއްޖެ ދެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑަށް ވެސް މި ޚަބަރު ފެނުމާއި އެކު ހަމަ އެހާ ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނު. ނަމަވެސް މިއީ ހަޤީގަތެވެ. އޭގައި ހުންނަ ރަތް ކުލައިގެ ދިޔަ ގަނޑަކީ ލެއެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ޖަނ...

05/20/2017

ޓްރެންޑިން