Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހަށިގަނޑަށް ކާޑިއޯ ކަސްރަތުގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކަސްރަތަކީ ހަށިގަނޑަށް މުހިންމު އެއްޗެއްކަން ގިނަމީހުންނަށް އެނގެއެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކަސްރަތުތައް މަޝްހޫރުވަމުންދާއިރު ކާޑިއޯ ކަސްރަތަކީ އާންމުކޮށް އެންމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މަޤުބޫލު ކަސްރަތެކެވެ...

11/01/2017

އެމްޕަވަރ ފިޓްނަސް ޖިމްގެ މެސެޖް ހީކުރިގޮތާ ތަފާތު

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

2011 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މި ޖިމްއަކީ އެހެން ޖިމް ތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ތަފާތު ޖިމްއެކެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެނީ މި ޖިމްގެ ނަމެވެ. ނަމުގައި 'އެމްޕަވަރ' އެކުލާވ...

10/17/2017

ސްޕޯޓްސް ޑިރިންކްތައް ކުދިންނަށް ދިނުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކުޅިވަރުކުޅުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ހަކަތައާއި ބުންވަރު ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. ދަރިން އެތްލެޓިކް، ފެތުން އަދި ފުޓްބޯޅަ ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭއިރު ގިނަފަހަރަށް ދަރިންގެ ގައިގައި ހަކަތަ ޖައްސަން ދަރިންނަށް ސް...

10/13/2017

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށްފަހު މިކަންތައްތައް ނުކުރާތި.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ދިރިއުޅުމުގައި ތިމާގެ ހަށިގަނޑު ލޫޅާފަތި ކުރުމަށްޓަކައި އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ހިނދު ދިރއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ރީތި އާދަތަކެއް ހަރުލެއްވުމަކީވެސް ދިރިއުޅުމުގ...

10/05/2017

ތަބީޢީކޮށް ވިހެއުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ތަބީޢި ގޮތުން ވިހެއުމަކީ މައިމީހާގެ އިހުސާސްތައް ސަލާމަތުން ހުރެ ވިހާއިރު ވިހަން ފަސޭހަވުމަށާއި ކުޑަދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ވިހެއުމަކީ މައިމީހާއަށް ދިމާވާ އެންމެ ވޭންހު...

09/10/2017

ކަސްރަތުކުރުމުގެ ކުރިން ކެއުން ރަނގަޅު ނޫން 5 ކާނާއެއް

ޢައިޝަތު ނައުރާ

  ކަސްރަތުކުރުމަށް ދުވެލަން ދިއުމާއި ނުވަތަ ޖިމްއަށް ދިޔަކަމުގައިވިއަސް އޭގެ ކުރިން ކާ އެއްޗެހިއަކީ ނަތީޖާއަށް ބުރުއަރާ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ވީމާ، ކަސްރަތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކެއުން ރަނގަޅު ނޫން ކާ...

07/14/2017

ކަސްރަތުކުރަން ފަށައިގަންނަ އިރު އިނގެންވާ ކަންކަން!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުންނަން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ، އެހެންނަމަވެސް، އަހަރެމެންނަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ކަސްރަތުނުކުރެވުމުން މިގޮތަށް ދެމިހުންނަން ވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައެވެ. ކ...

07/05/2017

ގްލޯ ފިޓް އިން ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވާ 10 ހަފްތާގެ 'ޓްރާންސްފޯމްމީ' ޕްރޮގްރާމު – ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވާސިލުވާން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަކީ ކުދި ބޮޑު އެންމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް މުހިއްމު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ޙާއްސަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ދާއިމީ ބަލި ގިނަ ތަނެއްގައެވެ. ހަކުރު ބަލި އަދި ލޭ މައްޗަށް ދިޔުން ނުވ...

07/03/2017

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުންތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ޙާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ނަފްސު އެކަމަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ނުވާ ނަމަ ވަކިން އުނދަގޫވާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ލުއިވުމަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް އެހީ ވުމަކ...

06/09/2017

ވިހެއުމަށްފަހު ބަނޑު ހިންދާނީ ކިހިނެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ވިހެއުމަށްފަހު ބަނޑާ ދޭތެރޭ ހިތް ހަމަ ނުޖެހޭތަ؟ ހާސްނުވާށެވެ. ގޭގައި ހުރެގެން ބަނޑު ހިންދި ދާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި؛ 1. ބަނޑުހިންދާ ބެލްޓް އެޅުންވިހޭ ކަމުގައި ވިޔަސް ސ...

05/24/2017

ޓްރެންޑިން