Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހިތްތަލަ ފުށް ފޭޝަލް ހަދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި 1 މ ސަމުސާ ހިތްލަ ފުށް 1 ސ ސަމުސާ ރީދޫ 1 މ ސަމުސާ ޔޯގަޓް 5 ކަޅު މޭބިސްކަދުރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް މޭބިސްކަދުރުތައް މުގުރާލުމަށްފަހު ބާކީހުރިއެއްޗެހި އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި 30 މިނެ...

11/16/2017

ހިކި ހަންގަނޑަށް ރަނގަޅު ފޭސް މާސްކެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި 1/4 ޖޯޑު ރޯކިރު ް1 ސައިސަމުސާ ރޯސް ވޯޓާ 1/4 ޖޯޑު އާމަންޑް މަދު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް އާމަންޑްތަށް ފެނަށް އެޅުމަށްފަހު ރޭވަންދެން ބެހެއްޓަމަށްފަހު ފެންފޮދ...

11/15/2017

ފައިގައި އިސްތަށި ބޭލުމުން ކުދި ބިހި ނަގަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރީތި އޮމާން ފަޔެއް ހޯދުމަކީ ގިނަ އަންހެނުން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. ފައިގައި ހުންނަ އިސްތަށި ނައްތާލުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރެއެވެ. ވެކްސްކުރުމާއި ރޭޒަރުން ބޭލުމެވެ. ފާޑުފާޑުގެ ހެއާ ރިމޫވަލް ކްރީމްތ...

11/06/2017

ހިކި އިސްތަށިގަނޑަށް ޙާއްސަ މާސްކެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި: - 1 ކުކުޅު ބިސް - 1 ތަށި ޕްލެއިން ޔޯގަޓް - 5 ހިކަނދިފަތް - 2 ސަމުސާ ޒައިތޫނު ތެޔޮ   ހަދާނެ ގޮތް: ހުރިހާ އެއްޗެހި މިކްސަރަކަށް އަޅައި އެއްކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އަ...

11/02/2017

އެލޮވެރާ ކިއުބް ފޭޝަލް ހަދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އެލޮވެރާ އަކީ ހަންގަނޑު ތާޒާކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ހަންގަނޑަށް ފަރުވާއެކެވެ. މި ފޭޝަލްއަކީ ތައްޔާރުކުރަން ފަސޭހަ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެ ފޭޝަލްއެކެވެ. ބޭނުންވާތަކެތި 1 ޖ...

10/29/2017

ހަންގަނޑާއި ގުޅޭ ރަތް ލިޕްސްޓިކެއް ޚިޔާރުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ލިޕްސްޓިކަކީ ރީތިވުމަށްޓަކައި ގިނަ އަންހެނުން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ލިޕްސްޓިކްގެ ތަފާތު ކުލަތައް އެކިދުވަސްވަރު މަޝްހޫރުވެގެންދާއިރު ރަތްކުލައަކީ އެކުލައިގެ މަޝްހޫރުކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކުލައެކެ...

10/24/2017

މޫނުގެ އޮމާންކަމަށް ކޮފީ މާސްކު ބޭނުންކުރައްވާ

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ހެނދުނުގެ ކޮފީއަކީ އެއިގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ އެއްޗަކަށްވީހިނދު އެއަކީ މޫނުގެ އޮމާންކަމަށްވެސް އެއިން އަސަރުކުރުވާ ހަމަށް ދުޅަހެޔޮކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮފީ ބޭނުންކޮށްގެން މޫނުގެ ތަފާތ...

10/11/2017

ފޯނުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފޭސް މާސްކެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބާލްޑެން ގްރޫޕް ނަމަކަށް ކިޔާ އިޓަލީގެ ކުންފުންޏަކުން ހަދާފައިވާ މިފޭސް މާސްކަށް ކިޔަނީ ޕްލޭސްކިންނެވެ. މިފޭސްމާސްކުން ފޯނާ ގުޅާލުމުން މައިކްރޯކަރަންޓުގެ އެހީގައި މޫނުގެ ހަންގަނޑު ތާޒާކޮށް ރީތިކޮށް...

10/10/2017

އިސްތަށިގަނޑު ކަންޑިޝަންކޮށް ވިދުން ގެނެސްދޭ މާސްކެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ކެމިކަލް ޝޭމްޕޫތަކާއި ކަންޑިޝަނަރތަކަކީ އިސްތަށިގަނޑުގައިވާ ގުދުރަތީ ތެޔޮތައް ފިލުވައިލާ ތަކެއްޗެވެ. އެހެންކަމުން އިސްތަށިގަނޑުގެ ދުޅަ ހެޔޮކަމަށް ގުދުރަތީ ތަކެތި މުހިއްމެ...

09/20/2017

އިސްތަށިގަނޑުގައި ކަންޑިޝަނަރ ލާއިރު ހެދޭ ގޯސްތައް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  އިސްތަށިގަނޑަށް އޮމާންކަމާއި މަޑުކަން ގެނެސްދިނުމަށް ކަންޑިޝަނަރ ވަރަށް މުހިންމެވެ. ސޭމްޕޫ ލުމަށްފަހު ކަންޑިޝަނަރ ބޭނުން ނުކުރާނަމަ އިސްތަށިގަނޑު ހިކި ހަލާކުވާލެއް އަވަހެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު...

09/19/2017

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ލިޕްސްޓިކް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޖެލީ ފްލާވާ ލިޕްސްޓިކް ނަމަކަށް ކިޔޭ މި ލިޕްސްޓިކް ދަނީ މުޅި އިންސްޓަގްރާމްގައި މަޝްހޫރުވަމުންނެވެ. ބަލާލަން ރީތި މިލިޕްސްޓިކްގެ އެތެރޭގައި އަސްލު މަލެއް ފެންނަން ހުރެއެވެ. ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ހު...

09/18/2017

އިސްތަށިގަނޑަށް ރޯޒްމެރީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މެދުއިރުމަތީގައި އާންމުކޮށް ހެދޭ ރޯޒްމެރީއަކީ ކެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަރަށް މަގްބޫލް ބާވަތެކެވެ. ނަމަވެސް ރޯޒްމެރީއަކީ އިސްތަށިގަނޑަށް ބޭނުންކުރުމަށްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ފަތެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ރާއ...

09/06/2017

ހަންގަނޑު ހޭލައްވާލަދޭ 2 ފޭސް ސްކްރަބް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބުރަކޮށް އުޅުމަކީ ނިންޖާއި ހަންގަނޑަށް އަސަރުކުރުވާ ކަމެކެވެ. ދޭތެރެއަކުން ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ކުރަން ގުދުރަތީ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.   ފުރަތަމަ...

08/30/2017

އިސްތަށިގަނޑުގައި ކަންޑިޝަނަރ ލާއިރު ހެދޭ ގޯސްތައް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިސްތަށިގަނޑަށް އޮމާންކަމާއި މަޑުކަން ގެނެސްދިނުމަށް ކަންޑިޝަނަރ ވަރަށް މުހިންމެވެ. ސޭމްޕޫ ލުމަށްފަހު ކަންޑިޝަނަރ ބޭނުން ނުކުރާނަމަ އިސްތަށިގަނޑު ހިކި ހަލާކުވާލެއް އަވަހެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކަ...

08/14/2017

ނިދާގަޑީގައި އިސްތަށިގަނޑު ރައްކައުތެރިކުރާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހަކަށް ގުދުރަތުން ލިބިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ފަށުއިކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނޭ މީހުކެވެ. ނަމަވެސް ފުނާ އަޅައި ރީތިކޮށް ގެންގުޅޭ އިސްތަށިގަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި ރޭގަނޑު ގަ...

08/11/2017

ޓްރެންޑިން