Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފެޝަން

ހިކި އިސްތަށިގަނޑަށް ޙާއްސަ މާސްކެއް

2 ނޮވެންބަރ 2017 - 09:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި:

- 1 ކުކުޅު ބިސް

- 1 ތަށި ޕްލެއިން ޔޯގަޓް

- 5 ހިކަނދިފަތް

- 2 ސަމުސާ ޒައިތޫނު ތެޔޮ

 

ހަދާނެ ގޮތް:

ހުރިހާ އެއްޗެހި މިކްސަރަކަށް އަޅައި އެއްކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އަދި ހިކިވެފައިވާ އިސްތަށިގަނޑުގައި މިމާސްކު ހޭކުމަށްފަހު ބޮލުގައި ބާތް ކެޕެއް އަޅާށެވެ. ނުވަތަ ކިޗަން ފޮއިލުން ބަންދުކޮށްލާށެވެ. އަވަހަށް ނަތީޖާ ބޭނުންނަމަ ތުވާޔެއް ހޫނު ފެންފޮދަކުން ތެއްމާލުމަށްފަހު ފެލާލާށެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަށައިގެން އޮޅާލާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން