Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފެޝަން

ހިކި ހަންގަނޑަށް ރަނގަޅު ފޭސް މާސްކެއް

15 ނޮވެންބަރ 2017 - 22:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި

1/4 ޖޯޑު ރޯކިރު

ް1 ސައިސަމުސާ ރޯސް ވޯޓާ

1/4 ޖޯޑު އާމަންޑް މަދު

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އާމަންޑްތަށް ފެނަށް އެޅުމަށްފަހު ރޭވަންދެން ބެހެއްޓަމަށްފަހު ފެންފޮދު އުކާލާށެވެ. ދެން ކިރާއި މާމުއި އަދި ރޯސްވޯޓާ އެޅުމަށްފަހު ގުރައިންޑަރަކުން މުގުރާލާށެވެ. ހިކިނަމަ ރޯސް ވޯޓާކޮޅެއް އިތުރުކޮށްލާށެވެ. ދެން މޫނު ތާފަނާ ފެންފޮދަކުން ދޮވުމަށްފަހު މިމާސްކު ބޭނުންކުރާށެވެ. 30 މިިނެޓަށްފަހު އައިސްފެންފޮދަކުން މޫނު ދޮވެލާށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން