Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފެޝަން

ހިތްތަލަ ފުށް ފޭޝަލް ހަދާނެ ގޮތް

16 ނޮވެންބަރ 2017 - 15:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި

1 މ ސަމުސާ ހިތްލަ ފުށް

1 ސ ސަމުސާ ރީދޫ

1 މ ސަމުސާ ޔޯގަޓް

5 ކަޅު މޭބިސްކަދުރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މޭބިސްކަދުރުތައް މުގުރާލުމަށްފަހު ބާކީހުރިއެއްޗެހި އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި 30 މިނެޓްވަންދެން މޫނުގައި ހޭކާފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދޮވެލާށެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން