Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހަށިގަނޑުގައި ކޮލެސްޓްރޯލް ގިނަވުން ބިނާވަނީ މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކޮލެސްޓްރޯލްއަކީ ހަށިގަނޑުގެ ލޭގެ ފެނުގެ ބައިގައި އުފެދޭ ސަރުބީ މާއްދާއެކެވެ. ކޮލެސްޓްރޯލައަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކުގެ ބޭރުފަށަލައިގައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވީހިނދު އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށ...

12/27/2017

ކޮޓަރީގައި ސްނޭކް ގަހެއް ބެހެއްޓުމުގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އޮކްސިޖަނަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތާއި ދިރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ގަހަކީ ޖައްވުގައި ހުންނަ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑްތައް އޮކްސިޖަންއަށް ބަދަލުކުރާ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އާންމުކޮށް ހުންނަ ގ...

11/29/2017

ކާން ރަނގަޅީ ކެއްކި ތަރުކާރީތަ ނުވަތަ ރޯތަރުކާރީތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ތަރުކާރީއަކީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވިޓަމިނާއި މިނަރަލްސްތަށް ލިއްބައިދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކާނާގެ ބާވަތެކެވެ. ބައެއް މީހުން ރޯތަރުކާރީ ކެއުމަށް ލަފާދޭއިރު އަނެއް ބައިމީހުން ލަފާދެނީ ...

11/28/2017

ކުރުނބާ އެނާޖީ ޑްރިންކް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ޖޯޑު ކުރުބާ ފެން އެއްކުރުބާގެ ހެވަށް 1/4 ލުބޯ ހުތް 1 ސަމުސާ މާމުއި ތުނިކޮށްކޮށާފައިވާ މޭވާ   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ހެވާތަށް ކަހާލުމަށްފަހު ކުރުނބާ ފެނާއި އެއްކޮށްލައްވާށެވެ...

11/28/2017

ހޯމޯން ބެލެންސް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އަންހެނުންނަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ އެއްކަމަކީ ހޯމޯން މައްސަލަޖެހުމެވެ. އާންމުކޮށް ހޯމޯން މައްސަލަޖެހޭ އެއްކަމަކީ ޕޮލިސިސްޓިކް އޯވޭރިއަން ސިންޑްރޮމް(ޕީކޮސް) ޖެހުމެވެ. މި ސިންޑްރޮމްގެ ސަބަބުން އަންހެނު...

11/26/2017

އިސްތަށި ވެރުމަށް ހައްލެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އިސްތަށި ވެރުމަކީ ގުދުރަތީ ކަމެކެވެ. އާންމުކޮށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލުންވެސް ދުވާލަކު 60 ހާއި 100 އާއި ދެމެދުގެ އިސްތަށި ވެރޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އާދަޔާއި ޚިލާފަށް އިސްތަށިވެރޭނަމަ މިކަމަަށް ހައްލު ހޯދަނ...

11/24/2017

ބޭކެޑް ޕޮޓޭޓޯ ޕިއްޒާ ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: ބޮޑު 5 އަލުވި ކުކިން އޮއިލް ޕިއްޒާ ސޯސް މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް ޕިއްޒާ މަސްގަނޑަށް 1 ބެލް ޕެޕާ 1 ޓޮމާޓޯ 1 ކެޕްސިކަމް 1 ޖޯޑު ބޯންލެސް ޗިކަން ނުވަތަ މަސްދަޅެއް 1 ފިޔާ 2 ހިކަނދިފަތ...

11/24/2017

ރޯގާ ޖެހުމުން ގޭގައި ކުރެވިދާނެ 2 ފަރުވާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފުރަތަމަ ފަރުވާ ލޮނުމެދެއް ގާނާލުމަށްފަހު ތާޒާ މާމުޔާއި އެއްކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރައްވާށެވެ. ދެވަނަ ފަރުވާ 2 ޖޯޑު ފެން ކެއްކުމަށްފަހު އިގުރު، ކަރަންފޫ ކާފޫރު ތޮޅި އަދި ފޮނިތޮށި އަޅައި މަޑުގިނީގަ...

11/19/2017

ކާށި ތެޔޮ ހަންގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗަކަށް ވާ ސަބަބު

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ކާށި ތެލަކީ އެކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ފައިދާ ހުރި ތެޔޮ އެކެވެ. އަސްލު ކާށި ތެލުގައި އެކި ބާވަތުގެ ކެމިކަލްސް ތަކެއް އަދި ބާރުގަދަ މާއްދާތަކެއްވެސް ނުހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޓިބެކް...

11/17/2017

ހިތްތަލަ ފުށުގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ހިތްތަލަ ފުށަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ކާނާއެކެވެ. މީގެ ފައިދާ އާއި މަންފާ ކާބަފައިންވެސް ދައްކާ އުޅުނެވެ. ހިތްތަލައަށް ދެވިފައިވާ ނަމަކީ އެރޯރޫޓެވެ. މިނަން ހިތްތަލަ އަށް ދެވުނީ ސެންޓ...

11/15/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މޭ ނުބައިކޮށް ހޮޑުލަވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

މާބަނޑުއިރުގައި ހޮޑުލެވުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނައިން ހޮޑުލެވޭނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި؛ 1. ހުސްބަނޑަށް ނުހުރުންހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ކާން އާދަ ކުރ...

11/15/2017

ތެތްކޮށް ހުއްޓާ އަންނައުނު ނުލުމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ލާ އެއްޗެހި ތެތް ނަމަ ސިއްޙަތަށް އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބެއެވެ. ތެތް ކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުއްޓަސް އަދި ބަންދުވެފައި ހުރި ތަނެއްގައި ހިއްކަން އެޅުމުން ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ސިއްހަތައް ނޭދެވޭ އަސަރ...

11/13/2017

ލުނބޯ ފެން އަބަދު ބޯނަމަ ފެނިދާނެ ސައިޑް އެފެކްޓްސް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ ކާނާއަކީވެސް އެކާން އޮންނަ މިންގަނޑަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރާނަމަ އެއިން ނޭދެވޭ ނަތީޖާ ފެނިދާނެ އެއްޗެކެވެ. ލުބޮޔަކީވެސް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެއްޗަކަށް ވާއިރު އޭގެ ބޭނުން މާގިނައިން ކުރާ...

11/09/2017

ރޯޔަލް ޖެލީގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކުޅަނދުރު އުފައްދާ މާމުޔަކީ އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ޙަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ކުޅަނދުރު އުފައްދާ ރޯޔަލް ޖެލީގެ ފައިދާ އެނގޭ ހެއްޔެވެ. ރޯޔަލް ޖެލީއަކީ ކުޅަނދުރު ހަތާގެ ރާނީއަށް ދެވޭ...

11/09/2017

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ޕިސްޓާޝިއޯ ނަޓްސް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އަނގަޔަށް މީރު ފެހިކުލައިގެ މިމަދަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ފައިބާ، ޕްރޮޓީން އަދި ފެޓްސް އިން މުއްސަނދިވެފައިވާ މަދެކެވެ. ޕިސްޓާޝިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން ބަރުދަން ލުއިވޭތޯ ކުރި ދިރާސާއެއްގައި ދެގުރޫޕެއްގ...

11/09/2017

ޓްރެންޑިން