Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ސިއްހަތު

ރޯގާ ޖެހުމުން ގޭގައި ކުރެވިދާނެ 2 ފަރުވާ

19 ނޮވެންބަރ 2017 - 09:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފުރަތަމަ ފަރުވާ

ލޮނުމެދެއް ގާނާލުމަށްފަހު ތާޒާ މާމުޔާއި އެއްކުރުމަށްފަހު ބޭނުންކުރައްވާށެވެ.

ދެވަނަ ފަރުވާ

2 ޖޯޑު ފެން ކެއްކުމަށްފަހު އިގުރު، ކަރަންފޫ ކާފޫރު ތޮޅި އަދި ފޮނިތޮށި އަޅައި މަޑުގިނީގައި އިތުރު ފަނަރަ މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާލުމަށްފަހު ފުރާނާލުމަށްފަހު ހިހޫވުމުގެ ކުރިން މިބުއިން ހިއްޕަވާށެވެ. އަދި ފޮނި ރަހަ ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަ މާމުއި ފޮދެއް އެއްކޮށްލައްވާށެވެ.

*މިއީ ގުދުރަތީ ފަރުވާތައް ކަމުން މިއިން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެލާޖިކެއް މިފަރުވާތަށް ނުކުރާށެވެ. އަދި ބައްޔަކަށް ބޭހެއް ކާނަމަ މިފަދަ ފަރުވާތަށް ކުރަންވާނީ ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާއެއްކޮށްށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން