Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އިރުގެ އަވީގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުޖެހި އުޅެފިނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

އިރުގެ އަތްވަކީ ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އިރުގެ އަވި ބޭނުންވާ ވަރަށް ނުލިބޭ ނަމަ ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ވިޓަމިން ޑީ ހަށިގަނ...

06/17/2017

ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ދުވާލަކު 1 ބިސް ކާންދޭންވީ ކީއްވެ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ބިހަކީ އަގުހެޔޮ، ފަސޭހައިން ލިބޭ، އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކާއެއްޗެކެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީން، ވިޓަމިން ބީ 12، ރައިބޯފްލޭވިން، އަދި ކޮލީން އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބިހ...

06/14/2017

މެއަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ ވިހަގަދަ މާއްދާތަކުގެ ވިހަ ކަނޑުވާލާ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ނުވާ އެއްޗިއްސަށް ހެދުމެވެ. ކާއެއްޗެހި ހަޖަމު ކުރާ ބައިތަކުން މެގައި ލޭ ދައުރުވެއެވެ. އ...

06/14/2017

ރަމަޟާންމަހު ކަސްރަތުކުރަން އުނދަގޫވޭތަ؟ މިކަމަށް ހައްލެއް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުމަށްފަހު ކަސްރަތުކުރުމަކީ ގިނަބަޔަކަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، "އޮމަރް ޝާހިދު" މިއޮތީ މިކަމަށް ހައްލެއް ކިޔާދީފައެވެ. ޖިމްއަށް ނުވަތަ ދުވަންދާއިރު ހުސް...

06/14/2017

މާގިނައިން ފޮނި ބުއިންތައް ބޭނުންކުރުމުން ސިކުނޑި ކުޑަވޭ!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

އޭޕްރީލް 2017 ގައި ބޮސްޓަން ޔުނިވާސިޓީގައި 2888 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރި ދިރާސާއެއް ދައްކާގޮތުން، ސޮޑާ އާއި ފްރުޓް ޖޫސްފަދަ ފޮނި ބުއިންތައް ބޭނުން ކުރުމުން ހަނދާން ބަލިވެ، ސިކ...

06/13/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފައި އައްސިވުމުން ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެތް؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

އައްސިވުމަކީ ފައިގެ މަސްތަކަށް ބާރުވެ ނުހަނު ތަދު އިހުސާސް ކުރުވާ ކަމެކެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފެން ނުލިބުމުން ދިމާވާ ވަރަށް އާންމު މައްސަލައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާބަނޑު ދު...

06/13/2017

އަނބުރައިގަތުން: ސިކުނޑީގެ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ހިތުގެ މައްސަލައެއްތޯ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

އެއްވެސް ސިއްޙީ މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ ކުއްލިއަކަށް އަނބުރައިގަތުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން ކުރިމަތިކުރުވާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ހަޤީގަތުގައި ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. ކ...

06/13/2017

ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ފެހިކުލަ ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ފެހި ކުލައަކީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުލައެކެވެ. ނުލާއި ރީނދޫ އެކުވެގެން އުފެދޭ މިކުލައިގެ އެތަކެއް 'ޝޭޑް' އެއް ހުރެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ފެހި ...

06/12/2017

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީވެދޭ ބުއިމެއް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކީމޯތެރަޕީ އާއި ރޭޑިއޭޝަން ތެރަޕީ އަކީ ކެންސަރުބައްޔަށް ބޭސްކުރަން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ފަރުވާއެވެ. އަދި ހުރިހާ ބޭހަކާއި އެއް ފަދައިން މީގެންވެސް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު އެހާމެ ގިނައެވެ. އެހެންކަމ...

06/12/2017

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަށް ހައްލެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަކީ ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ފިރިހެނަކަށް ވިޔަސް އަންހެނަކަށް ވިޔަސް މެއެވެ. އެއީ އުނދަގޫވުމުގެ އިތުރުން އިސްތަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން ގެއްލުވާދޭ ކަމެކެވެ. އިސްތަށި ފޭބުމަށް މެދުވެރި...

06/12/2017

ބޮލުން ހަންފޮޅޭތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބޮލުން ހަންފޮޅުމަކީ ވަރަށް އާއްމު އެހެނަސް އެ ފިލުވަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މީ ތަލައިގެ ހަންގަނޑުގައި މަރުވެފައިވާ ސެލްސްތައް ފޭބުމެވެ. ކުޑަކޮށް ހަން ފޮޅުން އެއީ މައްސަލައަކަށް ނުވިއަސް ބައެއް ...

06/11/2017

ބޭސްގުޅައެއްގެ ބަދަލުގައި ދޮންކެޔޮވަކެއް - އެތައް ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ދޮންކެޔޮއަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ވަރަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. އަދި އެއީ ވިޓަމިން އާއި މިނެރަލުން ފުރިފައިވާ މޭވާއެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ދޮންކެޔޮއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަބަޔަކު ކާ ...

06/10/2017

ކެއުމުގެ ކަންތައް ބަހައްޓާގޮތުން ފުރާވަރު ކުދިންނަށް ޖެހޭ ބައެއް ބަލިތައް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފުރާވަރު ކުދިންގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދު ކުއްޖަކު ނޫނީ ކާއެއްޗހިއަށް ސިއްހަތަށް ފައިދާވާ މިންގަޑެއްގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ނުވިސްނައެވެ. މިހެން ވުމަކީ އެކުދިންގެ ޅަ ސިކުނޑީގެ ސަބަބުންކަމަށް ވުން ވެސ...

06/10/2017

މާ ބޮޑަށް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރެވޭކަމުގެ އަލާމާތްތައް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކަންތައްތަކާ ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީއަތެވެ. އެއީ ގިނަފަހަރު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް މާ ގަދައަށް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުން އެއީ ތިމާއަށް ކުރެވޭ ކުށެކެވެ. މާ...

06/09/2017

ކެއުމަށްފަހު ކުރަންނުވާނެ 6 ކަމެއް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވިއަސް މިފަދަ އާދަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. ކާލައިގެން އެނދަށް އަރާ އޮތުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ އާދައެކެވެ. މިކަމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަން އިނގ...

06/09/2017

ޓްރެންޑިން