Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ވިހެއުން އެހާ ވޭންހުރި ކަމަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟ - ދިރާސާގެ އަލީގައި

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ވިހެއުމަކީ އަންހެނެއްގެ ހަޔާތުގައި ތަޙަންމަލް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ވޭންހުރި އެއް ކަމެވެ. އަދި ވިހެއުމަށް ތައްޔާރުވާ މީހާ ކުރިމަތިލަނީ މަރާއެވެ. "ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން" އިން ހިންގި ދިރާސާއެއްގަ...

06/07/2017

ޔޯގަޓް ކެއުމުން ބަނޑުހަރުވުމުން ދުރުކޮށްދޭތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޔޯގަޓް އަކީ ކިރު އެކުލެވޭ ބާވަތުގެ ކާނާއެކެވެ. އަދި ކިރަކީ ބަނޑުހަރުވުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ކިރުގައި ފައިބަރު އެކުލެވޭ ވަރު މަދުވީމައެވެ. ނަމަވެސް ބަނޑުހަރުވުމަކީ ހަމަ އެކަނި ކިރުގެ...

06/05/2017

ބޮލުގައި ރިއްސުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބޮލުގައި ރިއްސުމަކީ ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ކުރެވޭ ކުޑަ ކުޑަ ކަމަކުން ވެސް ބޮލުގައި ރިއްސަންފަށާފާނެއެވެ. މާބޮޑަށް ކަންތައްތަކާއި ވިސްނުމާއި، މާ ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ މާ މަދުން ފެން ބުއ...

06/04/2017

ރާއްޖެ ބަލި (އާތުރައިޓިސް) ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ނުކާން ޖެހޭ ބައެއް ކާނާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖެ ބަލީގެ ސަބަބުން ހުޅު ހުޅު ތަކުގައި ރިއްސާ، ދުޅަވެ، ހަރަކާތް ނުކުރެވި އަދި ހަށިގަނޑު ވާންވެ ގަނޑުވާގޮތް ވެއެވެ. މި ބައްޔަކީ އެތައް ބަޔަކު ތަހައްމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ބައްޔެކެވެ. އަދި މި ބަލީގެ...

06/04/2017

ދަތުގައި އުފެދޭ އިންފެކްޝަންތަކުން ސަލާމަތް ވާނީ ކިހިނެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދަތުގައި އިންފެކްޝަން އުފެދުމަކީ ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް މި އިންފެކްޝަން ހެދެނީ ދަތުގެ ބުޑާއި ހިރުގަނޑާ ގުޅިފައިވާ ތަނުގައެވެ. ދަތުގެ ބުޑުގައި ހެދޭ އިންފެކްޝަނަކުން މުޅި ދަތް ހަލާކު ވެދެ...

06/02/2017

ބަނޑުހަރުވުމުން ފަރުވާއަކަށް ކެވިދާނެ ކާނާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބަނޑުހަރުވުމަކީ ބޮޑުކަމުދެވޭ އަދަދު މަދުވުމެވެ. ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫ ވުމެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް ލިބެން ޖެހޭ މިންވަރަށް ފައިބަރ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެހެން ކަމުން ބޮޑު...

06/02/2017

މޫނު ހަންގަނޑު އޮމާންކޮން ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނެ 6 ކަމެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކޮންމެ އަންހެނަކު ވެސް އެމީހެއްގެ މޫނަށް ޙާއްސަ ފަރުވާތެރިކަމެއް ބަލަހައްޓާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މޫނުގައި ބިހި ނެގުމާއި މޫނަށް ރޫއެރުން ފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތް ވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކ...

05/31/2017

ޕެކެޓު ކޮށްފައި ހުންނަ މޭވާ ޖޫސް ކުޑަކުދިންނަށް ދިނުން ރަނގަޅުތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޕެކެޓު މޭވާ ޖޫސްގެ ބާވަތްތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ މައިންބަފައިން ތުއްތު ފަރިފުޅަށް ދޭ ބުއިމެކެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ފަހުން އެމެރިކަން އެކެޑެމީ އޮފް ޕެޑިއެޓްރިކްސް އިން ވަނީ މިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ލަފާ ދީފަ...

05/29/2017

ރޯދަމަހު ވިސްނާލުން މުހިއްމު ކަންތައްތައް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރޯދަ މަހު ރޯދައަށް ހުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ސިއްހަތަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރޯދައަށް ރަނގަޅަށް ހުރެފި ނަމައެވެ. އަދި ރަނގަޅުނޫން ގޮތުގައި ރޯދައަށް ހުރެއްޖެ ނަމަ އެކަމުން ލިބޭ ފަ...

05/28/2017

ރޯދަ މަހު ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރޯދަ މަހަކީ ހުސްބަނޑާ އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަ ކުރާނެ މަހެކެވެ. ކަސްރަތު ކުރާ ބައެއް މީހުން ރޯދަމަހުގެ ވަރުބަލިކަމާއި ހެދި ކަސްރަތު ކުރަން ދިޔުން ހުއްޓާލާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެންމެ ރ...

05/28/2017

ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯންސް ގެ މިންވަރަށް ބަދަލު އަންނަކަން ދެނެގަންނާނެ 5 ގޮތް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހޯމޯންސް ގެ މިންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހަށިގަނޑަށާއި ޢަމަލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. އެއީ ހޯމޯންސް ގެ މިންވަރަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ތިމާއަށާއި ތިމާގެ ދި...

05/27/2017

ޑާކް ޗޮކޮލެޓުން ވާ ފައިދާތައް އެނގެން ބޭނުންތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކިތައްމެ ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިވިޔަސް ޗޮކޮލެޓުން ވެސް ސިއްޙަތަށް ފައިދާތަކެއް ވާކަމަށް ފަހުން ކުރި ދިރާސާތަކަކުން ދެނެގަނެވިއްޖެއެވެ. ޗޮކޮލެޓްގައި ފެޓް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ޗޮކޮލެޓުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ބެ...

05/27/2017

ގުރުދާ (ކިޑްނީ) ހަލާކުވާން މެދުވެރިވާ 6 ސަބަބު

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބައެއް ފަހަރު ނޭނގިނަމަވެސް ގުރުދާ މައްސަލަތައް ޖެހި ހަލާކުވާ ހިސާބަށްދަނީ އަމިއްލަ އަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުންނެވެ. ގުރުދާ އަށް މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ނޭނގި ވެސް...

05/25/2017

ފިރިހެނުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ދަރި ފަންޏަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރޭ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދަރިން ހޯދުމުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އާއްމުކޮށް ދަރިން ނުލިބެނީ އަންހެނުންނާއި ހެދި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރިއަސް ވަރަށް ފަހުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ހ...

05/24/2017

ކެންސަރު ޖެހުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ ކާނާ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކެންސަރާ ކުރިމަތިލަމުންދާ ފަރާތެއް ނަމަ ނުވަތަ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހެއް ފެނިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ މިއީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި އަދި ވޭންހުރި ބައްޔެއްކަން އިނގޭނެއެވެ. ކެންސަރު ހަށިގަނޑުގައި ނޭނގި އެތައް ...

05/24/2017

ޓްރެންޑިން