Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ބަނޑުބޮޑުމުން މޭ ނުބައިކޮށް ހޮޑުލެވެނީ ކީއްވެ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބަނޑުބޮޑުވުމާއި އެކު ހޮޑުލުމަކީ ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހޮޑުލެވޭ ސަބަބުތައް އިނގޭނީ މަދުބަޔަކަށެވެ. ބަނޑުބޮޑުވުމާއި އެކު ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެ އަންނަން ފަށައެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުންނާ...

05/23/2017

ފެން ހިއްކަން ގެންގުޅޭ ތުވާލި – ތިމާއަށް ނޭނގޭ އެތައް ކަމެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ތިމާ ފެން ހިއްކުމަށް ގެންގުޅޭ ތުވާއްޔަކީ އެންމެ ސާފުޠާހިރުކޮށް ގެންގުޅެން ޖެހޭ އެކައްޗެވެ. އެއީ ގައި ހިއްކަމުން ދާއިރު ހުރިހާ އެއްޗެއް ތަތް ވަމުން ދާނީ މި ތުވާލީގައިކަމަށް ވާތީއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހ...

05/20/2017

މައްސަރު ދުވަސްވަރުގައި ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މައްސަރު ދުވަސްވަރު އައިސް ޖެހުމުން ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ކަންތައްތަކުގައި ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވޭތަން އާދެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަރު ދުވަސްވަރު ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއްވެެއެ. 1....

05/19/2017

ތެތް އެއްޗެހި ނުލާން ވީ ސަބަބު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލާ އެއްޗެހި ތެތް ނަމަ ސިއްޙަތަށް އޭގެން ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަން އިނގޭހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ތެތް ވެފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ވިޔަސް އޭގެން ގެއްލުން ލިބެއެވެ. ލައިގެން ހުންނަ އެއްޗެ އެކި ސަބ...

05/19/2017

ލޭސް ޖަންގިޔާ – އިންފެކްޝަން އުފެދުމަށް ފުރުސަތެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޭސް ޖަންގިޔާ އަކީ، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޖަންގިޔާއަށް ވުރެ ބަލައިލަން ރީތި އަދި ފަސޭހަ ޖަންގިޔަލެކެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކުވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ ކަމެއް ކަން ޔަޤީނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސިއްޙަތަށް އެހާ ފައިދާ ހުރ...

05/16/2017

ސިގިރޭޓް ބޮނީ ކީއްވެ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ. ސިގިރޭޓް އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ރަހައެއް ނުވާ ހުސް ދުންފަތެވެ. އެ ބޮއެގެން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ވޭބާއެވެ؟ މިހާތަނަށް އެންމެންނަށް ވެސް އަޑުއިވިފައި ވާނީ ސިގިރޭޓް ގައި ހ...

05/13/2017

އުރަމަތީ ކެންސަރު - ފަރުވާ މާ ދުރަކުނޫން

އައިޝަތު ޒާޔާ

 އުރަމަތީގެ ކެންސަރަކީ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ އާއްމު ކެންސަރެވެ. ޔޫރަޕުގެ ސައިންޓިސްޓުން ވަނީ މިކަމުގެ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ވަރަށް ކައިރިވެފައެވެ. ޕްރޮފެސަރ ނިގެލް ބަންޑްރެޑް، އެމްސްޓަޑާރމް ގަ...

05/09/2017

އެއިޑްސް ބަލިއަށް ފަރުވާ އެއް ހޯދިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ

އައިޝަތު ޒާޔާ

ޔުނައިޓެޑު ނޭޝަންސް ގެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާލާއިރު 36.7 މިލިއަން މީހުންނަކީ އެޗް.އައި.ވީ ހުރި މީހުންނެވެ. މި ޢަދަދު ދަނީ އެއް އަހަރަކަށް ވުރެ އަނެއް އަހަރު އިތުރު...

05/08/2017

ޑިޕްރެޝަންއަކީ އަސްލު ކޯއްޗެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޑިޕްރެޝަން އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އޭގެ މާނަ އޮޅުވާލާފައިވާ ބައްޔެކެވެ. އަސްލު ޑިޕްރެޝަންއަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގެނީސް ޑިޕްރެޝަންގެ ނަން މިއަންނަނީ އެތައް ބަޔަކަށް ބޭނުން ކުރެވެމުންނެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނ...

05/04/2017

ގައިގައި މަދިރި ހަފާތަ؟

އައިޝަތު ޒާޔާ

މަދިރި އޭގެ ޝިކާރަ ހިޔާރު ކުރަނީ އަމިއްލައަށެވެ. އުފާވެރި ހަބަރަކީ މަދިރި ހެފުން މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ތިމާއަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ދިރާސަތަކުގެ އެހީގައި މަދިރި ވަކި ބައެއްގެ...

04/30/2017

ޓްރެންޑިން