Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ދުފުމަށް ދިރި ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދިރިއަކީ ދިވެހިންގެ ކެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ދިރިއަކީ ހަމައެކަނި މީރު ރިހަތަކާއި ފިހުނު މަހަށް ޚާއްސަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ ...

11/08/2017

ރީނދޫގެ އިތުރު ފައިދާތައް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރީނދޫ އިން ޑިޕްރެޝަނާއި ކެންސަރ އަދި ހަންގަނޑަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ލިބޭއިރު މިއީ އެހެން އިތުރު މައްސަލަތަކަށްވެސް ހައްލު ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަރުދަން ލުއި ކުރުމުގައި އެހީވުން ...

11/04/2017

ހިކެން ރަނގަޅީ ކީޓޯ ޑައިޓްތަ ނުވަތަ ހައި ކާބް ޑައިޓްތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ހެޔޮ މިނެޓެއްގައި ހިފަހައްޓައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ތަފާތު ޑައިޓްތައް މަޝްހޫރުވަމުންދާއިރު ލިސްޓުގައި އެންމެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑީ މިދެޑައިޓެވެ. ކީޓޯ ޑައިޓަކީ ހަކުރާއި ކާބޯހައިޑްރޭޓް ގި...

11/04/2017

ރީނދޫގެ އެތައް ފައިދާއެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރީނދޫ އަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމައެކަނި އެއްޗެހީގެ ރަހަ މީރުކުރުމުން ފުއްދާލެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ރީނދުލަކީ އެންމެ ގިނައިން ދިރާސާކުރެވ...

11/03/2017

އާމްލާ ނުވަތަ އިންޑިއަން ގޫސްބެރީގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އާމްލާއަކީ އާންމުކޮށް އިންޑިއާގައި ހެދޭ ހުތް މޭވާއެކެވެ. މީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެންޓި އޮކްސިޑެންޓްސްއާއި ވިޓަމިން ސީ އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެހެކަމުން މިއީ އަރިދަފުސް ރޯގާ ފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާއެކެވ...

11/01/2017

އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތިން ފަރުވާއެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އާމަނަކަ (ކާސްޓާ) ތެޔޮ މިއީ އާމަނަކަ ގަހުގެ އޮށުން އުފައްދާ ތެކެވެ. އާންމުކޮށް ރާއްޖޭން ގަންނަން ލިބޭ މިތެލަކީ އޮލަ ތެލެކެވެ. އެހެންކަމުން މިތެޔޮ ބޭނުންކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ ޒައިތޫނި ނުވަތަ ހަހޯބާ...

10/28/2017

ބޭބީ ފުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަން!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މައިންބަފައިން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި މޮޅު ތަކެތި އިޚްތިޔާރުކުރުމަށެވެ. ބޭބީ ފުށަކީ ދަރިފުޅު ވިހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ގިނަ މައިންބަފައިން ދަރިން ގައިގައި ހާކަން...

10/27/2017

ބަރަބޯ އޮށް އުކާނުލާ - އެތައް ސިއްޙީ ފައިދާއެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބަރަބޯ އޮށަކީ ބަރަބޮލުން ރިހަ ފަދަ އެއްޗެހި ކައްކާއިރު އާންމުކޮށް އުކާލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އޮށަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ލިބޭ އެތައް މިނަރަލެއް އަދި ވިޓަމިނާއި ފެޓީ އެސިޑް އެކުލެވިގެންވާ ކާނާ...

10/23/2017

ފިނިފެންމާ ތެޔޮ- އެތައް ބޭނުމެއްކުރެވޭ އަގުބޮޑު މޮޅު ތެލެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފިނިފެންމަލަކީ މާމަލުގެ ރާނީގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލެވެ. މިމަލުގެ ރީތީ ހަމައެކަނި ސިފައެއްނޫނެވެ. މިމަލުން ދުވާ ވަހަކީވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހިތްދަަމައިގަންނަ ގޮތް ހުންނަ ވަހެކެވެ. ފިނިފެންމާ ތެލަކ...

10/23/2017

އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރުމަށް ބޯމަސާޖުކުރުމުގެ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދިގު ރީތި އިސްތަށިގަނޑެއް ގެންގުޅުމަކީ ގިނަބަޔަކު ބޭނުންވާކަމެކެވެ. ތަފާތު ޝޭމްޕޫތަކާއި ކަންޑިޝަނަރތަކުން އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނާއިރު ހަޤީގަތަކީ މިއިން ގިނަ ތަކެއްޗަކީ ކެމިކަލްތަކުން ...

10/22/2017

އެއްޗެހި ސާފުކުރާއިރު އަތް ރައްކާތެރިކުރާށެވެ.

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އިންސާނާ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާ އެއްގުނަވަނަކީ އަތެވެ. ބަރު އެއްޗެހި އުފުލުމާއި ތަންތަން ސާފުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އަތަށް އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއްނެތި ތަފާތު ސާފުކުރާ ކެމިކަ...

10/22/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އިސްތަށިގަނޑު އިތުރަަށް ވަރުގަދަވަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރަކީ މައިމީހާއަށް އެތައް ތަކްލީފަކާއި އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިިވާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް މާބަނޑުވުމުން ގިނަ އަންހެނުންގެ ރީތިކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަވެއެވެ. ޙާއްސަކޮށް އިސްތަށިގަނޑު ބޯވ...

10/22/2017

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރާ ޕެޑް ޤަވާއިދުން ބަދަލުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މައްސަރު ދުވަސްވަރަކީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ހަޔާތުގައި މަހަކު އެއްފަހަރު ދިމާވާ އުނދަގޫ ވޭންހުރި ދުވަސްވަރެކެވެ. ސަބަބަކީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާ ލެޔަކީ ޙާއްސަކޮށް އެއިގެ ބާރުމިނުގައި ބޭރ...

10/12/2017

ބަނޑުގައި ހެދޭ ގޭހުގެ މައްސައަލައަށް އަމިއްލައަށް ހައްލު ގެންނަމާ

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ބަނޑުގައި ގޭސްހެދުމަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުންނަށް އެކަމުގައި ވޭންއަޅާކަމެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ރައްކައުތެރިވާ މިންވަރަށް ރައްކައުތެރި ނުވެވުމުގެ ސަބަބުން މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް ތ...

10/08/2017

ވޯލްނަޓުން ލިބޭ އެތައް ފައިދާއެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ސިކުނޑިއެއްގެ ބައްޓަމަށް ހުންނަ އަނގަޔަށް މީރު ވޯލްނަޓަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތައް މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭ ކާނާއެކެވެ. އޮމެގާ 3 ފެޓީ އެސިޑާއި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓުން މުއްސަނދިވެފައިވާ މިކާނާއަކީ ސި...

10/05/2017

ޓްރެންޑިން