Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި މާމުއި

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މާމުޔަކީ ހަށިގަނޑަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކަން ނޭނގޭ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މާމުއީގެވެސް ތަފާތު ކޮލިޓީއާއި ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން އަންގާ ގޮތުގައި ހަށިގަނޑަށް އެންމެ...

10/04/2017

އޯސީޑީ އަކީ ކޮބާ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބިރަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިގައިވެސް ލައްވާފައިވާ އިހްސާސެކެވެ. ނަމަވެސް މާބޮޑަށް ބިރުގަތުމަކީ މީހާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަށާއި އުފާވެރިކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެކެވެ. ބައެއްފަހަރު މިކަންތައް ވަނީ ސިކުނޑީގެ...

10/03/2017

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށް އިންފެކްޝަން ޖެހުމުން ދުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ އިންފެކްޝަނަކީ ވަރަށް ވޭން އަޅާ އަދި ބައެއް ފަހަރު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެންދާ ކެމެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް މިމައްސަލަ ބޮޑުވެގެންގޮސް ލޭ އައިސް އެންޓިބައޮޓިކްސް ބޭނުންކުރ...

10/01/2017

އިވްނިންގް ޕްރިމް ރޯސް ތެލުން ލިބޭ ފައިދާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ޑޮކްޓަރުންވެސް ބޭނުންކުރަން ލަފާދޭ ތެލެކެވެ. އިވްނިންގް ޕްރިމް ރޯސް ތެލުގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އޮމޭގާ ފެޓީ އެސިޑްސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ބޭސްފިހާރަތަކުންވ...

10/01/2017

ދަތް ހުދު ކުރުމަށް ގޭގައި ކުރެވިދާނެ 3 ކަމެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރީތި ހުދު ދަތްޕިލައެއް ލިބިފައިވުމަކީ މީހާގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން އިތުރުވެ ހިނިތުންވުމަށް ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދަތްޕިލަ ސާފުކޮށް ހުދުކޮށް ގެންގުޅުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ. މިއީ ދަތްޕި...

10/01/2017

ޑިޕްރެޝަންނަށް ފަރުވާ ހޯދަން ކުރެވިދާނެ 6 ކަމެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މީގެ އަހަރުތަކަށް ވިސްނާލުމުން ޑިޕްރެޝަން އަކީ އަހަރެމެންގެ ކާބަފައިން ދަންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޑިޕްރެޝަން އަކީ މިޒަމާނުގެ ބައްޔެކެވެ. ދިރާސާތަކުން އަންގާ ގޮތުގައި ޑިޕްރެޝަން ބައްޔާއި އެންމެ ގިނައިނ...

09/30/2017

ރީތި ހަންގަނޑަކަށް ފެހި ސްމޫތީއެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: - 1/2 ކިއުކަމްބާ - 1 ފެހި އާފަލު - އަތް ފުރައި ސްޕިނޭޗް ފަތް - އަތް ފުރައި ކޭލް ފަތް - 3 ސެލެރީ ފަތް (ރިބްޒް) - 1/2 ޕެއާޒް - 1/2 އިންޗި އިނގުރު - 1 ލުނބޯގެ ހުތް - 1 މުށް ކ...

09/30/2017

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ވެޖިޓަބަލް އެގް މަފިން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދިރިއުޅުމުގެ ބުރަކަމާއި ވަގުތު ނެތުމުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ، ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ، އަގަޔަށް މީރު، ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާއެވެ. ވެޖިޓަބަލް އެގް މަފިންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެކު...

09/29/2017

އެޕެންޑިކްސް ދުޅަވުމަށް ސަމާލުވެ ދެނެގަތުން މުހިއްމު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އެޕެންޑިކްސް ދުޅަވުމަކީ އެޕެންޑިކްސް އެއްކޮށް، ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ބެދުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެޕެންޑިކްސް ގައި އިންފެކްޝަން އަށަގަތުމުގެ ސަބަބުން ދުޅަވުން ކުރިމަތިވުމެވެ. އެޕެންޑިކްސް ދުޅަވުން ކުރިމަ...

09/28/2017

ހިކަނދިފަތުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ހިކަނދިފަތަކީ ދިވެހި ކެއުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެއްވެސް ރިހައެއް އަދި ހަވާދެއް ހިކަނދިފަތާއި ނުލައި ފުރިހަމަ ނުވާނެއެވެ. ހިކަނދިފަތަކީ ހަމައެކަނި ކާއެއްޗެހީގެ ރަހަ މީ...

09/27/2017

ކަޅުކުލައިގެ އަރިދަފުސް އަންނަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބައެއް ފަހަރު އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައިވާ ބަލިމަޑުކަން ފާހަގަކުރަން އެނގެއެވެ. އާންމުކޮށް ކަޅުކުލައިގެ އަރިދަފުސް އައުމަކީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިގެން ބަލަންޖެ...

09/26/2017

ވަގުތުން ހަނޑޫ ދޮވެގެން ކެއްކުން ރައްކައުތެރިތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ހަނޑުލަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުން ބުއިމުގައި މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ފަހުން ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ދައްގާ ގޮތުގައި ހަނޑުލުގެ ބޭރުގައި އާސެނިކް ކިޔާ ކެމިކަލް މާއްދާ އާންމުކޮށް ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އާސެނިކ...

09/25/2017

ފޭރުފަތް އިސްތަށިގަނޑަށް ރަނގަޅީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފޭރުފަތަކީ ވިޓަމިން ސީ އާއި އެންޓި އޮކްސިޑެންޓްތަކުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ފަތެކެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ނިކަމެތިވެ ވެރުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ބޮލުގެ ހަންގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ގެއްލުމެވެ. ފޭރުފ...

09/24/2017

އިސްތަށިގަނޑަށް ރަނގަޅު ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެލެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ރީތި އިސްތަށިގަނޑެއް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ބޭނުންވަނީ ގުދުރަތީ ތަކެއްޗެވެ. މިއީ ގޭގައި ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގުދުރަތީ ތެލެކެވެ.   ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ޖޯޑު ކާށި ތެޔޮ ½ ޖޯޑު ހިކަނދިފަތް...

09/23/2017

ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ފައިދާހުރި އާފަލް ސޭންޑްވިޗް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބިޒީކޮށް އުޅުމަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެހި ކެއުމަށް ހުރަސްއަޅަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަވަހަށް ބަނޑުހައިކަން ފިލުވައިލައި ހަށިގަނޑުގައި ވަރުޖެއްސުުމަށް މި ކަނާ ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ. ބޭނުންވާތަކ...

09/22/2017

ޓްރެންޑިން