Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަތައް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކާނާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޭހަށިގަނޑުގައި ވިހަތައް ގިނަވުމަކީ ތަފާތު ބަލިތައް ފަސޭހައިން ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެކެވެ. މިޒަމާނުގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ހައްދަން ތަފާތު ކެމިކަލްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. ތައްޔާރީ ކާނާ ކުނިވިޔަ ނުދީ...

09/22/2017

ރަނގަޅު ބަރުދަނެއްގައި ހަށިގަނޑު ހިފަހައްޓަން މިކަންތައްތައް ކުރައްވާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްކޮޅާއި އެކަށޭނެ ރޫފައެކެވެ. މާ ބޮޑަށް ހިކުމުންވެސް ވަރުބަލިކަން އިހްސާސްވެ ބަލިތައް ފަސޭހައިން ޖެހުން ގާތެވެ. އަނެއްކޮޅުން މާބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުވުމުންވެސް ލޮޑުވު...

09/21/2017

ހަށިގަނޑަށް ވިޓަމިން އޭ ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ވިޓަމިންގެ ދެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ފެނާއި އެކުވާ ވޯޓާ ސޮލިއުބަލް ވިޓަމިނާއި ތެލާއި އެކުވާ ފެޓް ސޮލިއުބަލް ވިޓަމިނެވެ. ވިޓަމިން އޭ އަކީ ފެޓް ސްލިއުބަލް ވިޓަމިނެކެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކުގެ ވަށަ...

09/20/2017

ގޭގައި ޔޯގަޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ޔޯގަޓަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އަނގަޔަށް މީރު ކާނާއެކެވެ. ނަމަވެސް ބާޒާރުގައި އާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ޔޯގަޓްގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހަކުރާއި ޔޯގަޓް ކުނިވިޔަ ނުދީ ބެހެއްޓުމަށް ޕްރިޒަވެޓިވްސް އަޅާފައި...

09/20/2017

ކާށި ތެލުން ލިބޭ ސިއްހީ އެތައް ފައިދާތަކެއް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކާށި ތެލާއި އޭގެ ކިރު ކެއްކުމާއި ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ދިވެހިން "ތަރައްޤީވެ" ކުކިން އޮއިލްއަށް ބަރޯސާވާން ފެށިއެވ...

09/20/2017

ހަނދާން ގަދަކުރަން ބޭނުންނަމަ ފުރިހަމަ ނިދި ހޯދުން މުހިއްމު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ނިންޖަކީ މުހިއްމު އެއްޗެއްކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް މައިންބަފައިން ދަރިން ރޭގަނޑު އަވަހަށް ނިދަން ބާރު ނޭޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ބައެއް މައިން އެކުދިން ދަންވަރު ވާއި...

09/19/2017

ރީނދޫ ބޭނުންކޮށްގެން މޫނު ރީތިކުރުން.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ރީނދޫއަކީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފައިދާ ހުރި ކަންތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެ...

09/12/2017

އުރަމަތި ދުޅަވެ ދޮސްގަތުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އުރަމަތި ދުޅަވަނީ އެހިސާބުގައި ޖަރާސީމު އުފެދުމުންނެވެ. ގާތުންކިރުދޭ މައިންނަށާއި އަދި އެނޫންމީހުންނަށް މި މައްސަލަ ދިމާވުމުން އެ ނިޒާމުގައި ޢައިބުތަކެއް އުފެދި ތުއްތު ދަރިފުޅަށްވެސް އެއިން އަސަރުކ...

09/12/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މެއިން ދިލަނަގާ ސަބަބާއި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މާބަނޑުދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަށް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިއީ ބަލިވެއިނުމާއި ގުޅިގެން ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވެގެންދާ ހޯރމޯންތަކުގެ ސަބަބުން (ޚާއްޞަކޮށް ޕްރޯޖެސްޓަރޯން) ކާތަކެތި ހިނގާ ...

09/11/2017

ކިޑްނީއިން ވިހަ ނައްތާލުމުށް އެހީވާ ބައެއް ކާނާ

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ހަށިގަނޑުގައި ގޯހެއްވާކަން އަންގައިދޭ ވަރަށް ގިނަ ނިޝާންތައް ވެއެވެ. އެގޮތުން ބުރަކަށީގައި ރިއްސުން އަދި މާގަދަޔަށް ދާ ހިއްލުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. ނެޝެނަލް ކިޑްނީ ފައުންޑޭޝަންގެ ދިރާސާތަ...

09/10/2017

މެއިން ދިލަނެގުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މެއިން ދިލަނެގުމަކީ  މޭކަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ކަރާއި، ކަނދުރާ އާ ދިމާލުގައި ހުންނަ އިހްސާސެކެވެ. ނުވަތަ މިއީ ބަނޑުގެ މަތީ ބައިން ފެށިގެން މެޔާއި ދިމާއަށް އަރާ ތަދެކެވެ. މޭ އެންދުމާއެކު ބައެއް މީހުނ...

09/10/2017

ފަޅޮލުން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާތައް އިނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަކީ އިންސާނުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އެ ސިއްހަތުގެ ތެރެއިން އިންސާނާއަށް ދެއްވި ރިޒުޤަކީ ކާނާއެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެކައްޗަކީ ފަޅޮލެވެ. ފަޅ...

09/09/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މާބޮޑަށް ހޫނުވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހޫނުވުމަކީ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ބަލިވެ އިންނަ ކޮންމެ 3 އަންހެނަކުން އެއް އަންހެނެކަށް މި މައްސަލަ ދިމާވެއެވެ. މިގޮތުން ހޫނުވުން އާންމުކޮށް ދިމާވަނީ ނުވަތަ ހޫނުވާވަރު އިތުރުވަނީ...

09/09/2017

ފުންނާބަށް ތަދުވުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ފުންނާބަށް ތަދުވާން ދިމާވެއެވެ. އުސް ފައިވާނަށް އެރުންވެސް މީގައި ހިމެނެއެވެ. ފުންނާބުގައި އުފެދޭ އިންފްލެމޭޝަންގެ އަދި ޓާސަލް ޓަނަލް ސިންޑްރޯމްގެ ސަބަބުން ވެސް ...

09/08/2017

ސިގެރެޓާއި ދުރުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ މާ ބޮޑު

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ސިގެރެޓް ބުއިމަކީ އެއިގެ ސަބަބުން އެތައް އުނދަގޫތަކެއް އެ ބޯމީހުންނަށް ދިމާވެ ސިއްހީ ގޮތުން އެތައް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ބޭނުންނުކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ ކ...

09/06/2017

ޓްރެންޑިން