Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ގޭގައި ޕީނަޓް ބަޓަރ ހަދާނެގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ޕީނަޓް ބަޓަރަކީ ޕާނާއި ބަނަހުގައި ޖަހާލައިގެން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. ތަފާތު ފޮނި ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރާއިރުވެސް ޕީނަޓް ބަޓަރަކީ ގިނަބަޔަކަށް ކަމުދާ ރަހައެކެވެ. ނަމަވެސް ބާޒާރ...

09/06/2017

ބޭކިން ސޯޑާއިން ކުރެވޭ އެހެނިހެން ބޭނުންތަށް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބޭކިން ސޯޑާއަކީ އަހަރެމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެއީ އަހަރެމެން ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ވެސް ގޭގައި ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާއެއްޗެކެވެ. މިސާލަކަށް ފުށްގަނޑެއް މޮޑެލަން ޖެހު...

09/05/2017

މާ ބަނޑުވާން ބޭނުންނަމަ ކޮފީ ބުއިން ރަނގަޅެއް ނޫން

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކޮފީ ބުއިމުން ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން ބިނާވެގެންވަނީ ކޮފީ ބޯމިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ކޮފީ ބުއިމުން ގެއްލުން ލިބެނީ އޭގައި ހުންނަ މާއްދާއެއްކަމަށްވާ ކެފެއިންގެ ސަބަބު...

09/04/2017

އަރާމު ނިންޖަކަށް އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އޮވެ ނިދުން

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ހު ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދި ބޭނުންވާނެ ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ނިދިން މީހުން މަޚްރޫމް ކަރުވާ ކަމަކީ ނިދަން އޮވެވޭ ގޮތެވެ. ނިދަން އޮވެވޭ ގޮތެއްގެ ސަބަބުނ...

09/02/2017

ފާގައިން ލިބޭ އެތައް ފައިދާތަކެއް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  " މިހިރީ ހަމަ ފާގަ ދިޔަދޭން ވެފާ" މީހަކު މާ ބޮޑަށް ރުޅިއަންނަންޏާ މިއީ ވަރަށް ގިނައިން މީހުން ބުނެއުޅޭ ބަހެކެވެ. ފާގައިން މީހުންގެ ރުޅިއަށް ފަރުވާ ލިބެނީ ހެއްޔެވެ؟ ތިއެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭގެއެވެ....

08/30/2017

ރީތި ވުމުގައި ބޭކިން ސޯޑާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ 8 ގޮތެއް

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ބައެއް އަންހެނުންނަކީ ރީތި ވުމަށް ލޯބިކުރާ އަދި އެމީހުންގެ ރީތި ކަމުގެ ސިއްރު އެހެން މީހުންނަށް ނާންގައި ސިއްރުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. މިއީ ބައެއްފަހަރު ވެދާނެގޮތެކެވެ. އެއީ ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރެ...

08/30/2017

ރަަނގަޅު ޑައިޓެއްގައި ދެމި ހުންނާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ތަފާތު މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުންނަ ގޮތުން ކާނާ ބޭނުންވާ ބާވަތްތަކާއި މިންވަރު ތަފާތުވެދާނެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ހުންނަ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރު ވަކި ޑައެޓެއް ހިފެހ...

08/30/2017

ލުނބޯ ތޮށި އުކާނުލާ މިގޮތަށް ބޭނުންކުރައްވާ

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ލުނބޯ އަކީ ސިއްހަތަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ބާވަތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެކައްޗެވެ. މީރު ވަހާއި، ރަހައާއި ތާޒާކަން އޭގައި އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ލުނބޯގައި އެކުލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނިއުޓްރިޝަންގެ ސަބަބުން ހަށ...

08/14/2017

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ޕޮޕްސިކަލް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ލޮލީޕޮޕްސް ނުވަތަ ޕޮޕްސިކަލް އަކީ ޚާއްސަކޮށް ހޫނު ގަދަ ދުވަސްކޮޅަށް ވަރަށް ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ. ކަރު ހިއްކުން ފިލައި ހަށިގަނޑަށް ތާޒާކަން ގެނެސްދެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމުކޮށް އަހަރެމެން ގަންނަ ލޮލީގަ...

08/13/2017

ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ކުރެވޭ އިތުރު ބޭނުންތައް

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ދަތް އުނގުޅާ ބޭހަކީ އަހަރެމެންގެ ދުވަހުގެ ފެށުމޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދަތް އުނގުޅުން ފިޔަވާ ދަތް އުނގުޅާ ބޭހުން ކުރެވޭ އެތަކެއް ބޭނުމެއް ހުރެއެވެ. އަދި މިއީ އާންމު ދިރިއުޅ...

08/13/2017

ބޭސް ބޭނުންނުކޮށް ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ލޭމައްޗައް ދިއުމަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައްޔެކެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ލޭގެ ޕްރެޝަރު ހުންނަން ޖެހޭނީ 120/80mmHg އަށެވެ. ވީމާ އެއަށް ވުރެ މަތިނަމަ އެ ދަށް ކުރަން މަސަކަތްކު...

08/13/2017

އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުން ބުރަކަށްޓަށް ގެއްލުންވޭ

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އުނަގަޑުގައި ރިއްސުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެނަށް ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ގިނަ ދިރާސާ ތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ބުރަކަށީގައި ރިއްސުން ނުވަތަ އު...

08/12/2017

ބަނޑު ފުއްޕާފައި ހުންނަ ނަމަ ކުރެވިދާނެ 9 ކަމެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ބައެއް ފަހަރު އަހަރެމެންގެ ކެއުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ހުންނަ ގޮތުން އަހަރެމެންގެ ބަނޑު އާންމުކޮށް ހުންނަ ވަރަށްވުރެން ބޮޑަށް ފުއްޕައި ހުރެއެވެ. މިއީ ފެންނަ ފެނުމަށް އެކަކުވެސް ގަޔާވާ ކަމެއް ...

08/12/2017

އިސްތަށިފޭބުމުގެ ހައްލަކީ ފިޔާ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކާއެއްޗެހީގައި ރަހަ ލައްވާލުމަށް ފިޔާ ވަރެއް ނޯންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފިޔަލަކީ އަދި ކެއުމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ފުއްދާލެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އިސްތަށިވެރުމުގެ ބައްޔަށް (އެލޮޕޭޝިއާ) ކުރި ދިރާސާއެއް...

08/12/2017

ކެއްސާނަމަ ކޮފް ސިރަޕްއައް ވުރެއް އަލަނާސި މާ ރަނގަޅު

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އަލަނާސިއަކީ ގިނަ މީހުނަށް ވަރަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. ހަށިގަނޑުގައިވާ އިންފްލެމޭޝަން މަދުކޮއްދޭ އެންޒައިމް "ބްރޮމެލައިން" އަލަނާސީގައި އެކު ލެވިގެން ވެއެވެ. މި އެންޒައިމް ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ މަސައ...

08/12/2017

ޓްރެންޑިން