Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޑޮކްޓަރުންގެ ގާތުގައި އެހުމަށް އަންހެނުން އުޒުރުވެރިވާ ބައެއް ސުވާލުތައް

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އާންމު ގޮތެއްގައި ގާތް މީހުއްނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ. އެއީ ރައްޓެއްސަކާ ނަމަވެސް ނުވަތަ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ވިއަސް އެކަމުގައި އެއްވެސް އުނދަ...

08/11/2017

ބަނޑުހިކުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ގިނައިން ފައިބަރ ހުރި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކާށެވެ. ގިނައިން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ކެއުމުން އޭގައި އެކުލެވޭ ނަރުތައް ބަނޑުހިކުމުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދެއެވެ. ފައިބަރ ނުވަތަ ނަރަކީ ބަނޑުގައި ކާނާ ...

08/08/2017

ސިއްހަތައް ފައިދާހުރި ޗޮކްލެޓް ބޯލްސް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ބޭނުންވާ ތަކެތި 10 އަޖުވާ ކަދުރު 1 މޭޒްމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ 1 ސައި ސަމުސާ ޕީނަޓް ބަޓަރު އިގިލި ކުރިން ހިފާލެވޭ ވަރުގެ ލޮނު ކޮޅެއް  މުގުރާފައި ހުރި ކޭޝޫ ނުވަތަ އާމަންޑް ނަޓްސް ތައްޔާރުކ...

08/07/2017

ބިސް ކެއުމުން ކޮލެސްޓްރޯލް މަތިވޭތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  މިސުވާލުގެ ޖަވާބާއި މެދު ސިއްހީ ލަފާދޭ ބޭފުޅުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ވަނީ ދެބަސްވުން އުފެދިފައެވެ. ދުވާލަކު 1 ބިހަށްވުރެ ގިނައިން ބިސްކެއުން ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ބުނެއެވެ. ޚ...

08/07/2017

ލޯކައިރި ކަޅުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަވުން ބައެއް މީހުންނަކީ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ލޯކައިރި ކަޅުކޮށް ހުންނަ މީހުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ބޮޑުވުމުން މިކަން ރަނގަޅުވެއެވެ. ނަމަވެސް އާއިލީ ގޮތުން މިކަން ވާރުތަވާ ގިނަމީހުންނަށް...

08/07/2017

އެޕަލް ސައިޑަރ ވިނިގަރގެ ކޮލެޓީ ބަލާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ފަހަކަށް އައިސް ބާޒާރުގައި އެޕަލް ސައިޑަރ ވިނިގަރ ވަރަށް ގިނައިން ލިބެން ހުރެއެވެ. އިންޓަނެޓާއި ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުން އޭގެން އަހަރެމެންނަށް ލިބޭ ފައިދާގެ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެ...

08/06/2017

މާގިނައިން ދާހިއްލާނަމަ އެކަމައް އޮތް ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

މާގިނައިން ދާ ހިއްލުމަކީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ލަދުގަންނަ ކަންތަކާއި ދިމާވާކަމެކެވެ. އަތް ހިއްލާލަން ނުކެރުމާއި ބޭރުގައިކުޅޭ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ފަސްޖެހެއެވެ. މިއީ މާގިނައިން ދާހިއްލަ ފާނެކަމުގެ ބިރު...

08/06/2017

ބާޒާރުން ތިގަންނަނީ އަސްލު މާމުއިތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މާމުއީގެ ފައިދާއާއި އޭގެން ކުރެވޭ އެތައް ބޭނުމެއް އަހަރެމެންނަށް އެނގެއެވެ. ޤުރުއާނުގައި މާމުއީގައިވާ ބަލި ފަސޭހަކޮށްދޭ ބާރުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވެއެވެ. ސަމުސަލެއްގެ މާމުއި އުފައްދެނީ 12 މާމުއި ކުޅަ...

08/06/2017

އަޖިނަމޮޓޯގެ ހަޤީގަތް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

އަޖިނަމޮޓޯ އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ބާވަތެކެވެ. އަޖިނަމޮޓޯއަކީ ބާޒާރުގައި ހުންނަ ލުއިކާނާތަކުގެ ރަހަ މީރުކުރަން ބޭނުން ކުރާ މޮނޮސޯޑިއަމް ގްލޫޓަމޭޓް ނުވަތަ އެމް.އެސް.ޖީ ...

08/05/2017

ބަލިވެ އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ކުކުޅު ސޫޕް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ފިޔާ (ތުނިކޮށްކޮށާފައި) 2 ހިކަނދިފަތް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 2 ލިނުމެދު (ހިމުންކޮށް ކިށާފައި) 1 މޭޒްމަތީ ސަމުސާ ގާނާފައިހުރި އިގުރު 1 ޓޮމާޓާ ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި 2/1 ޖޯޑު ކ...

08/05/2017

މޫނުގައި ބިހި ނަގާނަމަ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ފެންބުއިން ފެން މަދުވުމުން ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަތައް އިތުރުވެ ހަންގަނޑު ހިކުން ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ. ތިބާގެ ހަންގަނޑަކީ ތެޔޮ ހަންގަނޑެއްނަމަ ފެން މަދުވުމުން ހަންގަނޑު އިތުރަށް ތެޔޮވާނެ...

08/04/2017

ބިލެތުން ކުރެވޭ އެހެން ބޭނުމެއް އިނގޭތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ބިލެތަކީ އަހަރެމެން ދިވެހިންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފެށުމާއި ނިމުނޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބިލެތުގެ އިތުރު ތަޢާރަފަކަށް ދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަހަރެމެން ބިލެތް ...

08/04/2017

އެވަކާޑޯއިން ލިބޭ ފައިދާ އެހާމެ ގިނަ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އެވަކާޑޯއަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފުދޭވަރަކަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެވަކާޑޯގައި ސޭންޑްވިޗް ހެދުމަކީވެސް ވަރަށް މަގުބޫލުވެ އަދި އެހާމެ މީރު ކެއުމަކަށް ވަ...

08/04/2017

ހަށިގަނޑުގައި ކޮލެސްޓްރޯލް އިތުރުވުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ކޮލެސްޓްރޯލް އަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހަށިގަނޑުގައިވާ ލޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ބާވަތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މާގިނައިން ފަލަވާބާވަތުގެ ކާނާ ކެއުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހުއްނަންވާ މިންވަރަށް ވުރެއް ކޮލެސްޓްރ...

08/03/2017

އެވަކާޑޯއިން ލިބޭ ފައިދާ އެހާމެ ގިނަ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އެވަކާޑޯއަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފުދޭވަރަކަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެވަކާޑޯގައި ސޭންޑްވިޗް ހެދުމަކީވެސް ވަރަށް މަގުބޫލުވެ އަދި އެހާމެ މީރު ކެއުމަކަށް ވަ...

08/03/2017

ޓްރެންޑިން