Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ސަންސްކްރީން ހާކަނީ ހަމަ އެކަނި ދަތުރުދާންތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ އިރުވެސް ސަންސްކްރީން ހާކަން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ދަތުރެއް ދާންވެއްޖެޔާ އަހަރެމެން އެންމެ އަވަސްވެގަންނަނީ ސަންސްކްރީން ހޯދާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަހަ...

08/01/2017

ޒުވާން ހަންގަނޑަކަށް ހަކުރު މަދުކުރަންވީ ސަބަބު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ހަކުރަކީ އަހަރެމެންގެ ކެއިން ބުއިމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ ބާވަތެކެވެ. ހެނދުނުގެ ކަޅުސައިޔާއި ކޮފީތަށިން ފެށިގެންގޮސް ނިދުމުގެ ކުރިން ބޯ ބުއްތަށީގައިވެސް ހަކުރު އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އަހަރެމ...

08/01/2017

ބިލަތް ފަތް - ނޭންގިނަމަވެސް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެއް

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ބިލެތަކީ ދުފުން ގަނޑު މީރު ކޮށްލުމަށްޓަކައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މި މީރު ފަތުން ލިބޭ ސިއްޙީ ފައިދާތަކެއްވާކަން ނޭންގެއެވެ. ޤުދުރަތުގ...

08/01/2017

ހުޅުތަކުގަ އާއި ކަކުލުގައި ރިއްސާ މީހުން އަޖުމަ ބަލާލުން ރަނގަޅު ބައެއް އެއްޗެހި

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ހުޅުތަކުގައި ރިއްސުމާއި ކަކުލުގައި ރިއްސުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ޙާއްސަކޮށް އުމުރުން ދޮށީ މީހުންނަށް މިމައްސަލަ ދިމާވާލެއް ގިނައެވެ. މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ގުދުރަތީ ...

07/31/2017

ޗޮކްލެޓް ކާންވީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

މީރު ޗޮކްލެޓެއް ކާލުމަކީ ގިނަބައެއްގެ ހިތަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި މީހުންނަށް ޤަބޫލް ކުރެވިފައި އޮންނަނީ ޗޮކްލެޓަކީ މީހާގެ ބަރުދަން އިތުރުވެ ހ...

07/30/2017

ބޯ ހިރުވާނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގޭގައި ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ބޯ ހިރުވަނީ ކޮންސަބަބަކާ ހުރެކަންވެސް ނޭންގެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އުނދަގޫތަކެއްވެސް ވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ރުޅިގަދަވެ ބޮލުގަ ހުރި އިސްތަށި ބާލާ ހިސާބައްވެސް ދެއެވެ. މިކަމައ...

07/27/2017

ޕީނަޓް ބަޓާ ކައިގެން ބަލިތަކުން ދުރުވެވިދާނެ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ޕީނަޓް ބަޓާއަކީ ހަމައެކަނި ރަހަ މީރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ، ހަށިގަނޑަށް ވެސް ނުހަނު ފައިދާ ތަކެއް ފޯރުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ޕީނަޓް ބަޓާގައި އެކުލެވޭ މާއްދާ ތަކަކީ ބަލިބަލިން ހަށިގަނޑު ރައްކައު ކޮށްދޭ އެއްޗެ...

07/27/2017

ގާތުންކިރުދޭ ދުވަސްވަރު ކެއުމާއި ދުރުހެލިވުން ރަނގަޅު ބައެއް ކާނާ!

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ގާތުންކިރުދޭ ދުވަސްވަރުގައި ބައެއް ކަހަލަ ކާނާ ކެއުމާއި ދުރުހެލިވާން ޖެހެނީ ކީއްވެގެންކަމާއި އަދި އޭގެ މުހިންމުކަމަކީ ކޮބައިކަން އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ގާތ...

07/25/2017

ކުރުނބާ ފެނުން މޫނުމަތި އުޖާލާ ކޮށްލަމާ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ވަޒީފާގައި އުޅުމަށްފަހު، ނުވަތަ ދުވަހުގެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު ކުރުބާފެން ތައްޓެއް ބޯލުމަކީ ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ކަރުތެރެ ތެންމާލަންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ބުއިމަކީ މިއެވެ....

07/24/2017

ކޮފީބޮނީ ފައިދާވާގޮތަށްތަ ނުވަތަ ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށްތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކޮފީއަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންގެ ދުވަހުގެ ފެށުމެވެ. އަދި ކޮފީއިން ލިބޭ ފައިދާވެސް އެހާމެ ގިނައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަހަރެމެން ކޮފީބޯ މިންވަރާއި ގަޑިތަކަކީ ކޮފީގެ އެންމެ ހެޔޮ ބޭނުން ނުހިފ...

07/23/2017

ދޮށީ އުމުރުގައި ކުދިން ހޯދުމުގެ ފައިދާ.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ޅަދުވަސް ވަރުގައި ކިޔެވުމާއި ކެރިއާއެއް ބިނާކުރުމާއި، މަޖާ ކޮށްލުމަށް ދަތުރުކުރުމާއި ދުނިޔެއަށް ހޭލުންތެރިވެ ދިރިއުޅުމުގެ ބިންގާ ރަނގަޅަށް ބިނާކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކައްވެސް ކުރެވޭނެ އެންމެ ފައިދާ ހު...

07/22/2017

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މޭބިސްކަދުރު ކާންވީ ކީއްވެ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

މޭބިސްކަދުރަކީ ކާލަން މީރު އަދި އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް ހަށިގަނޑަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މޭވާ އަދި ތަރުކާރީއަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ އެއްޗެހިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން މޭބިސްކަދުރަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކުން ދު...

07/21/2017

ދުޅަހެޔޮ ހަންގަޑަކަށް މި ފަސް މޭވާ ބޭނުންކުރަމާ!

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ރީތިކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ފުންމާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ބޭރުފުށަށް ދައްކުވާދޭ ރީތިކަމަކީ މީހާގެ ވިސްނުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަ ތަކާއި، އަދި ދުޅަހެޔޮ ކާނާއެވެ. މާގިނައިން ޕެކެޓުގައި ބަން...

07/20/2017

ކެރެޓުން ލިބޭ ފައިދާ އިނގޭތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކެރެޓަކީ އަހަރެމެން ސެލެޑެއް ހަދާލަން ވިއަސް، ނުވަތަ ބަތް ގަނޑެއް ހަދާލަން ވިއަސް އަޅާލަން އެންމެ މީރު އެއް ތަރުކާރީއެވެ. އަދި ކެރެޓުން ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކެރެޓު ކާ މިންވަރު މީހުން ގިނަ ކުރާނެ ސަބަ...

07/16/2017

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ގާތުންދިނުން، ސިއްހަތު ރަނގަޅު މައިންނަށް ނުރައްކަލެއްނެތް - ދިރާސާ ރިވިއު

އާއިޝަތު ރިފާ

(ރޮއިޓަރސް) ސިއްހަތު ރަނގަޅު، ބެޑް ރެސްޓުގައި އޮންނަން ނުޖެހޭ މައިން، މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ގާތުން ދިނުމުން ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅުގެ ހެދި ބޮޑުވުމަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ޖާނަލްއެއްގަ...

07/15/2017

ޓްރެންޑިން