Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ކަޅުސައި ބުއިމުން ލިބޭ ފައިދާތަށް އިނގޭތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

އަހަރެމެން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި 'ގްރީން ޓީ' އަކީ ވަރަށް މަޤުބޫލު އެއްޗެކެވެ. އަދި ގިނަބަޔަކު ހިކެން ވެގެން ނުވަތަ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް 'ގްރީން ޓީ' ބޭނުން ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަޅުސ...

07/12/2017

ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެންބޮވޭތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ދުވަހުގެ ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލަން ކަމުގައި ވިއަސް، ކަސްރަތުކޮށްފައި ކަރުހިއްކުން ފިލުވާލަން ކަމުގައިވިއަސް، ފިނި ފެންތައްޓަކުން މީހާއަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލަ އިޙުސާސެކެވެ. އަދ...

07/11/2017

ފެންބުއިމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާތަށް އިނގޭތަ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

މިދުވަސްކޮޅަކީ ކެތްނުކުރެވޭ ވަރަށް ހޫނުގަދަވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަމީހުންނަށް ދަނީ ނުހަނު އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ބަލިމަޑުކަމާއިވެސް ކުރިމަތި...

07/10/2017

މާބަނޑުދުވަސްވަރު ޕްރޮޓީންސް ކާނެ މޮޅު 3 ގޮތެއް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ޕްރޮޓީންއަކީ ހަށިގަނޑު ހެދިބޮޑުވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީވާ އެއްޗެވެ. އަދި ބަނޑުބޮޑު އިރު ދަރިފުޅުގެ ހެދިބޮޑުވުމަށާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޕްރޮޓީންސް ބޭނުންވެއެވެ. އަންހެނަކަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ...

07/07/2017

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުންގެ ފައި ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާނެ 7 ގޮތެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހަކުރު ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން އެބައެއްގެ ފައި ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ފައިގެ ތަނެއް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައި ވޭތޯ ބެލުމާއި ހަލާކުވެފައިވޭތޯ ބެލުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެ...

07/07/2017

ފައިގައި އެސް ވަޅު ލުމުން ރައްކައުތެރި ވާނީ ކިހިނެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފައިގައި އެސް ވަޅުލުމަކީ އެކަމުން ވަރަށް ތަދުވެ އުނދަގޫވެ އަދި މީހާ ހަމަނުޖެހެވޭ ވަރުގެ ކަމެކެވެ. ފައިތިލައިގެ ކޮންމެ ދިމާއެއްގައި ވެސް އެސް ވަޅު ލާފާނެއެވެ. އެސް ވަޅަކީ ބޯވެފައިވާ ހަންކޮޅެކެވެ. ފ...

07/04/2017

ފައިތިލައިގައި ރިއްސާ ސަބަބުތަކާއި އެކަމުގެ ހައްލު

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހިނގުމަކީ އެންމެ ފައިދާހުރި ކަސްރަތެވެ. ނަމަވެސް ފައިތިލައިގައި ރިއްސާ ނަމަ ހިނގޭނެހެން ހީވޭ ހެއްޔެވެ؟ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ފައިތިލައިގެ ރިއްސުން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ...

07/03/2017

40% މީހުންނަށް ދަރިން ނުލިބެނީ ފިރިހެން މީހާގެ ސަބަބުން

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދަރިއަކު ހޯދުމަށް ދެމީހުން ބޭނުންވާނެއެވެ. އަންހެނުން ދަރި އުފުލާ ވިހޭ ކަމުގައި ވިއަސް ދަރިއަކު ހޯދުމުގައި ފިރިހެނުންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް ވެއެވެ. ދަރިއަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ފިރިހެންމީހާގެ ދަރި...

07/02/2017

ބުރުގާ އަޅާ މީހުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބުރުގާ އެޅުމުން ގިނަފަހަރު އިސްތަށިގަނޑަށް ވަރަށް އަވަހަށް ގެއްލުން ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ނުބެހެއްޓޭނެއެކޭ ނޫނެވެ. އެގޮތުން ބުރުގާ އެޅި ނަމަވެސް ރީތިކޮށް އިސްތަށިގ...

07/02/2017

މި 6 ބާވަތުގެ ކާނާ ކެއުމުން އަވަހަށް މުސްކުޅިވޭ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބައެއް ކަހަލަ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ނުހުންނަ ކާނާގެ ސަބަބުން ތިމާ ފަލަވެ ވަރުބަލިވާ ގޮތްވާނެއެވެ. އަދި އެ ބާވަތުގެ ކާނާއިން އަވަހަށް މުސްކުޅި ކޮށްލާނެއެވެ. އެ ބާވަތުގެ ކާނާ ތަކުގެ ތެރޭގައި؛ 1. ހަކުރު ...

07/01/2017

މާމުއި ބޭނުންކޮށްގެން ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި 3 ބުއިމެއް

ޢައިޝަތު ނައުރާ

މާމުއިއަކީ އެހާމެ ރަހަމީރު، އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އަދި ބޭސްވެރިކަމުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އިހުގެ ޒަމާނުގައި މިސްރުގައި، ތަނެއް ހަލާކުވުމުން ބޭސް އެޅުމުގެ ގޮތުންވެސް ވަނީ މާމު...

07/01/2017

ކާށި ތެޔޮ ބޭނުން ކޮށްގެން ސްޓްރެޗް މާކްސް ފިލުވާނީ ކިހިނެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސްޓްރެޗް މާކްސް އަކީ ހަންގަނޑަށް އަންނަ ކުއްލި ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންގެ ގައިގައި ސްޓްރެޗް މާކްސް އުފެދޭލެއް ގިނައެވެ. މި މާކްސްތައް އެންމެ ގިނައިން ފެނ...

07/01/2017

ފުރާވަރުގައި މާބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުވުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

އެމެރިކަން އެކަޑެމީ އޮފް ނިއުރޮލޮޖީގެ ޖާނަލް ކަމަށްވާ 'ނިއުރޮލޮޖީ' ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއް ބުނާގޮތުން ފުރާވަރުގައި މާބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުވާ ކުދިންނަށް އުމުރުން މައްޗަށްދާ ވަރަކަށް ސްޓްރޯ...

06/30/2017

ރަނގަޅަށް ނުކާނަމަ ވާނީ ކިހިނެތް؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

މާގިނައިން ކެއުމުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ޖެހޭ ގޮތަށް މާމަދުން ކެއުމަކީވެސް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަށިގަނޑަށް ވަކި މިންވަރަކަށް ކެލޮރީސް ބޭނުންވެއެވެ. މާބޮޑަށް ކެއުނ...

06/29/2017

މުރަނގަ ގަހުން ލިބިދޭ ބައެއް ފައިދާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަން ދުޅަވުމަށް ފަރުވާއެއް.  މުރަނގަތޮޅި ބޭނުންކުރުމަކީ ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަވެފައިވާ ތަންތަނަށް ފަރުވާއެކެވެ. އަދި ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން މުރަނގަ ގަހުގެ މުލަކީވެސް ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަނ...

06/28/2017

ޓްރެންޑިން