Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފޫޅު އިންނަ ބައްޓަމުން ޖެހިފައިވާ ބަލި ދެނެގަނެވިދާނެ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފޫޅަކީ މާ މުހިއްމު އެއްޗެއް ކަމުގައި ހީނުވިއަސް ފޫޅުގެ ބައްޓަމުން ތިމާއަށް ޖެހިފައިވާ ބަލި ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ. ފޫޅަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ އިންފެކްޝަންތަކާއި ...

06/28/2017

ބޭރަށް ހިންގުމުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވިޔަ ނުދޭށެވެ. ބޭރަށް ހިންގުމަކީ ހަށިގަނޑުން ގިނައަދަދަކަށް ފެން ބޭރުވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ބޭރަށް ހިންގާނަމަ އަބަދުވެސް ހަށިގަނޑުން މަދުވިޔަ ނުދޭން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެ...

06/27/2017

ފުއްޕާމެޔަށް ފައިދާ ހުރި ބައެއް ކާނާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކެންސަރުފަދަ ފުއްޕާމޭގެ އެކިއެކި ބަލިތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނޭވާލާ ވައިގައި ނުރައްކާތެރި މާއްދާތައް އެކުލެވޭނަމަ ފުއްޕާމޭގެ ސިއްހަތު ރަ...

06/25/2017

އާދަޔާހިލާފަށް ހަށިގަނޑު ބަރުވާން ދިމާވަނީ ކީއްވެ؟

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ހަށިގަނޑު ބަރުވުމަށް ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ނަގާއިރު، ހަށިގަނޑު ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަކީ ނުހަނު އުނދަގޫ ކަމެއްކަން އަހަރެމެން އެންމެންނަށްވެސް އިނގެއެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޑައިޓަކަށް ބަލައިގެން ކައިބޮއެ އު...

06/24/2017

މާބަނޑު މީހުން ކުރުން އެދެވިގެންނުވާ މަސައްކަތް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ޑަކުޓަރު ބެޑް ރެސްޓް ނުދޭނަމަ ހެލިފެލިވެ އުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ޓްރައިމެސްޓަރ ގައި ކުރުން އެދެވިގެން ނުވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި؛ ...

06/22/2017

ބްލެކްހެޑްސް ފިލުވާނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބްލެކްހެޑްސް އުފެދެނީ މޫނުގައި ހުންނަ އިސްތަށީގެ ބުޑު ބެދިގެންނެވެ. މިއީ މާ ބޮޑަށް މޫނު ތެޔޮވުމުން ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. އަދި މޫނު ސާފު ނުކުރާ ނަމަ މިކަންތައް ބޮޑުވުން ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. ބްލެކްހެޑްސ...

06/20/2017

ކިޑްނީގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ކެއުން ރަނގަޅު ބައެއް ކާނާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ރަތް ބެލްޕެޕާ ރަތް ބެލްޕެޕާ ގައި ސޯޑިއަމްގެ މިންވަރު ވަރަށް ދަށެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ގިނަ އަދަދަކަށް ވިޓަމިން ސީ، ވިޓަމިން އޭ، ވިޓަމިން ބީ6، އަދި ފޮލިކް އެސިޑް އާއި ފައިބާވެސް މި ތަރުކާރީގައި ހިމެނެއ...

06/20/2017

ކަންނެލި މަސް ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ހިތުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށްދޭ. ކަންނެލި މަހުން ލިއްބައިދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފައިދާއަކީ ހިތުގެ ސިއްހަތަށް ކުރާ ފައިދާއެވެ. ކަންނެލި މަހަކީ އޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް 'އޮމެގާ 3 ފެޓީ އެސިޑްސް' އެކުލެވ...

06/20/2017

މޫނުން ބިހި ނެގުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

މޫނުން ބިހިނަގަން ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ހުރެއެވެ. ހޯމޯނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންނާއި ޖެނެޓިކް މައްސަލަ ތަކުގެ ސަބަބުންވެސް ބައެއް މީހުންގެ މޫނުން ބިހި ނަގައެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި މިހެން ބިހިނަ...

06/19/2017

ކެއުމަށް ފަހު ކުރުމުން ދުރުހެލި ވާންވީ ކަންތައްތައް!

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުން ކުރުމާއި، ކަސްރަތުކުރުމާއި، ސިގިރެޓި ބުއިން ފަދަ ނޭދެވޭ އާދަ ތަކުން ދުރުހެލި ވުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ދެމި ހުރުމުގެ ބިންގަލެވެ. ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު ޑައެޓެއްގައ...

06/19/2017

ހީނުކުރާކަހަލަ ސަބަބުތަކާހުރެ ވެސް ބަރުވެދާނެ!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ހެނދުނުގެ ވަގުތަކީ ވަރަށް ހަމަހިމޭން އަދި މަޑުމައިތިރި ވަގުތެކެވެ. އަދި މިއީ ދުވަހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތެވެ. ކާމިޔާބުމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތު ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަ ކުރާ މީހުންނެވެ. އާނ...

06/19/2017

އަވަހަށް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ވޭތަ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ބޭނުންކުރެވޭ ކާނާގެ ސަބަބުން ޕްރޮޓީންސް، ފެޓްސް އަދި ފައިބާ ހިމެނޭ ކާނާ ބޭނުންކުރުމަކީ ގިނަވަގުތަށް ދެމިގެންދާ ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. މި މާއްދާތައް ކެއުމުގައި ނުހިމެނޭ ނަމަ އަބަދު ވަރުބަލިވެފ...

06/18/2017

ކާށިތެލަކީ ސިއްހީގޮތުން ފައިދާހުރި އެއްޗެއް ނޫން - ދިރާސާ

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ކާށިތެލަކީ ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ސިއްހީ ގޮތުން ފައިދާހުރި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމެރިކަން ހާޓް އެސޯސިއޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ކާށިތެލަކީ ބަޓާ އާއި ބީ...

06/17/2017

އެންޒައިޓީ ތަހަންމަލު ކުރާނަމަ އިނގެންޖެހޭ 6 ކަމެއް!

ޢައިޝަތު ނައުރާ

ކުރައިސިސް ކައުންސެލޯސް ބުނާގޮތުންނަމަ، މިއީ އެންޒައިޓީ އާ ބެހޭގޮތުން އެންމެންނަށްވެސް އިނގެންވާ 6 ކަމެކެވެ. އެންޒައިޓީ ނުވަތަ ނަފްސާނީބަލި ތަހަންމަލްކުރާ މީހަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި އިނގެންޖެހޭ ވަރަ...

06/17/2017

ބޯ ތަލަވަނީ ކީއްވެ؟

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ބޯތަލަވުމަކީ ގިނަ ފިރިހެނުންގެ ހަޔާތުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. އަދި މިއީ ތިމާ މުސްކުޅި ވަމުންދާ ކަމަށް އިހުސާސް ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ބޯތަލަވުމަކީ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތި...

06/17/2017

ޓްރެންޑިން