Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ގަޔާނުވާ ކަންތައްތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ލޯތްބަކީ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ސިފަތަކަކީ ލޯބީގެ ބާރުގަދަކޮށް ދެމީހުން ގާތްކޮށްދޭ ސިފަތަކަށްވާއިރު އަނެއްބައި ސިފަތަކަކީ އެކަކު އަނެކަކު ...

11/13/2017

ލޯބިން ފުރިގެންވާ ޒަވާޖީ ހަޔާތީ ހޯދާނީ ކިހިނެތް؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ޒަވާޖީ ހަޔާތެއްގެ ރަނގަޅު ފެށުމަކީ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެކެވެ. އެ އެޅުނު ރަނގަޅު ފާލާއިއެކު ލޯތްބާއި އަޅަލުމުގެ ފާލެއް އަޅައިފިނަމަ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގައި ނިކުންނާނެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނުހުންނާނެވެ. އެކެ...

10/31/2017

ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ދެކުދިން ދުރުވުމަކީ މާޔޫސްވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުއިން ގިނަ ފަހަރު ފެންނަ މަންޒަރަކީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ވަކިވެގެން ދިޔުމުން ހަޔާތުގެ އެކަން ބަރުދާސްތުކުރުމެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ކައިވެންނާ...

10/17/2017

ދެމަފިރިން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކިތަންމެ ލޯބިން އުޅޭ ދެމެފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައިވެސް މައްސަލަ ޖެހުމަކީ ވާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޖެހޭ ކުދި ކުދި މައްސަލަތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކާއި ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާ ނު...

10/07/2017

ޅައުމުރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކައިވެނި ރޫޅޭ ސަބަބެއް.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކައިވެނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކީ ކައިވެނީގެ މަޤްސަދު ދެމީހުންނަށް އެގި ކައިވެންޏަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމެވެ. ނަމަވެސް މުޖުތަމަޢުތަކުން މިއަދު ފެންނަ އާއިލާތަކަކީ ކައިވެންޏަށްޓަކައި ދޭންވާ އިހުތިރާމާއ...

10/05/2017

އަނބިމީހާގެ ސިއްރުތައް ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް ފިރިމީހާއަށް ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދެމެފިރިންނަކީ އެކަކު އަނެކެއްގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓައިދޭން ޖެހޭ ބައެކެވެ. ބައެއްފަހަރު އުޅޭ މާހައުލުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގޭގައި އިތުރު މީހުން އުޅުމަކީ އަނބިމީހާގެ އެނގެންނުޖެހޭ ސިއްރުތައް އެހެންމީހުންނަށ...

10/02/2017

ރަނގަޅު އަންބަކަށްވުމަށް މި ސިފަތައް އަށަގަތުން މުހިއްމު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދިވެހިންގެ ހަރުބަހެއްގައި ވެއެވެ. ވަޅި ރީތީ ތޫނީއްޔާއެވެ. އަނބި ރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެކެވެ. އުޅުމެއްނެތް ރީތި އަންހެނެއްގެ ރީތިކަން ފެންނާނީ ދުވަސްކޮޅަކަށެވެ. މަދު ދުވަސްކޮޅަކުން އޭނ...

10/01/2017

ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެވިދާނެ 4 ގޮތެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހަޔާތުގައި އުނދަގޫ ހިތްދަތިކަންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެއެވެ. ލޯބިވާ މީހަކު ބަލިވުން ނުވަތަ މަރުވުން، ވަޒީފާ ގެއްލުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެކެވެ. ހިތާމައިގެ ދަނޑިވަޅު...

09/23/2017

ބައިވެރިޔާއި ގުޅުން ކެނޑުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތަކީ ކޮބާ؟

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ލޯބިވެރިންނާއި ރައްޓެހިން ގިނަ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި އަހަރެމެންގެ ނަފްސަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގުޅުމަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމަށްޓަކައި އެކި ކަހަލަ ފޮތްތަކާއި ވާހަކަތައް ހުންނާނެއެވެ. އެންމެ ގިނައިން އަހަރެ...

09/18/2017

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ގުޅުމަކުން ދުރުވާނީ ކިހިނެއް.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުންވެސް އަނިޔާއެއް ލިބޭކަމުގައި ވާނަމަ އެމީހަކާއި ދުރުވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ގުޅުންތަކަކީ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮށްލ...

09/04/2017

އަޅާ ކިއުމަކީ އުފަލުގެ ހަލާކު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އެހެން މީހަކާ އަޅާކިއުމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ކުރިމަތިލާފައިވާނެ މީހެކެވެ. މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ދަރިން އެހެން ކުދިންނާއި އަޅާކިޔައެވެ. "ދަރިފު...

08/14/2017

އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިކަމަކީ ވިހައެއްކަން އަންގައިދޭ ނިޝާންތައް!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  ކޮންމެ މީހަކީވެސް ދެމެހެއްޓެނިވެގެންވާ ރަނގަޅު ރަޙްމަތްތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު އަހަރެމެން ރަޙްމަތްތެރިން ޚިޔާރުކުރާއިރު ވިސްނާނުލެވެއެވެ. ރަހްމަތްތެރިންނަކީ އެކުގައި ...

08/12/2017

މާފްކުރަން ދަސްކުރާށެވެ!

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ހަޔާތުގައި އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ދެރަކަމެއް ނުވަތަ އުދަނގުލެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. ސްކޫލް ދަޢުރުގައި އެހެން ކުދިން ތިމާއަށް މަލާމަތްކޮށް އަނިޔާކޮށްފާނެއެވެ. ބޮޑުވެ ވަޒީފާ...

08/11/2017

ތިބާގެ ބައިވެރިޔާ ތިބާގެ މަތިން ފޫހި ވެއްޖެ ކަމުގެ ބައެއް ނިޝާންތައް

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ގިނަ މީހުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި މިތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާނެބައެކެވެ. އެއްބަޔަކު ވަރިވާއިރު އަނެއްބަޔަކު ލޯބިވެގެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މީހާ އާއި ރުޅިވެއެވެ. މިއީ ގިނަ މީހުންނަށް ހި...

08/11/2017

ދެމަފިރިން ދޭތެރޭ އޮންނަ ލޯބި އިތުރުކުރުމަށް ސުންނަތުން ނެގިދާނެ ފިލާވަޅުތަކެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ގިނަމީހުންނަށް ހީވާ ކަހަލައެވެ. "ރޮމޭންސް" އަކީ ފެންވަރު މޮޅު ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި އުބައްތި ދިއްލައިގެން ތިބެ ކެއުމެވެ. ނުވަތަ އަގު ބޮޑު އޮގޮއްޓި އާއި ގަޑި ފަދަ ހަދިޔާ ގަނެ އަނެކަކު ހިތްހަމަޖައްސައިދ...

08/08/2017

ޓްރެންޑިން