Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ލޯބިވުމުގެ މުހިއްމުކަން

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

  އިންސާނުންނަކީ އެކެއް އަނެކެއްގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުމަށް ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އަނެކުންގެ ލޯބި ނުލިބޭނަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް މާޔޫސްކަމާއި ހިތާމަޔާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު އަހ...

08/06/2017

އަލަތު ކައިވެނީގެ ކުރިން ވަރީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން!

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

އަހަރެމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮގޮތުގައި ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ގުޅުން ކައިވެނީގެ ގޮށުން ގުޅުވާ ލުމަށްޓަކައި ބާރުއަޅާ، އަދި އެގުޅުން ހެޔޮގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނަސޭޙަތްތެރިވާ މާތް ދީނެ...

07/18/2017

ފިރިހެނެއްގެ ކިބައިން މިއިން އެއްވެސް ސިފައެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އަވަހަށް ދުރުވޭ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

1. ޝައްކު ކުރާ މީހަކަށް ވުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ހުރަސް އަޅާ އަބަދު ޝައްކު ކުރާނަމަ އެ ފިރިހެނަކާއި ގާތް ނުވާށެވެ. މީހަކާއި އެކު ބޭރަށް ދިއުމުން މާ ގިނައިން ސުވާލު ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާނަ...

07/03/2017

އާއިލާއިން ހޯދާ މީހާ އާ ކުރާ ކައިވެނި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ މުސްލިމުން ކައިވެނި ކުރަން އަންގަވާފައިވާ ގޮތެވެ. އާއިލާއިން ދައްކާ މީހަކާއި އާއިލާއާއި އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެން ވާހަކަ ދައްކާލުމަށްފަހު ދެން ކައިވެނި ކުރަންވީއެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އ...

07/02/2017

ވިސްނުންތޫނު އަންހެނުންނަށް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅެން އެހާ އުނދަގުލީ ކީއްވެ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ ވެސް އަންހެން ރަހުމަތްތެރިން ތިބުމަކީ އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެތަނުން ބައެއް ކުދިންނަކީ ކައިވެނި ކުރުމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކުދިންނެވެ. މަޖާ، އަޚުލާގު ރަނގަޅު، އޯގާވެރި، ވަފާތެރ...

07/01/2017

ބައިވެރިޔާ ކިބައިގައި މިއިން އެއްވެސް ސިފައެއް ވާނަމަ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރޭ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރަނގަޅު ފިރިހެނަކު ހޯދުމަކީ މި ޒަމާނުގައި އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި މި ބަޔާން ކޮށްލާ ސިފަތައް ހުރެއްޖެ ނަމަ އަވަހަށް އޭނާ އާއި ކައިވެނި ކުރާށެވެ. 1. ހުރިހާ އަންހެނު...

06/29/2017

ބައިވެރިޔާ ތިބާދެކެ ލޯބިވާން ޖެހިލުން ވޭތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޯބިވެރިޔަކާއި ގުޅިގެން އުޅުނު މީހެއް ނަމަ ހިތްދަތިކަމާއި އެއް ފަހަރު ނަމަވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާނެއެވެ. މިއީ ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތެވެ. ތިމާގެ ހަޤީޤީ ބައިވެރިޔާ ލިބެންދެން ކަންތައްތައް ހިނގާނ...

06/23/2017

ކާމިޔާބު 'ދުރު ރާސްތާ' ގުޅުމެއްގެ ސިއްރު

ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުންނާއި، ގިނަ މީހުންނަކީ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ވުމުން ގިނަ މީހުންނަކީ ލޯންގް ޑިސްޓެންސް ރިލޭޝަންޝިޕެއްގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. މ...

06/18/2017

މި 5 ވައްތަރުގެ އަންހެނުންނާ ކައިވެނި ނުކުރާތި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ އަންހެނުންނަކީ އޭނާ އަށް ރަނގަޅު ނޫން މީހުންނަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހުންނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ބައެއް ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ކަމުދަނީ ގޯސްކޮށް އުޅޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން އަންހެނުންނެވެ. ނަމަވެސް ...

06/16/2017

މި 5 ވައްތަރުގެ ފިރިހެނުންނާ ކައިވެނި ނުކުރާތި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކައިވެންޏަކީ ވަރަށް ވިސްނާފައި މެނުވީ ކުރަން ނުވާނެ ކަމެކެވެ. ކައިވެނި ކުރާއިރު އެއީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ ކައިވެނި ދެމިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނުވާހާ ހިނދަކު ކައިވެނި ކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫނ...

06/15/2017

އެއީ ހަމަ ހަޤީޤީ ލޯބިތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރަނގަޅު މީހަކު ލިބުނުކަމުގައިި ވިއަސް އެމީހެއް ދެކެ ހަޤީޤީ ލޯބި ނުވެވޭނަމަ ދެ ޚިޔާލެއްގައި އުޅެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި ގިނަފަރަހު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްވެސް ނުފެނެއެވެ. މިގޮތުން ހަޤީޤީ ލޯބި ވޭތޯ...

06/14/2017

ބައިވެރިޔާއަކީ ތަޤްދީރުގައިވާ މީހާ ކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

މީީހަކާ ގުޅުމެއް ބާއްވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހިތައްއަރާނީ މިއީ ދިރިއުޅުމުގައި ކިހާ ހިސާބަކަށް ދާނެ މީހެއް ބާވެއެވެ. އެންމެ ފަހު ސިކުންތާއި ޖެހެންދެން ވެސް އުޅެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެނީ ހަމައެ...

06/12/2017

ބައިވެރިޔާ ތިމާއާއި އެކު އުޅެން ބޭނުންނުވާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ތިމާއާއި ތިމާގެ ބައިވެރިޔާއާއި މައްސަލަ ޖެހުމަކީ އާއްމު ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ކުދި ކުދި މައްސަލަތައް ވެސް ޖެހުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޖެހުން ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައިވެރި...

06/11/2017

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭއިރު ފިރިހެނުންނަށް ކުރެވޭ 8 ކުށް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފިރިހެނުންނަކީ ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ބައެކޭ ބުނުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ. ބައެއް މީހުން މަރުދަން ޖެހޭ ވަރަށް ލޯބިވެ އެކަން ފާޅުކޮށް ހަދައެވެ. އަނެއް ބައި މީހުން ލޯބިވިޔަސް ފާޅެއް ނުކުރާނެއެވެ. ތިރީގައި މ...

06/11/2017

ތިމާ ދެކެ ލޯބި ނުވާ މީހާ ބޭނުން ވަނީ ކީއްވެ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ތިމާއަށް ރަނގަޅު މީހާ ތިމާ ދޫކޮށްލާނެއެވެ. އަދި ފަހަތުން ނޫޅޭ މީހާ ފަހަތުން އާދޭސް ކުރަމުން ދުވާނެއެވެ. ހިތް އެދޭ މީހާ އަކީ އަބަދުވެސް ތިމާއާމ...

06/07/2017

ޓްރެންޑިން