Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ރޯދަ މަހު އަނބިމީހާއަށް އެހީތެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރޯދަ މަހަކީ އަންހެނުން ވަރަށް ބުރަކޮށް ބަދިގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މައްސަރެކެވެ. ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތަށް ތަފާތު ވައްތަރު ކާނާ ތައްޔާރުކޮށް އެވަގުތަށް އެންމެންގެ މޫނު ތަކުން ހިނިތުންވުމެއް ވެސް ގެނެސްދެނީ ހަމ...

05/30/2017

ބައިވެރިޔާ އެހެން މީހަކާއި ގުޅުމެއް ބާއްވާކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބައިވެރިޔާ އާ މައްސަލަ ޖެހެން ފެށުމާއިއެކު ހިތުގައި ޝައްކާއި ވަޙުމުތައް އުފެދެން ފަށައެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ބައިވެރިޔާއާއި އެހެން މީހަކާ ގުޅުމެއް ބާއްވާހެން ހީވާން ފަށާނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރު ހީވާ ހީ...

05/26/2017

ބައިވެރިޔާ ބޭވަފާތެރި ނުވާނެ ކަން ދެނެގަނެވިދާނެ 5 ގޮތެއް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ާާލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ދެބައިވެރިން ވަކިވާން މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ބޭވަފާތެރި ވުމެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ. ...

05/22/2017

ލޯތްބަށް ވުރެ ފައިސާ މުހިއްމު ހެއްޔެވެ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބައެއް މީހުންނަށް ފައިސާ މުހިއްމުވާއިރު އަނެއް ބައިމީހުންނަށް މުހިއްމީ ލޯތްބެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ފައިސާ ހުރެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވާނެއެވެ. މިއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަޤީގަތެއް އޮތް ވ...

05/14/2017

ޝައްކު، ކައިވެނީގެ ހަލާކު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހިތުގައި އުފެދޭ ޝައްކު ނުވަތަ ވަހުމަކީ ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި ރޫޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބެވެ. ތިމާއަށް ތިމާގެ ފިރިމީހާއަށް ޝައްކު ކުރެވެނީކަމުގައި ވަނީނަމަ ސުވާލުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ސުވާލު ގި...

05/09/2017

ލޯބިވުމަކީ ކުށެއްތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ނޫނެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ތިމާއަށް ތިމާ ލޯބިވާ މީހާ ނުލިބުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ލޯބިވުމަކީ ކުށެކޭ ހީވާ ފަހަރު ފަހަރުވެސް އަންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުށެއް ނޫނެވެ. ލޯތް...

05/09/2017

މިނިވަންކަން ނުލިބޭނަމަ ބައިވެރިޔާއާއި އެކީ އުޅުން ރަނގަޅުވާނެތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ދެބައިވެރިންގެ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަ ޖެހެން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކަށް ފެނިގެން މިދަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިތުބާރު ނުކުރެވިގެން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެވެ. ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި މިޒާޖު ދެނެގަނެ ވިސްނ...

05/05/2017

ލޯބިވާ މިންވަރު ދެނެގަނެވިދާނެތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޯތްބަކީ އިޙުސާސެކެވެ. އަތްލެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެކެވެ. އިޙުސާސް ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އަދި ލޯތްބަކީ ފެންނަ އެއްޗެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން ލޯބިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެކި ...

05/04/2017

ލޯބީގެ ހަޤީޤީ މާނަ މިވަނީ އޮޅިފައި، ކޮންމެ ގުޅުމަކަށް ލޯބީގެ ނަން ދެވިފައި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ލޯބި، މި ލަފުޒަކީ އެތައް ބައެއްގެ ދުލުން އަޑު އިވޭ ލަފުޒެކެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މި ޒަމާނުގައި މި ލަފުޒު ބޭނުން ކުރާ އަދަދު ގިނަވެއްޖެއެވެ. ލޯތްބަކީ ދުލުން ބުނެލަން ފަސޭހަ ލަފުޒެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ހ...

05/02/2017

ވަރިވާން ދިމާވާ 7 ސަބަބެއް

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ނާކާމިޔާބު ވި ކައިވެންޏާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ކައިވެނި ރޫޅެން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ވެސް ރޭކާލަނީ މާފަހުންނެވެ. އެގޮތުން ވަރި އާ ބެހޭ ލޯޔަރ...

05/01/2017

ޓްރެންޑިން