Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ހިޔާލް ފާޅުކުރުމަކީ އިމުންނެއްޓެންޖެހޭ ހައްޤެއް ހެއްޔެވެ؟

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއެއްގައިވެސް އެބަޔެއްގެ ހިޔާލަކީ މުހިންމު އަދި އޭގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ވަކިވަކި އަފުރާދުންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އިސްލަހަށްޓަކަ...

10/27/2017

26 ޖުލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަސް.

ޙައްވާ މައިޝާ އިބްރާހީމް

ފެންނުލިބިފައިވާ މީހަކަށް ފެނުގެ މުހިންމުކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭފަދައިން މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް އަޅުވެތިކަމުގެ އިޙްސާސް ވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ...

07/26/2017

ޒަމާނަކީ އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި ގޮސް ޖެހެވޭ ދަންތުރައެއް

ޞޮފާ (ފަތިސްތަރި ޞޮފާ)

އަހަރެމެންގެ މާމަމެނާއި ކާފަމެން އުޅުނު ޒަމާން މާޒީއާއެކު ގޮސް އޮބިއްޖެއެވެ. އަހަރެމެންގެ މަންމަމެންވެސް އެ ދުވަސްތައް ހަނދާން ހުންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަތަކަކީ މިހާރު އަހަރެ...

07/12/2017

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަސް 2017

ގުޑުމީނާ

މިޔަދަކީ ދުނޔޭގެ ޢާބާދީ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ޢާބާދީ އާއި ގުޅުން ހުރި އެއްމެ މުހިންމު އެއް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ދަރިމައިވާ ޢުމުރުގެ އަންހެނުންނާ މެދު ވިސްނާލުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކު...

07/11/2017

ފައިސާ ރައްކައު ކުރަން ވިސްނަނީ ކިތައް މީހުންބާ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގެ ދެބައި ކުޅަ އެއް ބައި މީހުންނަކީ ކޮފީ ތަކުގައި މުޅި ދުވަސް ހޭދަކުރާ ބައެކެވެ. ދުވާލަކު 3-4 ކޮފީ އަށް ނާރާ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. އެންމެންނަކީ މިލިއަނަރުން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް ހ...

07/03/2017

މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުން: ރާއްޖެ ސާފު ކުރަން އެންމެންގެ އެއް ބާރުލުން ބޭނުންވޭ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަގުމަތިން ހިނގާލާފައި ދާއިރު ކުނި ނުފެންނަ ތަނެއް ހުރޭ ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައެއް މީހުން މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެއެކޭ ނޫނެވެ...

05/22/2017

ބިދޭސީންނަށް އިޙުތިރާމު ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި އެންމެ އާއްމުވެފައިވާ އެއް ކަމަކީ ތަފާތު ކުރުމެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް ކިތައްމެ އިޙުތިރާމް ކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އިޙުތިރާމު ކުރާތަން ފެންނާނީ ...

05/21/2017

އަންހެން ކުދިންނަށް އުނދަގޫކުރުން ގިނަވެފައި، ރާއްޖެ ރައްކާތެރިހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަގުމަތީގައި އެކަންޔެއް ނޫނެވެ. ރެސްޓޯރެންޓް އަކަށް ދިޔަޔަސް، ހަސްފަތާލަކަށް ދިޔަޔަސް ނުވަތަ އާންމުންގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ފިރިހެނުންގެ އުނދަގޫ މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އުނދަ...

05/17/2017

ރާއްޖޭގައި ހަނގާ (ބުލީ) ކުރުން ގިނަވެފައި، ޙާއްސަކޮށް ސުކޫލުތަކުގައި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސުކޫލަކަށް ބަލާލިއަސް އެކި އުމުރުފުރާގެ އެކި މިޒާޖުގެ އެކި ކަހަލަ ކުދިން ފެންނާނެއެވެ. އެއް ކުއްޖަކު މަޑުން ހުރިއްޔާ އަނެއް ކުއްޖަކު ވަރަށް ހެލަނި ވާނެއެވެ. އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެ...

05/16/2017

ރާއްޖޭގައި ރެސްޓޯރެންޓް އެއް ނުވަތަ ހޮޓެލް އެއް ހުސްވެފައި ހުއްޓާ ފެނޭތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގައި ކޮފީ ބޯ ތަންތަނާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. މަހުގެ ކުރީކޮޅަކީ އަދި ޚާއްސަކޮށް މީހުން ކޮފީތަކަށް އަރާވަރު ގިނަވާ ދުވަސްކޮޅެވެ. މަހު މުސާރަ ލިބުމާއިއެކު ހުރިހާ އެންމެން އެކި ރެސްޓ...

05/14/2017

ޤައުމުގެ ޙާލަތު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖެއަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސް ބޮޑެތި ތަރައްޤީތަކެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް މިއަންނާނީ ގިނަވެ، އެމީހުން ކުށްކުރާ ގޮތް ވެސް ތަރައްޤީ ވެފައެވެ. އެހެން ކަމުން، މީހުން ދެކ...

05/13/2017

ރާއްޖެއަށް "ޕެރެޑައިޒް" ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވަނީ ކީއްވެ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގެ ރީތި މަލަމަތި ފެނިފައިވެސް ރާއްޖެއަށް އެނަން ނުދޭންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތައް ފެނި ހައިރާން ނުވާނީ ކާކުބާއެވެ؟ ގައިމުވެސް ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ...

05/05/2017

ޓްރެންޑިން