Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ނަޓެއްލާ ޕޭންކޭކް ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: - އިންސްޓެންޓު ޕޭންކޭކް މިކްސް - ނަޓެއްލާ - ބަޓަރު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ޓެރޭއަކަށް ޕާޗްމެންޓް ޝީޓެއް ނުވަތަ ކިޗަން ފޮއިލް ލުމަށްފަހު ޕޭންކޭކްގެ ބައްޓަމަށް 1/2 އިންޗި ބޯމިނަށް ...

11/30/2017

ބުޅި އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޅިތައް އިތުރަށް ރީތިކޮށްދޭ މާސްކެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ގިބަޔަކު ފަން އިސްތަށިގަނޑަށް ލޯބިކުރާއިރު އެތައް ބަޔަކަށް ލިބިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ބަލާލަން ހިތްގައިމަސް ބުޅި އިސްތަށިގަނޑަކީ ރީތިކޮށް ގެންގުޅެން އުދަނގޫ އިސްތަށިގަނޑެވެ. ބައެ...

11/27/2017

ސްނޭކް ގަހެއް ހައްދާނެ ގޮތް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ގޭތެރޭގައި ހުންނަ ވައިގައި އޮކްސިޖަން މިންވަރު އިތުރުކޮށްދީ ވައިގައި ހުންނަ ވިހަތައް ސާފުކުރުމަށް ސްނޭކް ގަހަކީ ވަރަށް ކަމުދާ ގަހެކެވެ. މިއީ މަދު ފެންފޮދެއް ދީގެން ހެއްދިދާނެ ގަހެކެވެ. މާގިނައިން ފ...

11/25/2017

ތުންފަތަށް މަޑުކަން ގެނެސްދޭ ގުދުރަތީ ސްކްރަބެއް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: ކުޑަ ބީޓްރޫޓެއް 2 ސަމުސާ ރޯކިރު 1 ސަމުސާ ރޯޒް ވޯޓާ 1 ފިނިފެންމާ   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ބީޓްރޫޓް ސާފުކޮށްފައި ތޮށި މެށުމަށްފަހު ކޮށާލާށެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި އެއްޗެއްސާއި އެއްކޮ...

11/25/2017

ހަނީ ރޯސްޓެޑް ކެރެޓް ރެސިޕީ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި: 6 ޅަ ކެރެޓް 1 ސައިސަމުސާ ސަމުސާ މާމައި ކުކިން އޮއިލް ނުވަތަ ޒައިތޫނި ތެޔޮ ރަހަލާވަރަށް ލޮނު ރަހަލާވަރަށް އަސޭމިރުސް 1/2 ލުބޯ ހުތް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ކެރެޓްތައް ސާފުކޮށްލުމ...

11/23/2017

ސަބުދެލި މިލްކްޝޭކް

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: - 1 ޖޯޑު ތޮށިމަށައި އޮށްނަގާފައިހުރި ސަބުދެލި - 1/2 1 ޖޯޑު ފިނިކޮށްފައިހުރި ކިރު - 3 ކަދުރު އޮށްނަގާފައިހުރި - 1 ސަމުސާ މާމުއި   ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ހުރިހާ އެއްޗެހި މިކްސަރ...

11/22/2017

ލޯކައިރި ކަޅުވާ ބައެއް ސަބަބު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ނިދިމަދުވުން އާންމުކޮށް ލޯކައިރި ކަޅުނޫން މީހަކު ނިދިމަދުވުމުން ލޯކައިރި ކަޅުވާނަމަ ރަނގަޅަށް ނިދަން އާދަކުރާށެވެ. ފެންމަދުވުން ފެންމަދުވުމުންވެސް ލޯކައިރީގައި ހުންނަ ތާޒާކަން ކެނޑި ލޯދަށް ކަޅުކ...

11/19/2017

ގޮފިކޮޅަކުންވެސް ރޯޒްމެރީ ހެއްދިދާނެ

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ހަނދާންގަދަކުރުމަށާއި އިސްތަށިގަނޑުގެ ސިއްހަތަށްވެސް ރޯސްމެރީއަކީ ވަރަށް ފައިދާހުރި ގަހެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ފެންނަން ނުހުންނަ ގަހަކަށް މިގަސް ވިޔަސް ރޯޒްމެރީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ހެއްދިދާނެއެވެ....

11/18/2017

ގަނޑުފެނުން ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ފައިދާތައް

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ގަނޑުފެނަކީ އެންމެ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އެކައްޗެވެ. އެ ހަދާކަށް މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އަދި އެ ހޯދަން މާ ދުރަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މިހާރުވެސް އައިސްއަލަމާރި ހުޅުވާލުމާއިއެކު ގަނޑު...

11/18/2017

މަންޝާ 2 (އެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

އެހެންތަ! އެހެންވީ އިރު ހިނގާ ކުރުސި ކިޔައިގެން ނިދަން ދޯ... މާދަމާ ޤުރުއާން ކްލާހަށްވެސް ދާން ވާނެއްނު.... އިނގޭތަ.. ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤުރުއާން ކިޔަވާ ނަމާދުކުރާ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ދެރަކަމެއް ނުވާނ...

11/13/2017

މަންޝާ 2 (ތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ކޯއްޗެކޭ ކިޔާކަށް ކަލޭތީ މާތާހިރު މީހެއްނު... ކަލޭ ގެއަށްގޮސް ޝާކިރަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނަސް މަށަށް ވަރިހަމަ.. ހަމަ ކިޔަންވީ... ކަލޭގެ ދަރިއަށް ކަލޭ ހެދި ފަންޑިތަ އެނގުނީމަ ޝާކިރު އެންމެ ...

11/09/2017

ބިހި ނައްތާލަން އައިސް ކިއުބް ކަމުދަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބިއްސަކީ ދުޅަވެ ބައެއްފަހަރު ދޮސްވެފައިހުންނަ ބަލިތަނެކެވެ. އައިސްއަކީ އާންމުކޮށް ދުޅަވެ އަނިޔާވާ ތަންތަނުގައި ހާކަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ބިހީގައި އައިސް އުނގުޅުމުން ހަންގަނޑުގެ ދަށުގައިވާ ލޭނާރ...

11/08/2017

މަންޝާ 1 (ފަންސާސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

އެހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކައިފިއްޔާ ކަންތައް ވެދާނެގޮތަކާ ދޭތެރޭ މަންޝާ ވިސްނާލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން މަންޝާގެ އަތުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. ޒޭބާ އޭނާގެ އަތުގައި ހިފި ދިމާ ހުރީ ފާޑަކަށް ކަޅުވެފައެވެ. ހީވ...

11/08/2017

ބޮސް ( ފަހުބައި )

ޝައިން

ދުވާލުގެ ހަލަބޮލިކަން ކެނޑި ހަމަހިމޭން ފިނި ރެއަކަށް ދުނިޔެ މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ. ނާއިކްއާއި އާނާގެ ކައިވެނި ހަފްލާއަށްޓަކައި ރަންގަލީގެ ރީތި ގޮނޑުދޮށް ވަރަށްފުރިހަމައަށް ޒީނަޒްތެރި ކުރެވިފައި ވެއ...

11/07/2017

މަންޝާ 1 (އޮނަފަންސާސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މަންޝާ ތެދުވެ ހިންދެމިލިއެވެ. ކަރު ދެފަރާތަށް އަރިކޮށްލަމުން ޒިބާނާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. "ޒިބާން މަބެނާ ކަންތައް ކެރިމެއި ނޫނީ މަންޝާގެ ހަށިގަނޑުން އަވަ ނިނުކުންނަށުން..." (ޒިބާން އަހަރެން ބުނާ ...

11/07/2017

ޓްރެންޑިން