Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އެހެނިހެން

ލޯކައިރި ކަޅުވާ ބައެއް ސަބަބު

19 ނޮވެންބަރ 2017 - 21:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ނިދިމަދުވުން

އާންމުކޮށް ލޯކައިރި ކަޅުނޫން މީހަކު ނިދިމަދުވުމުން ލޯކައިރި ކަޅުވާނަމަ ރަނގަޅަށް ނިދަން އާދަކުރާށެވެ.

ފެންމަދުވުން

ފެންމަދުވުމުންވެސް ލޯކައިރީގައި ހުންނަ ތާޒާކަން ކެނޑި ލޯދަށް ކަޅުކަމަށް ދަށްކާނެއެވެ.

ލޮނު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ގިނަވުނަ

ހަށިގަނޑުގައި ލޮނު މާގިނަވުމުން ލޯދަށަށް ފެންޖަމާވެ ލޯކައިރި ދުޅަ ވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. 

އާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަވުން

ބައެއް ފަހަރު ލޯކައިރި ކަޅު މީހުންނަކީ އާއިލީ ގޮތުން އެކަން ވާރުތަ ވެފައި ހުންނަ މީހުންނެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން