Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އެހެނިހެން

ސަބުދެލި މިލްކްޝޭކް

22 ނޮވެންބަރ 2017 - 09:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

- 1 ޖޯޑު ތޮށިމަށައި އޮށްނަގާފައިހުރި ސަބުދެލި

- 1/2 1 ޖޯޑު ފިނިކޮށްފައިހުރި ކިރު

- 3 ކަދުރު އޮށްނަގާފައިހުރި

- 1 ސަމުސާ މާމުއި

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ހުރިހާ އެއްޗެހި މިކްސަރަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. މިއީ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ކަމުދާނެ މީރު ބުއިމެކެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން