Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އެހެނިހެން

ބުޅި އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޅިތައް އިތުރަށް ރީތިކޮށްދޭ މާސްކެއް

27 ނޮވެންބަރ 2017 - 12:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ގިބަޔަކު ފަން އިސްތަށިގަނޑަށް ލޯބިކުރާއިރު އެތައް ބަޔަކަށް ލިބިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ބަލާލަން ހިތްގައިމަސް ބުޅި އިސްތަށިގަނޑަކީ ރީތިކޮށް ގެންގުޅެން އުދަނގޫ އިސްތަށިގަނޑެވެ. ބައެއްފަހަރު ބުޅިތައް ހޭވި ހިކި އިސްތަށިގަނޑުގެ ބުޅިތައް ރޫޅޭ ގޮތްވެއެވެ. މިކަމަށް ތިރީގައިވާ މާސްކު ތަޖުރިބާ ކޮށްލާށެވެ.

ބޭނުންވާތަކެތި:

- 1 ބިހުގެ ގޮބޮޅި

- 2 ސަމުސާ ޒައިތޫނި ތެޔޮ

- 1 ސަމުސާ މެޔޮނައިޒް

ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު އިސްތަށިގަނޑުގައި ހާކާފައި 30 މިނެޓްވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ޝޭމްޕޫއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮވެލާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޒާހި | 27 ނޮވެންބަރ 2017 - 14:58

ސައިންގެ ވާހަކަ މިހާރު ނުގެނެސްދެނީ ކީއްވެގެންތަ

ޓްރެންޑިން