Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އެހެނިހެން

ތުންފަތަށް މަޑުކަން ގެނެސްދޭ ގުދުރަތީ ސްކްރަބެއް

25 ނޮވެންބަރ 2017 - 12:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

ކުޑަ ބީޓްރޫޓެއް

2 ސަމުސާ ރޯކިރު

1 ސަމުސާ ރޯޒް ވޯޓާ

1 ފިނިފެންމާ

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ބީޓްރޫޓް ސާފުކޮށްފައި ތޮށި މެށުމަށްފަހު ކޮށާލާށެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި އެއްޗެއްސާއި އެއްކޮށް ގްރައިންޑަރަކަށް އަޅައި މުގުރާލާށެވެ. ގިނަ ދުވަހަށް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ ވިޓަމިން އީ ކެޕްސޫލްއެއް ފަޅާލުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. މިސްކްރަބަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ކެމިކަލް ނުޖަހާހުރި ތާޒާ ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން