Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

މަންޝާ 2 (އޮނަތިރީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މަޢްރިބް ނަމާދަށް ގޮވި އިރު ލަތީފާ ހުރީ އެ ފަޅުގެ ކައިރީގައެވެ. ޖިފްޓިގެ ތެރޭގައި ހުރި ރޯނު އެނދުގައި އިށީނދެގެން އިން އިރު ލަތީފާގެ ހިތް އަވަސްވަމުން ދިޔައެވެ. ޟިރާރު އަންނާނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރ...

11/06/2017

މަންޝާ 1 (އަށުޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ތެހެއި ޔަގީންކަން އޮއްފެހޭ މަދައްކާ ވާހަކަސް ކަނޮލާއި އަޑޮއަހަފެލަ... ތަޒްކިޔާ އެބެނީ ތެދަށްފެހޭ ޒިބާން ކާވެނި ކެރާށް ޖެހޭނެއި ތަޒްކިޔާއި... މަށް ތަޒްކިޔާއަކީ ކިހެއިވަރެއްގެ ކޫދަކާކަން އެއިނގެން މ...

11/06/2017

ބޮސް ( ސައުރަވަންނަ ވަނަބައި )

ޝައިން

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ރަނގަޅު ވަގުތެއް ބަލާފައި ނިޔާޒް އައިކްއާ އެކަނި ބައްދަލުކުރިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ހާލުއަހައި އޮޅުން ފިލުވިއެވެ. އައިކް ރޮވިފައި މާޔާ ކަންތައްކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ ނިޔާޒްއަށް ކިޔައިދި...

11/05/2017

އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރުމަށް ތިބާ އަތްއުފުލުމީ ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ފިނޑިކަމެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އަންހެނުންނަކީ ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބަޔެކެވެ. އެކަނބަލުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެކަނބަލުންގެ އިއްޒަތާއި ކަރާމާތް އޮތީ ގޮތްނޭނގޭ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ތެރ...

11/03/2017

މަންޝާ 2 (އަށާވީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މެހެކްގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުސްކޮށްލެވުނީ ޒޯއީގެ ކަރުގައި އަޅާފައިވާ ފަށަށެވެ. އޭގައިވާ ބެރެބެދިމާ ރަތްކުލައިން ދިއްލިފައިވާކަން މެހެކްއަށް ފާހަގަ ވިއެވެ. "ކިހިނެއް މި ވަނީ؟..." ޒޯއީގެ ކަރުގައި އަޅާފައިވ...

11/02/2017

ވިސްނުން ބަލިކަށިކުރުވަނީ މިކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

ވިސްނުމުގެ ނިޢުމަތަކީ ނިއުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ވިސްނުމާއި ހިޔާލަށް ވަރަށްބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. ކުޅަދާ...

11/02/2017

ބޮސް ( ތޭވަންނަ ވަނަބައި )

ޝައިން

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށްފަހު އަޒީޒް އަރާމުކޮށްލަން ކޮޓަރީގައި އޮއްވައި މާޔާ އައެވެ. " އަނހާ...ދަރިފުޅާ....ކަމަކުތަ؟.." މާޔާގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން އަޒީޒް އަހާލިއެވެ. " އާނ...ވަރަށްބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަން...

10/31/2017

މަންޝާ 2 (ހަތާވީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

މެންދުރުގެ ދިލަ ހޫނު އަރަމުންދިޔަ އަވިން މަންޝާގެ ނިތްކުރިމަތިން ފާޅުވަމުންދިޔަ ދާތިކިތައް އެއް އަތުން ފޮހެލަމުން މައްޗަށް ބަލާލަން މަންޝާ އިސްއުފުލާލިއެވެ. ދެލޯ ހަނިކޮށްލަމުން އުޑުމައްޗަށް ބަލާލި ...

10/30/2017

އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ދިދައިގައި ދަނބުކުލަ ނެތީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ދަނބުކުލައަކީ ގިނަބަޔަކަށް މަޤްބޫލު ކުލައެކެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް ރީތިކުލައެއްވެސް މެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފާހަގަ ނުވާނެ ކަމަކީ ދުނިޔޭގެ 196 ޤައުމުވާއިރު މިއިން އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ދިދައިގައ...

10/29/2017

ބޮސް ( ބާވަންނަ ވަނަބައި )

ޝައިން

ނިޔާޒް ނުވެސް ވިސްނާ ހުއްޓައި މާޔާ ހަރުގަނޑު ކޮށްޕާލުމުން ދާދި ފަސޭހަކަމާއެކީ ނިޔާޒްއާއެކު ހަރުގަނޑު އަރިއަޅާލިއެވެ. ނިޔާޒްގެ އަތުގައި އޮތް ބޮކި ވެއްޓި ފުޑުފުޑުވީ އަޑާއި ވެއްޓެމުންދިޔަ ނިޔާޒްގެ ހަޅ...

10/29/2017

ޤަބޫލުނުކުރެވުނަސް ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ ބުރަ ބަޔަކީ އަންހެނުންނެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު

އަންހެނަކު ނިދައިފިކަމުގައިވަނީނަމަ އެއީ ވަރަށް ކަންނެތް އަންހެނެކެވެ. ބުނާ ކަމެއް އެއިރަކު ނުކޮށްދީފިކަމުގައިވަނީނަމަވެސް ވާނީ ކަންނެތް އަންހެނަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ ފިރިހެނުން ޤަބޫލުކުރާގޮތެވެ. އެ ޤަ...

10/28/2017

ތޮރާ- ފެންވަރާއިރު ގައި އުނގުޅަން ވަރަށް ރަނގަޅު

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ތޮރާއަކީ ރިހަ ކެއްކުމާއި ފޮނި ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަޤްބޫލް އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ތޮރާއިން ފެންވެރާ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ. ރަނގަޅު ހަރުވެފައިވާ ތޮރާގެ މަޑުބައި ވަކިވުމުން ދެނ...

10/27/2017

މަންޝާ 2 (ސައްބީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

"ކީއްކުރަން މަށަށް ތި ގޮވީ؟..." ބިރުވެރިކަމެއް އެކުލެވިފައިވާ ބަރު އަޑަކުން އޭތި ވާހަކަ ދެއްކުމުން އިބްޒީމާއަށް ސިހުންވިއެވެ. "ތީ ކާކު.. ކަލޭގެ ނަން ހާމަކުރޭ؟..." ޖެހިލުންވެފައި ހުރިކަން ހާމަކުރަނ...

10/27/2017

ބޮސް ( އެކާވަންނަ ވަނަބައި )

ޝައިން

މާޔާއަށް ޚިޔާލުން އެނބުރި އާދެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގްވުމުންނެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް އަރާފައިވާ ނަންފެނުމާއެކު އޭނާގެ ތުންފަތުގައި ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. " ހެލޯ ދަރިފުޅާ މާޔާ....ދަރިފުޅު ގުޅާފަ ...

10/27/2017

މަންޝާ 1 (ސަތުޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން (ޝާޒް)

އަލިތައްކާން ހިފި ކަންފަތުގައި ފިރުމަމުން އަޒީމް ދިޔައީ އޭނާގެ މަންމަ އުޅޭ ކޮޓަރިއަށެވެ. އޭރު އެ ކޮޓަރީގައި ހުރީ އޭނާގެ މަންމަ އެކަނި ނޫންކަން އަޒީމަށް އެނގުނެވެ. " އާމިނަ ދެން ނިގޯވައި ހުއްޓަލަ......

10/25/2017

ޓްރެންޑިން