Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ކައިވެނި، މިއީ މަޖަލަކަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކައިވެންޏަކީ ދެލޯބިވެރިން އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭ އަޤުދެކެވެ. ވީއިރުގައި ގިނަ ބަޔަކު މިއީ މަޖަލަކަށް ހަދައިގެން އުޅެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ކައިވެންޏަކީ ކުޅޭ...

05/14/2017

ލޯބީގެ ފެށުން (ތިންވަނަ ބައި)

މަރިޔަމް ލައިސާ

- ބުދަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ – ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިއަރަމުންނެވެ. ކައިވެނީގެ ޙަފްލާ އެއް ކުލަގަދަ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކައިވެނީގެ ދުވަސް ކައިރި...

05/13/2017

އަލަމާރި ފުރިފައި، އެކަމަކު ލާނެ އެއްޗެއް ނުހުރޭ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއީ މިޒަމާނުގެ ގިނަ ޒުވާން ކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އަލަމާރި ފުރިގެން ބަންޑުން ވާއިރުވެސް ލާނެ ހެދުމެއް ނުހުރެއެވެ. ފައިވާން ކަބަޑުގައި އިތުރު ފައިވާނެއް ލާނެ ޖާގަ ނެތުނަސް އަރާނެ ފ...

05/13/2017

ކުޑަކުދިން ހަލާކު ވަނީ ބޮޑެތި މީހުންނާއި ހެދިތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކުޑަކުދިންނަކީ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ބޮޑެތި މީހުންގެ އުޅުމަށް އެންމެ ކައިރިން ބަލާ އެއް ބަޔެވެ. ބޮޑެތި މީހުންގެ އުޅުމުން ނަމޫނާ ހާސިލުކުރާ އެއް ބަޔެވެ. ކުޑަކުއްޖާ ހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު އޭނާގެ ސ...

05/12/2017

ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅު ތޮޅެނީ ކީއްވެ؟

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

މާބަނޑުއިރު ދަރިފުޅު ބަނޑުގައި އޮވެގެން ތޮޅެލުމުން ނުވަތަ ހަރަކާތްކުރުމުން ބައެއްފަހަރު ވޭންހުރި ކަމަކަށް ވިޔަސް އެއީ ގިނަ މަންމައިންނަށް އިންތިޒާރުކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ދަރިފުޅު ތޮޅޭ މިންވަރުން އޭނަގެ ...

05/12/2017

ބޮސް ( ދެވަނަބައި)

ޝައިން

ތެމިފޯވެފައިހުރެގެން އެތެރެއަށްވަތް އާނާ ފެނުމާއެކު ނާއިކްއަށް ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލެވުނެވެ. އާނާއާއި ދާދި އެކުއެކީގައި ކެބިންއަށް ވަދެގެންއައި ނިޝާމްހުރީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. " ސޮރީ ސަރ...މިކުއްޖާގާތު ނު...

05/11/2017

ލޯބީގެ ފެށުން (ދެވަނަ ބައި)

މަރިޔަމް ލައިސާ

- ހޯމަ ދުވަހުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ – ސަނާ ލޯ ހުޅުވާލުމަށްފަހު ހަމަޖެހިލި ވަގުތުގައި ސަނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގެ ކުޑަދޮރުން ސަނާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި މީހާއެވެ. އާނ އެކެވެ. ...

05/10/2017

ތިމާ މާ ގަދަ އަށް ހުނުމުން އެ ދުވަހަކު ރޯން ޖެހިދާނެތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ ބަޔަކު މެދުގައި އާއްމުވަމުންދާ ވިސްނުމެއް ކަމުގައިވާ މާގަދައަށް ހުނުމުން އެ ދުވަހަކު ރޯން ޖެހޭނޭ ވިސްނާ ވިސްނުމަކީ މުޅިން ގޯހެކެވެ. އެއީ ބޯދާ ވިސްނުމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ގިނަކު...

05/09/2017

ވަޒީފާއެއް ރަނގަޅަށް އަދާ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގިނަ މީހުންނަކީ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ މީހުންނެވެ. އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ތަކުގައި އުޅޭއިރު އެ ވަޒީފާއެއް ރަނގަޅަށް އަ...

05/08/2017

ހިނިތުންވުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ.

މަރިޔަމް ލައިސާ

ތިމާގެ ހިތްހެޔޮކަމާއި ތިމާގެ ހުރިހާ ފުރިހަމަ ކަމެއް ތިމާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޗަކީ ތިމާގެ ހިނިތުންވުމެވެ. އަދި އެއީ ތިމާ ހިނިތުންވާ ގޮތެވެ. ހިނިތުންވުމަކީ ތިމާއަށް އެކަމުން އެތަކ...

05/08/2017

ލޯބީގެ ފެށުން

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޖެހެމުން ދިޔަ ވަޔާއެކު ހިޔާލީ ދުނިޔެއަށް އޮޔާ ގޮސްފައިވާ ސަނާ ހޭވެރިކަންވީ ފަހަތުން އައިސް ނިޝާން ކޮއްޓާލުމުންނެވެ. "ކޮން ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފަ؟" ނިޝާން ސަމާސާ ކުރާ ފާޑަކަށް އަހާލިއެވެ. "ގެއްލިފައެ...

05/08/2017

ނަސޭހަތާއި ލަފާ، ތިމާއަށް ފައިދާ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ކަންތައްތަކާއި ދިމާވާނެތެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައްތައް އެއީ ތިމާގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކެވެ. އެހެން ކަމުން ތިމާ އެކަމަކުން ސަލާމަތްވެ އެކަމެ...

05/08/2017

ކޮންމެ ކާމިޔާބު ފިރިހެނެއްގެ ފަހަތުގައި އަންހެނެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބައެއް ފިރިހެނުންނަށް މިއީ ޖޯކަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިޔަސް ހަޤީގަތެކެވެ. ކޮންމެ ކާމިޔާބު ފިރިހެނެއްގެ ފަހަތުގައި ވެސް އަންހެނަކުވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ މަންމަ ނުވަތަ ހަޔާތު...

05/07/2017

އިންޓަވިއު އަކަށް ތައްޔާރުވާން ބޭނުންވޭތަ؟

މަރިޔަމް ލައިސާ

ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ ކުރީގައި އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަ ސިފަތަކާއި، އޭނާ މަސައްކަތުގައި ފަރުވާތެރިވާނެ މިންވަރާއި، މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތާއި ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ކުނ...

05/07/2017

ފިރިހެނުންގެ ވިސްނުމަށް ވުރެ އަންހެނުންގެ ވިސްނުން ރަނގަޅު!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެތައް ޤަރުނެއްގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުންގެ ވިސްނުމާއި އަންހެނުންގެ ވިސްނުން އަޅާކިޔާ އިރު، އާއްމުކަންކަމާއި ދޭތެރޭ ވިސްނުންތޫނު މިންވަރު ދާދި އެއްވަރެވެ. އަދި "އައި ކިއު" ލެވެލްވެސ...

05/06/2017

ޓްރެންޑިން